ภาพกิจกรรม

                                                                   ภาพกิจกรรม

                                                                   

    

    « วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการประจำปี พ.ศ. 2563 และพิจารณาอนุมัติแผนงานกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2564 พิจารณาอนุมัติแผนงาน / โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายนิวัน นาพรม ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ตำบลนิคม ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ให้ความสนใจและส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมในชุมชน โอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก้งคำวิยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่​ 24 ธันวาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1และบ้านคำเชื่องยืน หมู่ที่​ 3​ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสถานที่จัดกิจกรรมบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกศน. ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่​ 17 ธันวาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่​ที่​ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่​ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   «วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้ว                                         เวลา 06.30 น. กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ บริเวณบันไดสวรรค์เชิงเขาภูสิงห์                                                  เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์                                                                                                                                                                                              และเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์

  « วันที่​ 3 ธันวาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2563 เพื่อพิจารณาถึงข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และระเบียบวาระอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม  คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่​ 26 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2หมู่​ที่​ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    « วันที่​ 12 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่​ที่​ 3 บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 และบ้านคำประถม หมู่ที่ 6​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่​ 12 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่​ที่​ 3 บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 และบ้านคำประถม หมู่ที่ 6​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยมี นายจิรพนธ์ แสงผลรักษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่​ 5 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำแคนหมู่​ ที่​ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย เทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนไนชุมชน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยให้ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม ณ สวนไดโนเสาร์อ่างเก็บน้ำชลประทาน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่​ 29 ตุลาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ​ และบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่  3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   «วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมดังนี้  เวลา 08.30 น. วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ณ บันไดสวรรค์ เชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2563

   « วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทุกภาคส่วน อาทิ ผู้แทนประชาคม ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ซี่งการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่ 16 ตุลาคม 256 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม การกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ และเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนิคมและตำบลใกล้เคียงได้เห็นความสำคัญและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือในครั้งนี้คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    «วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการปรุชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการรวบรวมโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « เทศบาลตำบลนิคม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ "ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565"

    «กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานโอนเข้าบัญชีธนาคาร

   « การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

     « วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้ - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวาเป็นยพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณบันไดสวรรค์เชิงเขาภูสิงห์ - เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ - เวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์   ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   - เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์

     «วัน 10 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 16 โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

    «วันที่​ 8 ตุลาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี รำสักการะพระประชาชลบาล เนื่องในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 กาฬสินธุ์ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล

    « วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง ดำเนินการจัดประกวด “ธิดาเทโว กาฬสินธุ์” 2563 ในงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ และงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงการแต่งกายชุดพื้นบ้านของชาวอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เชิงเขาภูสิงห์ (บันไดสวรรค์)

    « วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2563 โดยนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีเปิดกิจกรรมงานสักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์  การฟ้อนรำถวายสักการะเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งมีนางรำจาก 8 ตำบลเข้าร่วม ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์

    « วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินโครงการ  ทำวัตรสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีการ ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิเจริญปัญญา  น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    

    « วันที่​ 24 กันยายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่​ที่ 1 และบ้านเชียงยืน หมู่ที่​ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธโสม อาสาพนม รองนายยกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และการท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 123 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธโสม อาสาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานการประชุม การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในการปรึกษาหารือถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมและวันเวลาในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     «วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม เปิดประชุมสมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาลตำบลนิคม ในการบริหารจัดการสาธารณะ และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     «วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธโสม อาสาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน” กิจกรรม : ฝึกอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ติดเกม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงโทษภัยของการเล่นเกมออนไลน์ ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนสามารถลดเวลาการเล่นเกม และทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินโครงการ ทำวัตรสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีการ ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์พระยาธรรมาราม หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 17 กันยายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 16 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านสายบุญ  ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเช้าพรรษา ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม  หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อสมทบเข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม  และเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป                                                                 « วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธโสม อาสาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การเลี้ยงกบและไก่พื้นบ้านซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนตกเกณฑ์ ตาม “โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”, ครัวเรือนยากจน , ผู้ด้อยโอกาส และ ประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่สนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    «วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การทำธุงใยแมงมุม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสตรี , คนพิการ , ผู้สูงอายุ , และประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่สนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนิคม จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม : ฐานเกษตรผสมผสาน , ฐานปศุสัตว์ , ฐานประมง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน

  «วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนิคม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม : ฐานเกษตรผสมผสาน , ฐานปศุสัตว์ , ฐานประมง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนสตรี ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน

   « วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธโสม  อาสาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลให้คนในชุมชนได้ต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์โดย นางญาณิสา ถิตย์กุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู้การปฏิบัติ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

  «วันที่ 9 กันยายน 2563  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเช้าพรรษา ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อสมทบเข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม  และเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป

   «วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนสตรี ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์ โดย นางญาณิสา ถิตย์กุล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่กรรมการพัฒนาสตรี และการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่​3 กันยายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง หมู่​ที่​2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี การไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา  น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

   « วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม จ่าเอกรัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง และอสม. ตำบลนิคม ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ และให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ให้ตระหนักในการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จัดทำบันทึกข้อตำลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนิคม กับผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในพื้นที่ตำบลนิคม มอบกล่องกระดาษชานอ้อย เพื่อเป็นตัวอย่างในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารทดแทนกล่องโฟม และมอบป้าย “ ร้านนี้ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร Say No To Foam “ ให้กับร้านค้าอาหาร ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 5 ร้าน

    « วันที่​ 27 สิงหาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่​ที่​ 3 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    «ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานเข้ามาเรียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถติดตามผลการดำเนินงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ที่ เพสของกองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม https://www.facebook.com/educationTambonnikom ซึ่งทางคณะครูจะมีการอัพเดทข้อมูลกิจกรรม การบวนการจัดการเรียนการสอนทุกๆสัปดาห์

    « วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเช้าพรรษา ณ ที่พักสงฆ์พระยาธรรมาราม บ้านคำคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อสมทบเข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม และเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป

   « วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคม รับการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care : LTC ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม และคณะกรรมการกองทุนระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ร่วมต้อนรับและรับการประเมินอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   «วันที่​ 20 สิงหาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่​ที่​ 6​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    «วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ได้แก่ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ โดยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   «วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment ) :LPA ประจำปี 2563 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการการด้านที่ 2 บริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและ การคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการใช้อำนาจ หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความชื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    «วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เป็นการประชุมตามกำหนดสมัยประชุม เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระแรกขั้นรับหลักการ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำนิคม

    « วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเช้าพรรษา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อสมทบเข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม และเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป

      « วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี้                                                                                                                                                - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณถนนไดโนโรดหมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                        - เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                          - เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยปลูกต้นไม้ตาม พระราชปณิธานในหลวง ณ สำนักสงฆ์พระยาธรรมมาราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                              - เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   « วันที่ 11 สิงหาคม 2563  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านสายบุญ  ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลเช้าพรรษา ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านแก้งนคร  หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อสมทบเข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม  และเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป

    «วันที่​ 6 สิงหาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 และบ้านคำแคน หมู่ที่​ 5 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินโครงการ  ทำวัตรสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี การไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิเจริญปัญญา  น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดเสริมชัยศรี บ้านเสริมชัยศรีหมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    

     « วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 และบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม และธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคมจำทำโครงการถนนสายบุญ  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

     « วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกิจกรรมดังนี้             

- เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ถนนไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                     - เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                     

- เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    «วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เทศบาลตำบลนิคมเป็นพื้นที่รับการติดตาม โดยได้นำเสนอผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน การเสริมสร้างให้ครอบครัวไทยกาฬสินธุ์ มีความรู้ด้านสุขภาพ ในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 ตามแนวทาง Social Distancing และการสร้าง New Normal ในการให้บริการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    «วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการ ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา  น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธโสม อาสาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรมมอบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกิจกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยการสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง และนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 394 คน ตามโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปี 2563

    «วันที่​ 16 กรกฎาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่​ 4​ และบ้านคำแคน หมู่ที่​ 5​ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม และธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม จำทำโครงการถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ มอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

      «วันที่​9 กรกฎาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่​3 บ้านคำประถม หมู่ที่​6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่​7​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยมี ท่านสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ร่วมต้อนรับ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานครัวเรือนต้นแบบ ปลูกผักสวนครัว ตำบลนิคม ณ บ้านพักนายอำเภอสหัสขันธ์

    « วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม  เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ นางสาวสุภาพร สมพระไตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางวาสนา จันทะเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิคม ให้เป็นไปตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รู้จักการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม ต่อไป

    « วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการจัดกิจกรรม kick off เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรม

    « วันที่​ 25 มิถุนายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง  หมู่ที่​ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตำบลนิคม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของครัวเรือนยากจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

    « กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง ออกดำเนินการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณร ดูแล และส่งต่อเพื่อรับการตรวจรักษา พระสงฆ์ สามเณร ที่อาพาธ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลนิคม ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2563 ณ วัดเวฬุวัน วัดบ้านเสริมชัยศรี วัดอรุณรังษีวราราม วัดบ้านคำแคน สำนักสงฆ์พระยาธรรมาราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการ “Kalasin Happiness Model  คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 8-18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนิคม จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เข้มเข็งยิ่งขึ้น โดยได้รับความรวมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลนิคม

     « วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายอุเทน ภูฉลอง นิติกร ชำนาญการ และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วย นายสุเมธ บัวบูชา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม และนายพิเชษ เสมอกลาง นายช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ รังวัดแนวเขตที่ดิน สายบ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ไป บ้านคำประถม หมู่ 6 เพื่อให้เกิดความถูกต้องในแนวเขตพื้นที่ ในการใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีประชาชนที่มีแนวเขตที่ดินข้างเคียง ร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย ณ.ถนนสายบ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ไป บ้านคำประถม หมู่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    « วันที่​11 มิถุนายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำแคน หมู่​ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมหยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในการเสนอปัญหาความต้องการในระดับตำบล เพื่อเชื่อมโยงปัญหาความต้องการดังกล่าวไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมและสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphalt Concrete) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลนิคม ดังนี้   (1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphalt Concrete) หมู่ 1 บ้านเสริมชัยศรี ไป หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์  (2.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphalt Concrete) หมู่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ไปวัดเวฬุวัน  (3.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphalt Concrete) หมู่ 6 บ้านคำประถม (สายคุ้มขี้เถ้า)  (4.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphalt Concrete) หมู่ 5 บ้านคำแคน (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)  ณ พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่​ 4 มิถุนายน 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่​ 1 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่​ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่​ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากวาตภัย เมือวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  ราย นางวิลาวัลย์ นอยเบาเออร์ ณ บ้านเลขที่ 56 ม.1 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 29 พฤษภาคม  2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคม ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว และฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ ศาลาประชาคมบ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 27พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. พันตำรวจเอก ตรีวิทย์ ศรีประภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันตำรวจเอก พุฒินัน อำพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ สมาคม แม่บ้านตำรวจ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบอาหารและสิ่งของให้กับประชาชนตำบลนิคม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) จำนวน 70 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำหมู่บ้าน / ตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม และอบรมให้ความรู้เรื่องการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยให้กับพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. ตำบลนิคม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนิคม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      « วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรม Kick Off บูรณาการการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคโควิด 19 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การรณรงค์และเปิดตู้ปันสุขของเทศบาลตำบลนิคม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนิคมดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ ประจำปี 2563 "กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด และครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม 

     «วันที่ 15 เมษายน 2563 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ตำบลนิคม จ่าเอกรัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดดงเค็ง นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ทีมอาสา Covid 19 ตำบลนิคม ออกมอบข้าวสาร ไข่ไก่และอาหารแห้ง และนมผงเด็ก ให้ผู้กักกัน ตนเอง 99 ราย โดยใช้เงินบริจาคที่เหลือจากโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Kalasin happiness model” พร้อมตรวจเยื่ยมศูนย์กักกันตำบลนิคม Local Quarantine

      « วันที่ 10 เมษายน 2563 ทีมอาสา Covid 19 ตำบลนิคมประกอบด้วย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วย จ่าเอกรัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน และทีม อสม. ออกมอบข้าวสาร ไข่ไก่และอาหารแห้ง ให้ผู้กักกันตนเอง 63 ราย โดยใช้เงินบริจาคที่เหลือจากโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

     « วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีทีมครู ก. มาถ่ายทอดความรู้ และวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองให้กับ พนักงานเทศบาล อสม. และประชาชนตำบลนิคม ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม ได้ออกรับชื้อขยะรีไซเคิล ในโรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ ในเขตเทศบาลตำบลนิคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกระตุ่นให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    « วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ประจำปีการศึกษา 2562 "นิคมเกมส์ ครั้งที่ 6"  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมแข่งขันกีฬา VIP ประเภท ฟุตบอลชาย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี กับ สถานศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

    « วันที่​ 5​ มีนาคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่ที่​ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 22 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ และการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และเรื่องอื่นฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับนักกายภาพ บำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการ เคลื่อนไหว บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 

    « วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมขบวนพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563” โดยขบวนแห่เจ้าเมืองสหัสขันธ์ มีเมือง 3 ลูก 2 หลาน ในขบวนแห่ประกอบด้วย ขบวนเจ้าเมือง ขบวนเครื่องราชบรรณาการ ขบวนฟ้อนละครภูไท อำเภอคำม่วง ขบวนบุญใหญ่ไทกาฬสินธุ์ ประเพณีตักบาทเทโวโรหณะ อำเภอสหัสขันธ์ และขบวนรำบูชาปู่ตาไทญ้อ อำเภอท่าคันโท ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปี 2563 โดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม และสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์

    « วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม ประธานศูนย์โฮมสุขนิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์โฮมสุขนิคมให้การต้อนรับ และร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์โฮมสุขนิคม ประจำปี 2561-2562 เพื่อเป็นเครื่องมือและตัวชี้วัดในการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2563 ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นางสุภาวดี มิสา พร้อมด้วย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการ เทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเยื่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักยาน ซึ่งกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์

    « วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนิคม เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย 6 เทศบาล และ 2 อบต. โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ ข้าราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง ประเภทของกีฬาได้แก่  ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้านได้แก่ ตีกอล์ฟคนจน วิ่งผลัดชุปเปอร์แมนอุ้มลูก วิ่งพลัดกันเสียบ ณ สนามโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา และสนามนิคมสร้างตนเองลำปาว

    « วันที่​ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่ที่ ​ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ ​ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่​ 30 มกราคม 2563อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคมเจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่​ที่ 4​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนิคมโดยนายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้จัดประชุมติดตามเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพที่ค้างชำระหนี้ได้ผ่อนชำระเงินตามกำหนดเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอาชีพเป็นอย่างดี

    « วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “KICK OFF” ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี และเทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือ เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานการเปิดอบรม และนายสุทธโสม อาสาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวรายงานในการฝึกอบรม มีทั้ง การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ ณ เทศบาลตำบลโนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใส และความสุจริตในจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมการให้คำปรึกษา ประเด็นผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่​ 23 มกราคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคมเจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง หมู่​ที่ 2​ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธาน ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทานทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” และได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ ณ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 16 มกราคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 และบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอดนายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธาน และ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม การตอบปัญหาชิงรางวัล ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบรถจักยานและพัดลมเพื่อเป็นของขัวญวันเด็ก ตลอดจนการจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็กของสำนัก,กอง ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม 

     « วันที่​ 9​ มกราคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคมเจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชื่องยืนหมู่ที่​ 3​ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่​ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่​ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศบาลตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่​ 2​ มกราคม 2563 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่​ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่​ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ตำบลนิคม ประจำปี 2562 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนให้ความสนใจและส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมในชุมชน โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์)  และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้  ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสถานที่จัดกิจกรรมบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูกศน. ในเขตตำบลนิคม ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่​ 19​ ธันวาคม 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม​ เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3บ้านคำประถม หมู่ที่ 6และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เข้าร่วมกันพิจารณาผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และมีมติให้ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ประชาชนทราบต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่​ 12​ ธันวาคม 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม, เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่​ 1​ บ้านคำเชียงยืน  หมู่​ 3​ และมอบรถเข็นให้กับนางตา​ ศิริมา​ ผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ ​ 1​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขัน จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกนายกเทศมนตรี นางอรวิภา แก้วยิ่งปลัดเทศบาล ได้พบปะพูดคุยการปฏิบัติงานให้กับ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อถือปฏิบัติ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 06.30 น. กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ ถนนไดโนโรด เวลา 08.30 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 10.30 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาคู คลอง และปลูกดอกไม้ เพื่อปรับปรุงภูม้ทัศน์สวนสาธารณะสวนไดโนเสาร์ ณ หนองน้ำสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน / พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และจัดนวัตกรรม “เปลี่ยนขยะ ส่งสุข...สู่สวรรค์” โดยการรับบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อทำดอกไม้จันทน์สมทบงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้  ในงานมหกรรม พลังคน พลัง พชอ. อำเภอสหัสขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์

    « วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" โดยการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต และได้นำอาหารมารับประทาน ร่วมกัน ณ เทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุม สภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาน 2563 และเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    «วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ใด้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรายงานผลและเสนอความคิดเห็น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 26 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 น.  นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานการประชุมกำหนดการจัดงานกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์)ตำบลนิคม ประจำปี 2562 โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดการจัดงาน อาทิ การกำหนดวัน ในการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน และการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำทั้ง 7 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนให้ความสนใจ และส่งเสริมการเล่นกีฬา ความสามัคคี เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พรอ้มด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ ประธาน ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และนักเรียน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรม ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต และได้นำอาหารมารับประธานร่วมกัน ณ เทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่​ 21 พฤศจิกายน 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคมเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่​ 2​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคมพร้อมด้วยกำนันตำบลนิคม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบแนวเขตถนนสายบ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ไปบ้านคำประถม หมู่ 6 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างถนน ตลอดจนเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มีพื้นที่ติดขอบแนวถนน

     « วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำลนิคม ร่วมต้อนรับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน“โพดุล” โดย ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวต้อนรับ และรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมได้รับผลกระทบ จำนวน123 ครัวเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้อนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง โดยให้ชุมชน องค์เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคกลางวัน ขบวนแห่ การขอขมาพระแม่คงคา  การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล ภาคกลางคืน โดยได้เกียรติจาก นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมการประกวดนางนพมาศตำบลนิคม และกิจกรรมการลอยกระทง ณ สวนไดโนเสาร์อ่างเก็บน้ำชลประทานตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่​ 7​ พฤศจิกายน 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม​ เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่ที่​ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่​ 7​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     « วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เดินทางเพื่อมอบ รถเข็นให้กับ นายบุญมี เครือแสง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 1 และมอบไม้เท้าให้กับ นางลำไพร ภูอาจ ผู้พิการทางการมองเห็นบ้านเลขที่ 42 หมู่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนรถเข็นและไม้เท้า จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ และศูนย์โฮมสุขนิคม จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

     « วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยนายช่างรังวัดที่ดินจากนิคมสร้างตนเองลำปาว ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตถนน สายบ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ไปบ้านคำประถม หมู่ 6 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างถนน ตลอดจนเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากนิคมสร้างตนเองลำปาว

     « วันที่​31 ตุลาคมค 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม​ เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่​ 5​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซี่งเป็นแผนที่บรรจุโครงการ / กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ผู้บริหารอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เวลา 08.30 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ พระบรมรูปทรงม้าลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอสหัสขันธ์

     « วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่บรรจุโครงการ / กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 22 ตุลาคม 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลนิคม ปี พ.ศ.2562 ระหว่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม กับ เทศบาลตำบลนิคม โรงเรียน วัด และชุมชนในพื้นที่ตำบลนิคม โดย นายนิวัน  นาพรม ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลนิคม สนับสนุนให้โรงเรียน วัด และชุมชนจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย จัดโซนนิ่ง เขตสูบบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินการควบคุมยาสูบในหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนในพื้นที่ตำบลนิคม

     « วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือในครั้งนี้คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล การประกวดกระทง การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศตำบลนิคม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนไดโนเสาร์ อ่างเก็บน้ำชลประทาน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วัน 19 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน และมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมตักบาตรประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะของ อ.สหัสขันธ์จำนวนมากกว่า 30,000 คน และมีกิจกรรมดังนี้ การประกวดข้าวทิพย์จาก 8 ตำบล ประกวดการขับร้องสรภัญญะ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ณ ลานอนุสาวรีย์พระ ประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

    « วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2562 โดยนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีเปิดกิจกรรมงานสักการะ พระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ การฟ้อนรำถวายสักการะเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งมีนางรำจาก 8 ตำบล เข้าร่วม ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์

    « วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมต้อนรับ นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพิธีมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย จากพายุ ”โพดุล” ในวันที่ จำนวนถุงยังชีพ 50 ชุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้  - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์- เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญ ตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จาก การทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

     « วันที่​3​ ตุลาคม 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาล  สหัสขันธ์ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านตาดดงเค็ง หมู่​ที่ 2 และบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่​ที่ 4​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญ ตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากการทำบุญ มอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

      « วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จาก  การทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคมเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

      « วันที่ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายการใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

      « วันที่ 26 กันยายน 2562 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรอบรู้และพึ่งตนเองในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตำบลนิคม ปี 2562 ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรม ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในตำบลนิคม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภค ผู้ผลิต และเกษตรกรที่ใช้สารเคมี จำนวน 100 คน ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการ บำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิต น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์พระยาธรรมาราม บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับ คณะผู้สื่อข่าว และนักท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม สื่อสารสัญจร On Tour: สไตล์นวัตวิถีอำเภอสหัสขันธ์ โดยคณะได้เข้ากราบ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ภายในวิหารหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 18-19 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคีซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่​ 19​ กันยายน 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านเสริมชัยศรี หมู่​ที่ 1 และบ้านคำเชียงยืน หมู่​ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ชมรมอาสาสมัครสาธารสุขตำบลนิคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ปี 2562 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      «วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดดงเค็ง ได้จัดทำโครงการ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลนิคม ประจำปี 2562 ณ วัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       «วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

     «วันที่ 11-12 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคีซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

     «วันที่​ 12​ กันยายน 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านคำประถม หมู่ที่​ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่​ที่ 7​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ดำเนินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน ตำบลนิคม ปี พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมให้ร้านค้า ร้านอาหารในชุมชน ปฏิบัติติตามกฎหมาย อย่างเข้มงวดในการจำหน่ายขายบุหรี่ และจำทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมกับร้านค้าในพื้นที่ตำบลนิคม

     «วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ให้การต้อนรับ นาย ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พร้อมด้วยคณะได้ให้การนิเทศ แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จากการเล่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม (พร้อมลงพื้นที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี์)

     « วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้พบปะพูดคุย และให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อถือปฏิบัติ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

     «วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา09.00 น.เทศบาลตำบลนิคม จัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อพิจราณาเห็นชอบ และเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

     «วันที่ 6 กันยานย 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลื่อประชาชน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ เนื่องจากอิทธิพล จากพายุฤดูร้อน ทำให้บ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคม ได้รับความเสียหาย ทั้ง 7 หมู่บ้าน รวมทั้งวัด ตลอดจนสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

     «วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์โฮมสุขร่วมกับ รพสต. บ้านตาดดงเค็ง นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมอโฮมสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทบทวนความรู้ ให้แก่อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขในการให้บริการกับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในด้านการเคลื่อนไหว

     «วันที่ 4-5 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จาก การทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

     « วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การทำเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การทำน้ำพริกจากปลา ประกอบด้วย น้ำพริกปลากะทิ น้ำพริกปลาย่างสมุนไพร น้ำพริกปลาย่างสมุนไพรปลาร้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ละประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การประดิษฐ์ตุ๊กตาไดโนเสาร์จากเศษผ้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ละประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

     « วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการแบบมีส่วนร่วม ตำบลนิคม บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จาก การทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

     « วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2563 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     « วัน​ที่​22​ สิงหาคม 2562​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่ที่​6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่​7​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 21-22 สิงหาคม2562 เวลา16.30 น. –17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคีซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้กับ นางมวล สิงห์มารถ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 95,000 บาท และจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสา ให้การสนับสนุน จนทำให้การก่อสร้างบ้านสำเร็จไปได้ด้วยดี โดยมี ท่านนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม กล่าวต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้นในการก่อสร้างบ้าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และจิตอาสา ทุกท่าน ให้การต้อนรับในครั้งนี้

     « วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานเปิด โครงการประเมินพัฒนาการเด็กและภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก สามารถใช้เครื่องมือ DSPM ได้ และให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินพัฒนาการเด็กในเบื้องต้น ตลอดจนให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน) ทุพโภชนาการ(ผอม) และเตี้ย ได้รับการดูแล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก ผู้ปกครอง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬกสินธุ์

      « วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดอรุณรังษีวรารามบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป

       « วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการ ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      «วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่​15​ สิงหาคมค 2562​ อาสาสมัครโฮมสุขตำบลนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่​4 และบ้านคำแคน หมู่ที่ 5​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขั้นรับหลักการและเหตุผล รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้มีมติเห็นชอบ รับหลักการและเหตุผลแห่งร่าง เทศบัญญัติดังกล่าว โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

     «วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ พะยูง หว้า สัก ประดู่ มะขามป้อม เพกา ขี้เหล็ก สะเดา เป็นต้น ณ พื้นที่สาธารณะ บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ร่วมมอบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และการสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี ตามโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปี 2562 ให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง และนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 409 คน

         « วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี้                                                                       - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณถนนไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                        - เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                                                                                         - เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สวนน้ำไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขัน จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. – 17.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. – 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

      « วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 อาสาสมัครโฮมสุขนิคม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจำศูนย์โฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์​ ประจำปี​ 2562  ณ​ โรงแรมชดาวิว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน นางสวอง กำทรัพย์ อยู่บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มอบเสื่อน้ำมัน และข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นขัวญกำลังใจ โดยเทศบาลตำบลนิคม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ให้การต้อนรับในครั้งนี้

      « วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบล ได้เข้าร่วม กิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการ บำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิต น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมดังนี้                                                                                เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ ถนนไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                            เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       « วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมจำนวน 30 คน ร่วมกับจิตอาสาอำเภอสหัสขันธ์ ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 เส้นระหว่าง อำเภอสมเด็จ ไป จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 659 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 661

     « วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการบำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิต น้อมเคารพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย และสวดมนต์ถวายพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ถวายการสักการะบูชา ถวายทักษิณา ยกย่องพระเมตตากรุณาธิคุณ ขอพระบารมีของพระพุทธองค์ ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ป่วยและไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ อสม. เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติต่อสมาชิกครอบครัวและคนรอบข้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในห้วงระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานในพิธี เปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ตลอดจนนำจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม อย่างสม่ำเสมอ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สระน้ำนิคม บริเวณสวนสาธารณไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     « วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลนิคม โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่บริเวณเกาะมหาราช สะพานเทพสุดา ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดสะพานเทพสุดา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สง่างาม สะอาดตา โดยผู้มาร่วมกิจกรรมต่างได้มาร่วมกันทำความดี เสียสละส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

    « วันที่​ 18​ กรกฎาคม 2562 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่​ที่ 4​ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู พร้อมให้คำแนะนำในการบริการจัดการภายในศูนย์เพื่อพัฒนาต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ (Sport for all 4.0) ตามนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ได้ออกกำลังกายทุกวัน พุธ และพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ทุกกลุ่มวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพีรยงเอาใจใส่สุขภาพ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนิคม โดยมี นายนิวัน  นาพรม นายกเทศมนตรีตำลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยับยังการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธุ์ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ที่ม SRRT อำเภอสหัสขันธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รพ.สต.บ้านตาดดงเค็ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดดงเค็ง

     « วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทอุทิศ   คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานยกเสาเอกเสาโท บ้านนางมวล สิงห์มารถ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งได้รับงบประมาณ จากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 95,000 บาท ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส หรือครัวเรือนยากจน และเป็นคนดีของสังคม ไม่มีบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Kalasin Happiness Model)  โดยมี ท่านนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และจิตอาสา ทุกท่าน ให้การต้อนรับ และช่วยเหลือจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

     « วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนิคม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกนายกเทศมนตรี นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ได้พบปะพูดคุย การปฏิบัติงานให้กับ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อถือปฏิบัติ ณ ลานหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลนิคม

     « วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ออกให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา และโรงเรียนคำประถม นิคมสงเคราะห์

    « วันที่ 4​ กรกฎาคม 2562 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวันนาพรม นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 ในโอกาสที่ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคล และกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารการเงิน และการคลัง ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงาน และบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีมที่ 1 โชนอำเภอเมือง อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอดอนจาน ออกเยื่ยมเสริมพลังกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ของเทศบาลตำบลนิคม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามประเมินผลตามแบบประเมินฯ พร้อมเสนอ แนะให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดำเนินงาน และการบริการจัดการระบบหลัก ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับ ท่าน วิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคุม ประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ผู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการ เรือนจำกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้แทนสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค4 ในโอกาสเข้าเยื่ยมชนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลนิคม ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ยุติธรรม ดังกล่าว ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งได้มีการแลก เปลี่ยน เรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ณ เทศบาลตำบลนิคม

   « วันที่ 17 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินโครงการ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือกออก และกำหนดออกพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนิคม ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

  « วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางเพื่อ ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฅนไทดำ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของฅนไทดำ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวตำบลนิคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านนา ป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

  « วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ประจำปี พ.ศ.2562 ภาคเช้า บรรยายโดย นายครรชิต บัวกมล ปลัดอำเภอสหัสขันธ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ภาคบ่าย บรรยายโดย นายเมืองมนต์ อุ่นสิม ผู้อำนวการยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำ บลโนนบุรี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะ” วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความ สามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มความ เข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ หอ้งประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

 « วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล โดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ของการประชาคม เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เป็นปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทั้งนี้มี ผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้แทนกลุ่มร้านค้า ผู้แทน อสม. ผู้แทน อปพร. หน่อยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตำบลนิคม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ได้พบปะพูดคุยการปฏิบัติงานให้กับ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อถือปฏิบัติ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 6 มิถุนายน 2562 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่​ 3​ และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีกิจกรรมดังนี้- เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณถนนไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์- เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจิตอาสาร่วมจุดเทียนชัยเพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์- เวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สระน้ำสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขัน จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม โดยชมรม To Be Number One ชุมชนตำบลนิคม ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน To Be Number One สนับสนุนการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับประเทศ ในนามเครือข่ายที่เคยเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาค

  « วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 และบ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาล ตำบลนิคมตามประกาศ สภาเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณตั้งเป็น รายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

  « วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตำบลนิคม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม  หลักสูตรที่ 2  เสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ  จำนวน 70 คน โดยได้อบรมในหัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุ โรคและอาการของโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ และ การเสริมสร้างการมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ

  « วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตำบลนิคม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม  หลักสูตร การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนที่มีวัยรุ่น และ ครัวเรือนทั่วไป จำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน นิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ นางอัมไพวรรณ สังข์อุดม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลนิคม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยได้อบรมในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การสื่อสารทางบวกกับลูกวัยรุ่น และ การรู้เท่าทันสื่อโลกออนไลน์ Social Media

   « วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลนิคม นำโดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน นำจิตอาสา ข้าราชการ องค์กรเอกชน เยาวชน และประชาชน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 สำหรับต้นไม้ที่ปลูกท ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นมะหาด ต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และเบญจพรรณชนิดต่าง ๆ รวม 1,500 ต้น ในพื้นที่ 8 ไร่ โดยพันธุ์ไม้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พื้นที่นิคมสร้างตนเองลำปาว ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคม นำโดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณสวนไดโนเสาร์ ตลอดจนทำความสะอาดถนนสาย227 ณ สวนสาธารณะ ไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรมนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลนิคม เป็นตัวแทนอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสงน้ำพระธาตุพระธาตุยาคู ดดยมีการรำบูชาพระธาตุยาคู และแสดงศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอสหัสขันธ์ ด้วยเพลง มนต์รักสหัสขันธ์ บันไดสวรรค์วิมานรัก และรำคองก้า บริเวณเวทีกลางแจ้งหมู่เฮือนอีสานย้อนยุก และเวทีหน้าพระธาตุยาคู โดยมี หน้าส่วนราชระดับจังหวัดร่วมรำคองก้า ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลนิคม โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมเปิดงาน วิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลาง ทะเลธุงตระการตา 1,603 ต้น และการรำบูชาพระธาตุ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน และนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ประสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล โดยถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชาชนที่มาร่วมชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต่างปลื้มปิติ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสเข้าร่วมในพิธีการครั้งสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย

  « วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถมหมู่ที่ 6 และบ้านแก้งนครหมู่ที่ 7 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันบูรพาจารย์วัดเวฬุวัน พระครูสิทธิวราคม ดร, เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 10.19 น. ร่วมพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ โครงการก่อสร้างพระบรมธาตุพุทธกาญจนวิเชียร โดยพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธรรมยุต ประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้พาผู้ยากไร้ คือ นางสาวรัชชประภา ฆารวิพัฒน์ บ้านเสริมชัยศรี บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ไปขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธ์ุ เนื่องจากมีฐานะยากจน และป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (lupus) จนไม่สามารถออกไปทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้

  « วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด โครงการฝึก ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562 โดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขอนามัยในเด็ก เฝ้าระวังอันตรายที่เกิดกับเด็กปฐมวัย และให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจน ได้พัฒนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุนรังษีวราราม ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  « วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลเข้าร่วม โดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานวันเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลนิคมได้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาล และ กล่าวให้โอวาท แก่พนักงานเทศบาล หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การทำความสะอาดในหน่วยงาน (Cleaning Day) ณ เทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลนิคม นำโดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่มอบโถส้วม แบบนั่งลาดให้กับ นางคำถัน ภูแสนศรี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการ "คนกาฬสินธ์ุไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ตำบลนิคม

  « วันที่ 18 เมษายน 2562 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ,ขอขมาสรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ,พิธีมอบเกิยรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่าง ครอบครัวตัวอย่าง และกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดขับร้องสรภัญญะ โดยว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม และให้เกิยรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุตัวอย่าง ,ครอบครัวตัวอย่าง จำนวน 14 คน โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  « วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับปฐมวัย และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  « วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนไดโนเสาร์โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  « วันที่ 5 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ตามโครงการล้างส้วมสาธารณะ รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในเขตพื่นที่ตำบลนิคมให้สะอาดได้มาตรฐาน คือ สะอาด(Health) เพียงพอ(Accessibility) ปลอดภัย(Safety) ; HAS ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 « วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ตำบลนิคม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชน จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ประธานศูนย์โฮมสุขนิคม นายนิวัน นาพรม ได้มอบหมายให้ นางสาวมยุรี สุขศิริ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ผอ.รพสต. บ้านตาดดงเค็ง หมอโฮมสุขนิคม และนักกายภาพเข้าร่วมอบรมโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบฟื้นฟูในชุมชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา

  « วันที่ 2-5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนิคมดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ ประจำปี 2562 "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม

  « วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชุม ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงสืบไป โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ตำบลนิคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

 « วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน สิทธิ และหน้าที่ของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรม ประกอบไปด้วย ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมุ่บ้าน และประชาชนทั่วไป โดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธ์ุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

 « วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลนิคม โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน ในพื่นที่เทศบาลตำบลนิคม 

  « วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนิคม โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลนิคม ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตูพายุฤดูร้อน ลมกรรโชกแรง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งทำให้ครัวเรื่อนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 7 หลังคาเรือน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนิคม จะได้ให้ความช่วยเหลือตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เนื่องจาก วาตภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 7 หลังคาเรือน และโคของเกษตรกรโดนฟ้าผ่าตาย จำนวน 2 ตัว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนิคม จะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป

 « วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม "จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี เป็นประธาน และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้มีคณะกรรมการสตรีในหมู่บ้านได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคมได้เข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5 อ่านสารวันท้องถิ่นไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5 พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธ์ุ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ และกิจกรรม "คืนคลองสวย น้ำใส" ลำน้ำปาว ชุมชนกุดยางสามัคคี (หน้าโรงแรมริมปาว) ตำบลกาฬสินธ์ุ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  « วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ ตรวจรับงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด แยกจากทางหลวง 227 (ข้างโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์) ถึงหมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด เป็นเส้นทางเข้าบ้านคำแคน ถึงโรงเรียนบ้านคำแคนวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทั้งสองโครงการ

   « วันที่​ 14​ มีนาคม 2562​ ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม​ โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่​ 3​ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "นิคมเกมส์ ครั้งที่ 5" ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนิคม ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมแข่งขันกีฬา VIP ประเภท ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี กับ สถานศึกษา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

    «  วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดทศบาลตำบลนิคม และนางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองกองสวัสดิการทางสังคมลงพื้นที่เยื่ยมบ้านและสอบถามข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสังเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ้ง และเงินสังเคราะผู้ติดเชื้อเอดส์  จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี ได้พบปะพูดคุยการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงาน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำก่วา 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะในการป้องกันการจมน้ำ และเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือจากการจมน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือในการช่วยเหลือ เช่น เชือก ไม้ แกลลอน เป็นต้น ทั้งนี้ การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ตะโกน โยน และการช่วยชีวิตช่วงบ่าย เป็นการให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์

   « วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. อำเภอสหัสขันธ์ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะ ประกอบด้วย1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง2. เจ้าอาวาสทุกวัดในพื้นที่3. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน5. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 6. อสม.โดยได้ออกพื้นที่ดูหน่วยงาน ส่วนราชการที่จัดทำถังขยะเปียกและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3 ช. ทั้งนี้ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง นายอำเภอสหัสขันธ์ กับ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการและวัดในพื้นที่ตำบลนิคม

 

  « วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 เทศบาลตำบลนิคมได้ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 การคัดเลื่อกคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติ และเรื่องอื่นๆณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่​ 28 กุมภาพันธ์ 2562​ ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม​ โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ​บ้านคำแคน หมู่​ที่ 5​ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   « วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอเจ้าบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธี ได้จุดธูปเทียนสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุนทร และถวายพวงดอกไม้ พราหมณ์ในพิธีนำกล่าวคำขอขมา กล่าวถวายเครื่องสังเวย ประธานพิธีปักธูปหางเครื่อง โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องบวงสรวง จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จากทั้ง 18 อำเภอ กว่า 2,500 คน ที่รวมใจสวมใส่ชุดผู้ไทกาฬสินธุ์ ร่วมฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ ตามเส้นทางถนนภิรมย์ ถนนกาฬสินธุ์ ถนนโสมพะมิตร เพื่อรำบวงสรวงพระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร ภาคเช้า นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยข้าราชการร่วมรำบวงสรวง พระยาชัยสุนทรเจ้าโสมพระมิตรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าโสมพะมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ภาคบ่าย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้ารวมขบวนแห่เจ้าเมืองหัสขันธ์ในขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ งานกาชาดมหกรรมโปงลางแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

  « วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี ตำบลนิคม ให้การต้อนรับและรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ตำบลนิคม ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

  «  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม และแนวทางปฏิบัติงาน ตามโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

  «  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการเปิดงานครั้งนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬา และออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม เข้าร่วมการแข่งขัน

 «  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคม โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และได้รับมอบข้าวสารอาหารแห้งจากธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม จำนวน 8 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลนิคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธ์ุ เข้าแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทตำบลนิคม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

  « วันที่​ 31​ มกราคม 2562​ ศูนย์โฮมสุข​ ตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล​ ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านคำแคน หมู่ที่​5​ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  «  วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมต้อนรับนักกีฬาจากเทศบาลตำบลสงเปลือย เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างเทศบาลตำบลนิคม และเทศบาลตำบลสงเปลือย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

  «   วันที่ 24-25 มกราคม 2562 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล และผู้นำท้องที่ ตำบลนิคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลนิคมได้จัดขบวนพาเหรด และร่วมการแข่งขันเล่นกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ โดยเทศบาลตำบลโนนบุรีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

   «    วันที่​ 17 มกราคม 2562​ ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขเจ้าหน้าที่เทศบาล​ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านตาดดงเค็ง​ หมู่ที่​ 2​ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    «    วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี ตำบลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคม และมีซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

     «     วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิวัน นาพรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมื่องยโสธร จังหวัดยโสธร ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม และดูงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี เทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «      วันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง" และใช้หลัก 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «     วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี ตำบลนิคม เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลนิคม ประจำปี 2562 การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีความรู้และสามารถเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบลนิคม ณ. ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2

      «    วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี เป็นประธาน การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วน ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนิค

      «    วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลนิคมได้ จัดกิจกรรม “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ตามหลักประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารขยะมูลฝอย ตามนโยบายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดการ ใช้ถุงพลาสติกและโพม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสลายยาก และเพื่อเป็นการส่งสริมเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการนุ่งซิ่นย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน และส่งเสริมการ ใช้ตะกร้า ปิ่นโต หรือภาชนะจักสาน แทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน โอกาสนี้ เจ้าหน้าท้องถิ่นสรรพากรอำเภอสหัสขันขันธ์ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ เทศบาลตำบลนิคม

      «       วันที่ 3 มกราคม 2562 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 และบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ณ. ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง  

       «            วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 06.30 น. กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ ไดโนโรด และ เวลา 08.00 พิธีถวายพานพุ่มราชสักระ ถวายราชสดุดีและบังคม น. ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์

         «           วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และอบรมการบันทึกข้อมูล (จปฐ) ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ตำบลนิคม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีตัวแทนผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         «           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบูรณาแผนชุมชนระดับตำบล โดยมีนายมีชัย นาใจดี พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน และเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยง สู่แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

           «         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม นำรถโรงหนังมาให้บริการเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ซึ่งเป็นรถโรงหนังคันแรกของทวีปเอเชีย เพื่อร่วมฉลองวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานนามรถโรงหนังว่า เฉลิมทัศน์ ซึ่งรอบสุดท้าย จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มืด โอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้เข้าชมร่วมกับ ประชาชนชาวตำบลนิคม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลนิคม

            «         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม นำรถโรงหนังมาให้บริการเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ซึ่งเป็นรถโรงหนังคันแรกของทวีปเอเชีย เพื่อร่วมฉลองวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานนามรถโรงหนังว่า เฉลิมทัศน์ ซึ่งรอบปฐมทัศน์ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เมาคลี ลูกหมาป่า โอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้เข้าชมร่วมกับ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลนิคม

              «         วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมประชุมการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Kalasin Happiness Model) เพื่อขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกำหนดการออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ช่วยเหลือเบื้องต้น(มกราคม-มีนาคม 2561) ระยะที่ 2 พัฒนาต่อยอดอาชีพ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) ระยะที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กันยายน-ธันวาคม 2561)โดยคณะทำงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

               «          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ทั้งนี้นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

              «          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น . นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม สมาชิกสภาเทศบาล และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง โดยให้ชุมชน องค์เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคกลางวัน การขอขมาพระแม่คงคา การประกวดกระทง การประกวดขบวนแห่ การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล และกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยสุขภาพคนไทย ภาคกลางคืน กิจกรรมการประกวดนางนพมาศตำบลนิคม และกิจกรรมการลอยกระทง ณ สวนไดโนเสาร์อ่างเก็บน้ำชลประทานตำบลนิคม

            «             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกกำลังกาย “โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยสุขภาพคนไทย” ปีงบประมาณ 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยสุขภาพคนไทย ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปในตำบลนิคม ให้มีสุขภาพ ร่ายกาย จิตใจ แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ลดเสี่ยง ลดโรค ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม     

             «            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30. น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อกำหนดกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง พร้อมพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดกระทง การประกวดขบวนแห่ การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล และการประกวดนางนพมาศตำบลนิคม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

          «         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม ซึ่งเป็นการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และเน้นการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการนุ่งซิ่น และส่งเสริมการใช้ตะกร้า ปิ่นโต เพื่อเป็นภาชนะในการใส่อาหาร ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สหัสขันธ์ ไดโนโรด

          «          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ที่มีที่ดินติดกับถนนสายบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม ไปวัดเวฬุวัน (ข้างบ้านนายสมภาร บทมาตร) โดยนายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้าตนเองลำปาว ได้อธิบายเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและอำนาจหน้าที่ของนิคมสร้างตนเองลำปาว เกี่ยวกับที่ดินในเขตรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองลำปาวและแนวเขตถนนที่จะดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับประชาชนได้ทราบและร่วมออกชี้แนวเขตตลอดสายของการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

          «           วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่4 และบ้านคำแคน หมู่5 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «           วัน 27 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

           «          วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 โดยนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีเปิดกิจกรรมงานสักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ การฟ้อนรำถวายสักการะเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งมีนางรำจาก 8 ตำบลเข้าร่วม มีนางรำประมาณ 1,000 คน โดยแต่งกายด้วยชุดไทสหัสขันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์

           «          วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านตาดดงเค็ง หมู่2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

           «          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคม พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

            «         วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 07.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ เวลา 10.00 น. ร่วมรับมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอสหัสขันธ์

            «         วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือในครั้งนี้คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล การประกวดกระทง การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศตำบลนิคม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะไดโนเสาร์ อ่างเก็บน้ำนิคมลำปาว

            «          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์โฮมสุขเทศบาลตำบลนิคม โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       

            «          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนิคม ร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเช่า อสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล อาคารร้านค้า บริเวณสวนไดโนเสาร์ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ ดังนี้ต่อไปนี้ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลนิคม ระยะเวลาการให้เช่าและการต่อสัญญาเช่า อัตราเช่าภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่า และกำหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ การเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

            «          วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้นำร่างแผนการดำเนินงาน ดังกล่าว เสนอผู้บริหาร เพื่อประกาศใช้ต่อไป

           «          วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมโครงการทอดเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าหมุนเวียน ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อ ส่งเสริมอุปถัมถ์บำรุงวัดและพระพุทธศาสนา ณ ที่พักสงฆ์พระยาธรรมมาราม บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

           «           วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาทตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 07.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

           «            วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ร่วมมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 135 คน ตามโครงการตรวจประเมินคัดกรองโรคต้อกระจก และแก้ไขปัญหาความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางการมองเห็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

           «             วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดง รายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

           «            วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ อรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป

          «            วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «            วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(ของดีบ้านฉัน)นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (ของดีบ้านฉัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP และ สร้างอัตลักษณ์เสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยว ณ บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมโครงการ “ เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โอกาสนี้ ได้ร่วมมอบเงินสมทบ โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ ในนามของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

         «            วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมจากกาขาดแคลนน้ำ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น น้ำเสียจากสารเคมี น้ำแล้ง น้ำน้อย น้ำมาก น้ำท่วม แล้วร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยเครื่องมือหรือ เทคโนโลยีที่สามารถทำได้จริงในพื้นที่ต้นทุนไม่สูง โดยได้ก่อสร้างฝายมีชีวิต ปล่อยสัตว์น้ำและปลูกต้นยางนาทำระบบน้ำหยด ณ ลำห้วยบง บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนา “อยู่อย่างไร ถ้าไม่มีน้ำ” ภายใต้แนวคิด “ออมสิน ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพตามลักษณะพื้นที่ของตน โอกาสนี้ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ (สธวท.) ได้มอบถุงผ้าโลกสวยด้วยมือเรา ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างฝ่ายมีชีวิต ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม ณ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคมต้อนรับ คณะนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระครูสิทธิวราคม ดร. และ ดร. กษิดิส นวเสวี โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม รวมทั้งพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล และการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        «            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ซี่งกิจกรรม ประกอบด้วย การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราทางดิน การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสตรี ,เยาวชน ,กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตกร จำนวน 90 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «           วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับในพื้นที่ เพื่อให้คำชี้แนะในการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ของท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานในพื้นที่ โดยนางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานคณะกรรมการประเมินติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวต้อนรับ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลนิคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบรูณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «           วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคม พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดประชาสงเคาะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมกรณีไม่มีหนีผูกพัน ประจำปี 2561 และในโอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(ด้านพืช) จำนวน 1 รายเป็นเงิน 845 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        «            วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้กำหนดจัดโครงการตรวจประเมินคัดกรองโรคต้อกระจก และแก้ไขปัญหาความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

        «            วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นาย นิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นาย สุทธโสม อาษาพนม นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนายสากล ศิริมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

            «               วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มอบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลนิคม ตามโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2561 

            «               วันที่​ 13 กันยายน 2561 ศูนย์โฮมสุข​เทศบาลตำบลนิคม​ โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

            «                วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบหมายให้นายสุทธโสม อาษาพนม และนางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ บนถนนสายหลักในเขตเทศบาทตำบลนิคม (ถนน 227 สาย กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

           «                 วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

           «                วันที่ 8 กันยายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ณ ศูนย์พัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 90 คน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่/เหล้า และแนวทางในการ ลด ละ เลิกนักดื่ม/นักสูบหน้าเก่าและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่/นักสูบหน้าใหม่ 

             «             วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

            «              วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์โฮมสุขเทศบาลตำบลนิคม โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          «               วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการประชาคม เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เป็นปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2561 และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้แทนกลุ่มร้านค้า ผู้แทน อสม. ผู้แทน อปพร. หน่อยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

          «                วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนิคม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการอบรม และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เป็นการช่วยลดขยะมูลฝอย ทั้งนี้มีตัวแทนประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมการผึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

         «                วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคม พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       «           วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

       «           วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2561เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ ที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสภาเทศบาลตำบลนิคม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       «             วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อร่วมพิจารณา อนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      «             วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม และ นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทน ระดับอำเภอเข้าประกวดระดับจังหวัด โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้กล่าวต้อนรับ และ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นตัวแทนกล่าว แนะนำข้อมูลหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 บ้านศรีสมบรูณ์

      «           วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านตาดดงเค็งหมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      «         วันที่​ 16 สิงหาคม.2561 ศูนย์โฮมสุข​เทศบาลตำบลนิคม​ โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2และบ้านแก้งนคร หมู่ที่7 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «           วันที่ 16 สิงหาคม 2651 เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับกลุ่มOTOP นวัตวิถี จำนวน 100 คน จากอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสหัสขันธ์ ณ สวนไดโนเสาร์

        «               วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้แถลงหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาเทศบาลและสภาเทศบาลตำบลนิคม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

        «              วันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการฝึกสอนการทำกระเป๋าเงินจากเศษผ้า , การทำสมุนไพรลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน / การตลาดโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 50 คน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม

       «           เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ ไดโนโรด พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์

       «      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบรูณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวบรรยายสรุป โดยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

       «      กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นเป็นราชสักการะ โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ไดโนโรด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์

       «      วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ณ ถนนสายรองในเขตเทศบาลตำบลนิคม โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อให้พสกนิกรแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

       «      วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เข้าร่วมโครงการผ้าป่าขยะรีไชเคิลเพื่อสนับสนุนกองทุนขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) โดยเทศบาลตำบลนิคม ได้มีการคัดแยกขยะรีไชเคิล เช่น พลาสติก กล่องเครื่องดื่มกระป๋อง เป็นต้น เพื่อร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไชเคิลในนามของเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 1 คันรถ

       «     วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเข้าร่วมโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนิคมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       «    วันที่  17 กรกฏาคม 2561  นายนิวัน  นาพรม  นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมคณะได้ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ. ไพโรจนฺ์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ภ.จว กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการการตรวจประเมินหมู่บ้านชุมชนและมวลชนประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 

       «    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หมู่6 และหมู่ที่7 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 คน ณ.ศูนย์โฮมสุขนิคม

       «   นายนิวัน  นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018 ; SMART LOCAL: SMART BY LAW) และรับมอบเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนิคม ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 9001 และ EHA 9002 ระดับเกียรติบัตร

       «    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หมู่1 หมู่2 และหมู่ที่3 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 คน ณ.ศูนย์โฮมสุขนิคม 

       «   วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลนิคม รับการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านที่ 1.การบริหารการจัดการ ด้านที่ 2 .งานบริหารงานบุคคลและงานกิจการสภา ด้านที่ 3. งานการเงินและบัญชี ด้านที่ 4. การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5.ด้านธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการประเมิน (Coreteam) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       «  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หมู่ที่4 และหมู่ที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 คน ณ.ศูนย์โฮมสูขตำบลนิคม

       «  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ชาวบ้านศรีสมบูรณ์, หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มพลังมวลชน โดยการนำ ของ นางวันเพ็ญ เต็งรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และรับฟังการบรรยาย สรุปข้อมูลทั่วไป ของบ้านศรีสมบูรณ์ โดยนายพิเชษฐ ปรีจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน และบรรยายสรุปตามตัวชี้วัด โดยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล หลังจากนั้นได้นำท่านคณะกรรมการ เยี่ยมชมจุดดูงาน ทั้งหมด 11 จุด โดยใช้รถซาเล้ง และรถจักยาน เป็นพาหนะในการเดินทาง เยี่ยมชมตามแบบวิถีพอเพียง วิถีศรีสมบูรณ์ 

       «   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับเทศบาล ตำบลนิคม ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการลดจำนวนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยออกให้บริการ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ วัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

       «   วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรี ตำบลนิคม เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านคำคาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       «   วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคไข้เลือดออก รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธราณสุข (อสม.) ร่วมดำเนินกิจกรรม หยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชน เรื่องโรคไข้เลือดออก และได้กำหนดการดำเนินกิจกรรม พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 

        «  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกกายภาพบำบัด จาก โรงพยาบาลสหัสขันธ์ และอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ.ศูนย์โฮมสุข และออกให้บริการ นอกสถานที่ มีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 9 คน

      «   วันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรม Big cleaningday โดยการนำของคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

      «   วันที่ 6 มิ.ย. 61 เทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรม Big cleaningday โดยการนำของคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

      «  วันที่ 1 มิถุนายน 2561เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินโครง การอบรมทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะ การป้องกันการจมน้ำ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ทักษะและภาคปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนเด็กนักเรียน ในเขตตำบลนิคม ผู้นำชุมชน อสม.ครูโรงเรียน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

      «  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาเทศบาล ตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศ บาลตำบลนิคม ตามประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศ บาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียง  

      « วันที่ 24 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลนิคม หลักสูตรการเตรียมความพร้อม พ่อแม่มือใหม่ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 โดยมีกลุ่ม เป้าหมายทั้งสิ้น 60 คน  

     « วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวศันสนีย์ ทาสม และคณะได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมและคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลต้นแบบสารสนเทศตำบลต้นแบบณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ 4 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «  วันที่ 15-17 พฤษภาคน 2561 เทศบาลตำบลนิคมได้ดำเนินงานโครงการป้องกันและครบคุมโรคจากสัตว์ประจำปี 2561 

      « วันที่่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      « วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ให้กับนางสวอง กำทรัพย์ ตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ร.10

      « วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้สุ่มออกประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA (Environment Health Accreditation) ประจำปี 2561 ตามที่เทศบาลตำบลนิคมได้สมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      « วันที่ 27 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน (อาสาสมัครศูนย์โฮมสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ลงพื้นที่เพื่อดูกรณีศึกษาผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายของศูนย์โฮมสุขนิคม

      « วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน (อาสาสมัครศูนย์โฮมสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561

       « วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันทำความสะอาดถนนสายหลัก 227 ทางเข้าหมู่บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 18 เมษายน 2561 นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล และ นางสาวมยุรี สุขศิริ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ติดตามผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรถนนสายบุญของชาวตำบลนิคม

       « วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน วัดเวฬุวัน รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ประจำปี2561 นำโดย ท่านนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ,กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ,กิจกรรมประกวดแข่งขัน,กิจกรรมนันทนาการ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลนิคมได้จัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ(นายสุทธโสม อาษาพนม, นางสุภาวดี มิสา) ,นายจิรพนธ์ แสงผลรักษา ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯทั้ง 2 เขต ร่วมให้พรพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

       « วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและกู้ชีพเทศบาลตำบลนิคม ร่วมเปิดงานขั้นตอนการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในครั้งนี้

       « วันที่ 10 เมษายน 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม สังกัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สีนามโหน่ง กรรมการตรวจรับพัสดุและติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่อมบ้าน นางหนู สียางนอก หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       « วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 1 คัน ตามโครงการ “ศูนย์โฮมสุขนิคม” เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง ณ เทศบาลตำบลนิคม โดยรถเข็นดังกล่าวเทศบาลตำบลนิคมได้มอบแก่นายบุญมี เครือแสง ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (Tollet Big Cleaning Days) ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2561 ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2561 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดยคุณวาทินี จันทร์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและรับแบบเก็บข้อมูลการศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และกระบวนการควบคุมกำกับของ อปท. ตามโครงการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและกระบวนการควบคุมกำกับของ อปท.ในพื้นที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนในตำบลนิคม ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข หมู่ 2) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคม โดยนางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรี นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ลงพื้นที่ มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561) จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อสร้างขวัญและให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้

       « วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เข้ารับมอบเกียรติบัตร “เทศบาลตำบลนิคม ได้ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) จนได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ” ในงานวันท้องถิ่นไทย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร "กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

       « วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทีมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความยากจน ได้จัดโครงการถนนสายบุญช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และได้เงินบริจาคจำนวน 5,930 บาท ณ สำนักสงฆ์พระยาธรรมวราราม บ้านคำแคน หมู่ 5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

       « วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบบ้าน นางสวอง กำทรัพย์ ม.5 บ้านคำแคน ตำบลนิคม พร้อมด้วยท่านพัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ ,ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งได้เป็นตัวแทนมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค และพระครูสิทธิวราคม ธ. ได้เจิมบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครัวเรือนดังกล่าว

       « ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนิคม ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 "นิคมเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

        « วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรพ.สต.บ้านตาดดงเค็ง ได้ออกมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 18 ครัวเรือน ตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Kalasin Happiness Model) “คนตำบลนิคม”รวมพลังช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจน

        « วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สหัสขันธ์เกมส์ ต้านยาเสพติด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสหัสขันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

        « วันที่ 12 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลนิคม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ตำบลนิคม ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองข้อมูล จปฐ.ในครั้งนี้

        « วันที่ 9 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคมไดจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม เพื่อสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ รู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม

        « วันที่ 8 มีนาคม 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำรายได้และข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 4 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย และเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย สอนโดย ครู กศน.ตำบลนิคม และพักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน 

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มด้วยการไหว้พระสวดมนต์ และเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพระครูสิทธิวราคม ธ. ซึ่งการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ รำบวงสรวงดวงวิญาณพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรม "โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์" ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

        « วันที่ 23 ก.พ. 2561 ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย ( นายอำเภอสหัสขันธ์) พร้อมด้วย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และทีมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตำบลนิคม ได้ร่วมกันยกเสาเอก บ้าน นาง สวอง กำทรัพย์ ม.5 บ้านคำแคน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน โดยใช้งบประมาณจากกาชาด 50,000 บาท และทต. นิคม สมทบ 6,000 บาท (คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 28 ก.พ.2561)

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดภาคเรียนแรกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย และเรียนการฝึกทำกระถางดอกไม้จากเศษพลาสติกที่ใช้แล้ว และพักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน

        « 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดอรุณรังษีวราราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « เทศบาลตำบลนิคมจัดประชุมโครงการจัดทำเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำ 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เทศบาลตำบลนิคมร่วมงาน บุญข้าวจี่สหัสขันธ์ ผูกพันพี่น้องใหม่ Kkaochi Dino Kalasin Festival อบอุ่นบุญข้าวจี่ ได้ญาติพี่น้องใหม่ ณ ไดโนโรด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการประกวดเทพีปุณทาสี เทศบาลตำบลนิคมได้รางวันที่ 1 โดยส่งนางณัฐมน แก้วสีหา ตำแหน่งนักจัดการงานทัั่วไปเข้าประกวด และรางวัลที่ 2 ข้าวจี่สมัยใหม่ 4.0

        « 16 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 21 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา

        « 12 กุมภาพันธ์ 2561 "คนตำบลนิคม" ร่วมพลังช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน ตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" Kalasin Happiness Model ได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วยเพือเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นางสาวสบาไพร ศรฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะทำงานรับผิดชอบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ช้างหลัง" (Kalasin Happiness Model) อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2561

        « วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลนิคม จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และประชาชนตำบลนิคม ได้ร่วมกันเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วยตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Kalasin Happiness Model) บ้านนางสาวสบาไพร ศรฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดภาคเรียนแรกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย และเรียนวิชาการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (โดย รพสต.บ้านตาดดงเค็ง) พักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน

        « เทศบาลตำบลนิคมยินดีต้อนรับ นายณัฐวุฒิ อยู่หนูพะเนาว์ ย้ายมาจากเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองลำปาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดยมีการมอบทุนการศึกษา มีกิจกรรมบนเวที นิทรรศการ บริการ อาหารเครื่องดื่มและของรางวัลฟรี

        « วันที่ 12 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลนิคม ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านคุณยายผง ศรีสุพัฒน์ อายุ 99 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

       « พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เหมาะกับการสร้างโรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ หาดแคนคำ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ หน่วยบริการสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ออกมาให้ความรู้และคำแนะนำการเลี้ยงสุนัขและแมว ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลนิคม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « เทศบาลตำบลนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานด้านการป้องกันการทุจริตประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ 9 ธันวาคม 2560

       « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลนิคม

       « แผนกำหนดการประชุมสัญจรเพื่อนิเทศงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 แห่ง ครั้งแรกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « และในช่างกลางคืนของงานลอยกระทงประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จะเป็นการประกวดนางนพมาศ ขวัญใจตำบลนิคม ประจำปี 2560 และชมการแสดงบนเวที (ดนตรีหมอลำ) เป็นรายการสุดท้าย

       « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการประกาดขบวนแห่และกระทงใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานตำบลนิคม(สวนไดโนเสาร์) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาตม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ (ลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5)

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็งและทีม CG ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 9 ราย โครงการ รวมพลังทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง ร.9 พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ป่วยด้วย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ กกล.รส.จว.ก.ส.และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ให้กับ นางสมภาพ นาธงชัย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 108 หมุ่ที่ 4 บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ประจำปี 2560

       « วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลนิคมร่วมพิธีรำถวายสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ในงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2560

          • ไฟล์แนบ 1

          • ไฟล์แนบ 2

       « เทศบาลตำบลนิคมยินดีต้อนรับ นายอุเทน ภูฉลอง ย้ายมาจากเทศบาลตำบลแกคำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่ง นิติกร โดยมีนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร มาส่งและแสดงความยินดี ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « นางอรวิภา แก้วยิ่ง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อรวบรวมโครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลนิคม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมต่อไป 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

       « เทศบาลตำบลนิคมนำโดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ร่วมกันปลูกต้นพยุง ตามโครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลนิคม

       « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมการตรวจประเมินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" อำเภอสหัสขันธ์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลโนนบุรี

       « พิธีมอบบ้านให้กับนางลมัย ชมภู โครงการซ่อมสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์

             • ไฟล์  1

             • ไฟล์  2

       « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกิจกรรม โครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการพัฒนา่หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประยุคต์ใช้การแพทย์วิถีธรรม" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์ซีซี) บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

       « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

       « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับ กศน.อำเภอสหัสขันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ พิธีเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมกันปลูกดอกทานตะวันที่สวนป้ายทางเข้าเขตตำบลนิคม ในวันที่ 1 กันยายน 2560

       « กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยได้ออกมอบแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยร่วมกันเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการเรียนวิชาภาษาไทยและต่อด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ(เต้นบาสโลป) และรับประทานอาหารร่วมกันก่อนปิดภาคเรียนนี้ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

        « เทศบาลตำนิคมได้จัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประทานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9" และวางคำปณิธานบนพานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมประกาศเจตนารมณ์ของแต่ละหมู่บ้าน

               • ไฟล์ 1

               • ไฟล์ 2

        « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เทศบาลตำบลนิคมได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยร่วมกันเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการฝึกอบรมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยปราญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

        « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เวลา 19.19 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์

        « เทศบาลตำบลนิคมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์

        « เทศบาลตำบลนินคมดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ได้ทำวัตรสวดมนต็เย็น ณ ศาลาการเปรียญวัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ร่วมกันเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยครู กศน. ตำบลนิคม หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

        « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพ่อที่หาดแคนคำ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมสืบชะตาพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน " เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยได้ร่วมกันปลูกปอเทือง ณ หาดแคนคำ หมู่ 5 บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิชาแรกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และวิชาที่สอง พระพุทธศาสนา โดยพระครูสิทธิวราคม ธ. หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านเลขที่ 56 บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « นางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม เป็นวิทยากรอบรมทำดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

         « เทศบาลตำบลนินคมดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งช่วงเย็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้ทำวัตรสวดมนต็เย็น ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วันเวฬุวัน และร่วมถวายต้นเทียน ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมไทยทาน วัดเวฬุวัน, วัดอรุณรังษีวราราม ,วัดบ้านเสริมฯ,วัดประชาสงเคราะห์ ตามลำดับ และได้จัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ได้จัดโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ซึ่งนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day สับดาห์รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (1-7 กรกฎาคม 2560) ในครั้งนี้ด้วย

         « เทศบาลตำบลนิคมต้อนรับ นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐานสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ตามแบบ ถนผ.0407/1,2,3,6 บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดอบรมโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ทั้งนี้ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้การสนับสนุนตะกร้าไม้ไผ่สาน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ตะกร้าไม้ไผ่แทนการใช้ถุงพลาสติก

         « กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมพ่นหมอกควัน กิจกรรมหยอดทรายอะเบท และกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560

         « เทศบาลตำบลนิคมต้อนรับ นายสานิตย์ หาญรบ (ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์)พร้อมคณะ ตามโครงการนิเทศและติดตามงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 วันที่ 2560 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคม นำโดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ออกมอบเงินสมทบสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสมบูรณ์ โครงการสายธารพระบารมี ครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

         « เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับ ต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ หลังจากมอบเสร็จก็มีการแสดงของตัวแทนผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน

         « พนักงานเทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคม วันที่ 9 มิถุนายน 2560

         « วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559-2560 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ซึ่งวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00น. ข้าราชการ ผู้นำและประชาชนพร้อมกันร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โดยในช่วงเย็นของวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ สมโภชหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ โดยนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และแขก ผู้มาร่วมงาน กล่าวคำขอขมาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และร่วมฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์

         « ช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้มีการทำบุญตักบาตร และเวลา 09.39 น. นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประธานสงฆ์เจิมป้ายสำนักงาน และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

         « วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 24 ครัวเรือน ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบถุงยังชีพ สังกะสีพร้อมเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

         « ช่วงเย็นของวันที่ 24 เมษายน 2560 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนิคม ได้ประสบวาตภัยโดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 24 หลังคาเรือน เทศบาลตำบลนิคมได้ออกสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ตามด้วย กล่าวให้โอวาท แก่พนักงานเทศบาล หลังจากนั้นก็ได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และช่วงบ่ายก็มีการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี ระหว่างพนักงาน

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ วัดเวฬุวัน โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและผู้สูงอายุยกย่องและมอบสวัสดิการผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทรายและนันทนาการ (หมอลำกลอนย้อนยุค/ลำวงย้อนยุค)

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด (7สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก้งคำวิทยา

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้ร่วมรดน้ำขอพรในครั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลนิคม

         « โรงเรียนผู้สูงอายุ เทอม 2 ซึ่งสัปหาห์นี้จะเป็นโครงการฝึกอาชีพ การจักสารไม้ไผ่จากภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรม "จักสานที่รองหวดนึ่งข้าวเหนียว" และพักเที่ยงร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคมและชมรมผู้สูงอายุวัดเวฬุวัน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ณ จังหวัดอุดรธานี (วัดป่าภูก้อน, วัดโพธิสมภรณ์, วัดป่าโนนค้อ) วันที่ 22 มีนาคม 2560

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมโครงการ วาระกาฬสินธุ์ วาระสหัสขันธ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ดี สานสามัคคี สร้างบ้านแปงเมือง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « ประมวลภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำเชียงวัน

         « สัปดาห์ที่ 4 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งสัปหาห์นี้จะเป็นโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน "กิจกรรมสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก" และพักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

         « สัปดาห์ที่ 3 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนวิชาศิลปะและวิชาพระพุทธศาสนา พักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันพระของจังหวัดกาฬสินธุ์ และทำบุญสตมวาร 100วัน แห่งการเสร็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ พักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสา พัฒนาสังคม" โดยวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ได้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมบนเวที นิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมสติปัญญา โดยจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดงานปีใหม่ประจำปี 2560 "อยู่ดีมีแฮง ตุ้มโฮม พี่น้องเทศบาลตำบลนิคม" ในช่วงเย็นวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.หวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสา พัฒนาสังคม" โดยในวันพุธ 11มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

         « เปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนวิชาสุขศึกษาและวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน พักเบรกก็ให้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะเสริมสร้างกล้ามเนื้อ พักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « อำเภอสหัสขันธ์ได้จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสา พัฒนาสังคม" โดยในวันพุธ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดแสดงผลงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ในงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีกาฬสินธุ์ ประจะปี 2559 พร้อมทั้งรับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ3 ผลการดำเนินงาน "การบริหารจัดการ และนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสาพัฒนาชุมชน" โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยการเก็บขยะบริเวณนั้นด้วย ในวันที่ พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30น. ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสาพัฒนาชุมชน" โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยการเก็บขยะบริเวณนั้นด้วย ในวันที่ พุธ ที่14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « ช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00น. ได้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ได้จัดโครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559-2560 โดยจะดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนจำนวน7หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคม เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในช่วงเย็นวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00น. ได้มีการสวดอภิธรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสาพัฒนาชุมชน" โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณเชิงสะพานเทพสุดา ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ทำพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ประดิษฐานที่หอพระเทศบาลตำบลนิคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 15.49 น.

         « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ สู่สวรรคาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 พ.ย. 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2560-2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ สะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ปี 2559 โดยนักศึกษาช่างไฟฟ้าจากสถาบันอาชีวศึกษา ออกตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน สถานที่ต่างๆ และแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชาคมตำบล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยได้จัดประชุมประชาคมในระดับตำบล ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ เชิงเขาภูสิงห์

         « เทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมประกวดอำเภอ ตำบลต้นแบบ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง ตำบลโนนศิลา

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสักการะเจ้าเมืองสหัสขันธ์ (พระประชาชนบาล) ณ ลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

         « ชาวตำบลนิคมและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเวฬุวัน โดยนายธนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.

         « เทศบาลตำบลนิคมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ณ บ้านแก้งนคร หมู่7 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

         « ชาวตำบลนิคมได้ร่วมทำบุญตักบาตร โดยเทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการถนนสายบุญ ณ บ้านคำประถม ในวันที่ 29 กันยายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ได้ร่วมจัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION THAILAND ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยนายธนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอสหัสขันธ์ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบในครั้งนี้ ในวันที่ 28 กันยายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ในชื่อโรงเรียนสร้งสุขผู้สูงอายุ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559/images/editor/59/Kidgagoom/july/โรงเรียนผู้สูงอายุ.jpg

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม "ถนนสวย คลองใส" เฉลิมฉลองครองราชย์ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ปลูกต้นไม้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

         « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อพ่อ เนื่องในวโรกาส เถลิงถวัลย์ครองราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เชิงเขาภูสิงห์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพสตรีและอสม.ตำบลนิคม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลบ้านด่าน

         « เทศบาลตำบลนิคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

         « อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 และเทศบาลตำบลนิคมเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

         « คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าอบรมก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนิคมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณสำนักงานด้วย

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2559 ณ วัดเวฬุวัน โดยในวันที่ 13 เมษายน 2559 จะมีขบวนแห่หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และผ้ามงคลบูชาเจดีย์ สวดมลเพื่อความเป็นศิริมงคลแต่ตำบลนิคม และในวันที่ 14 เมษายน 2559 จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและผู้สูงอายุ คัดเลือกผู้สูงอายุและครอบครัวตัวอย่าง รำวงย้อนยุค หัวเราะคลายเครียด ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ก่อเจดีย์ทรายและนันทนาการ

         « พนักงานเทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

         « ภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ต้านยาเสพติด (7สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ศาลาสร้างสุข ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดทำโครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 โดยบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำทั้งในสำนักงานและสวนไดโนเสาร์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 

         « โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ศาลาสร้างสุขตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

         « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี สังกัด เทศบาลตำบลนิคม ได้รับรางวัลระดับ ทอง โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 ปีงบประมาณ 2559" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. 

         « งานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสหัสขันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา โดย อบต.สหัสขันธ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

                   • ไฟล์แนบ 1

                   • ไฟล์แนบ 2

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 16 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 15 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 12 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 10 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 9 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 8 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « กิจกรรม Big Cleaning Day บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมทุกท่านได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและถนนตั้งแต่ทางเข้าบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 จนถึง หมู่ที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม วันที่ 15 มกราคม 2559

         « โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ก็ได้ตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแก่ คาราวานบิ๊กไบค์ นำโดย นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานฉลอง 222ปี กาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแก่ ขบวนปั่นฉลอง 222 ปี กาฬสินธุ์..เส้นทางกาฬสินธุ์-ไดเสาร์-สะพานเทพสุดา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558

         « เทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมร่วมรับรางวัล ประเมินผลต้นแบบ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2558 โดยได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในงานกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม " BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยเริ่มปั่นจากสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม เวลา 15.00 น.

         « ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์

         « ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ วัดเวฬุวัน และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นประจำปี 2558

         « ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมิน ตามโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ บ้านสคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « งานวันลอยกระทงในช่วงกลางคืน ประจำปี 2558 ของตำบลนิคม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะมีการแสดงต่างๆ ประกวดนางนพมาศ และพิธีมอบรางวัลต่างๆ

         « วันลอยกระทงในช่วงเช้า ประจำปี 2558 ของตำบลนิคม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีขบวนแห่กระทงของแต่ละหมู่บ้าน พิธีขอขมาพระแม่คงคา และมีการแข่งขันมวยทะเลและแข่งเรือ

         « การประเมินเชิงประกวดแบบบูรณาการ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

         « ข้าราชการและประชาชนชาวสหัสขันธ์ร่วมรำถวายท่านเจ้าเมืองสหัสขันธ์ พระประชาชนบาล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

         « ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 3 พฤศจิกายน 2558 โดยในวันที 31 ตุลาคม 2558 ช่างเช้าจะทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นก็จะมีการแสดงแสงสีเสียง ประวัติความเป็นมาของพระประชาชนบาล

         « เทศบาลตำบลนิคมขอเชิญร่วมทำบุญร้านสอยดาวในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและงานสักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2558

         « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมทุกท่านและชาวบ้านได้ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น ที่วัดอรุณรังษีวราราม และมีการเวียนเทียนต่อหลังจากสวดมนต์เสร็จ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น.

         « เทศบาลตำบลนิคมร่ามวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วันปิยมหาราช 23ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

         « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมทุกท่านและชาวบ้านได้ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น ที่วัดเวฬุวัน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. 

         « เทศบาลตำบลนิคม ยินดีต้อนรับ ท่านพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

         « ทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรีใหม่ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558

         « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมทุกท่านและชาวบ้านได้ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558

         « ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.นิคม ชากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคำวิทยา ที่เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบไข่ไก่ไอโอดีนให้กับเทศบาลตำบลนิคม

         « โครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ วัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร

         « โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เเบื้องต้นและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลนิคม

         « โครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม โดยนายประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

         « สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนแก้งคำวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2558

         « โครงการตำบลต้นแบบด้านการดแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) บ้านตาดดงเค็ง

         « โครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3

         « โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2558 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จัดโดย ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนิคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่บ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 โดยมีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนิคมซึ่งจะหมุนเวียนกันไป โดยหมู่บ้านแรกคือบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่1 ณ ศาลาวัดบ้านเสริมชัยศรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "bike for mom" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มปั่นจากสนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ไปยังสะพานเทพสุดา และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่นั่น

         « เทศบาลตำบลนิคมดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เริ่มศิลแรก วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเสริมชัยศรี

         « วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้าชาวตำบลนิคมร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดเวฬุวันโดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นและแม่รัตตัญญู แล้วต่อด้วยวางพานพุ่มที่อำเภอสหัสขันธ์

         « โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ณ บ้านคำเชียงยืน วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นศิลสุดท้ายของโครงการ

         « ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลนิคม ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ให้ทุกหมู่บ้านหล่อเทียนและแกะสลักเอง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่

         «  เทศบาลตำบลนิคมได้จัดอบรมให้ความรู้ "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสารเคมีในเลือด ปี 2558" วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ณ บ้านคำเชียงยืน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

         «  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่หมู่ 6 บ้านคำประถม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

         «  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่หมู่ 3 บ้านคำเชียงยืนและหมู่ 5 บ้านคำแคน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

         «  เทศบาลตำบลนิคมได้มอบไก่ไข่ไอโอดีน ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน เพื่อพัฒนา IQ และแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อในเด็ก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

         «  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่1 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

         «  แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้ผู้นำชุมชนตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

         «  ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง " อยู่เย็น เป็นสุข " ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ซึ่งมีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ บ้านคำเชียงยืน วันที่ 16 มิถุนายน 2558

         «  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน เพื่อพัฒนา IQ และแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อในเด็ก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยเทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคมร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ บ้านคำเชียงยืน

         «  เทศบาลตำบลนิคมได้มอบสังกะสีมุงหลังคาบ้าน ให้กับนางสบาไพร ศรฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 3 มิถุนายน 2558

         «  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

         «  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ตำบลนิคม ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรไทยไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

         «  จังหวัดกาฬสินมอบโล่ เทศบาลตำบลนิคมมีผลงานการดำเนินงาน "ระดับดีเยี่ยม" สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

         «  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสารและทักษะด้าน ICT (Information and Communication Technologies) ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  

         «  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามแบบบูรณาการโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี และแผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอสหัสขันธ์ รอบที่1/2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

         «  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดีและการประกาศวาระตำบลนิคม ปี 2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

  • วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

    พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ จัดขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้นก็ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและปิดท้ายด้วยการรำวงย้อนยุค
  • วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

    เนื่องจากเทศบาลตำบลนิคม จะมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ จึงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2558
Visitors: 34,593