ภาพกิจกรรม

«««««ภาพกิจกรรมต่างๆ

       

          

 

          «         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม ซึ่งเป็นการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และเน้นการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการนุ่งซิ่น และส่งเสริมการใช้ตะกร้า ปิ่นโต เพื่อเป็นภาชนะในการใส่อาหาร ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว สหัสขันธ์ ไดโนโรด

          «          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ที่มีที่ดินติดกับถนนสายบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม ไปวัดเวฬุวัน (ข้างบ้านนายสมภาร บทมาตร) โดยนายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้าตนเองลำปาว ได้อธิบายเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและอำนาจหน้าที่ของนิคมสร้างตนเองลำปาว เกี่ยวกับที่ดินในเขตรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองลำปาวและแนวเขตถนนที่จะดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับประชาชนได้ทราบและร่วมออกชี้แนวเขตตลอดสายของการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

          «           วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่4 และบ้านคำแคน หมู่5 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «           วัน 27 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

           «          วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2561 โดยนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ พิธีเปิดกิจกรรมงานสักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ การฟ้อนรำถวายสักการะเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งมีนางรำจาก 8 ตำบลเข้าร่วม มีนางรำประมาณ 1,000 คน โดยแต่งกายด้วยชุดไทสหัสขันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เชิงเขาภูสิงห์

           «          วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์โฮมสุขตำบลนิคมโดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ร่วมกับอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านตาดดงเค็ง หมู่2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

           «          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคม พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

            «         วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 07.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ เวลา 10.00 น. ร่วมรับมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด” ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอสหัสขันธ์

            «         วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือในครั้งนี้คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันชกมวยทะเล การประกวดกระทง การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศตำบลนิคม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะไดโนเสาร์ อ่างเก็บน้ำนิคมลำปาว

            «          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์โฮมสุขเทศบาลตำบลนิคม โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       

            «          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนิคม ร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเช่า อสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล อาคารร้านค้า บริเวณสวนไดโนเสาร์ เพื่อพิจารณากำหนดประโยชน์ ดังนี้ต่อไปนี้ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลนิคม ระยะเวลาการให้เช่าและการต่อสัญญาเช่า อัตราเช่าภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่า และกำหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ การเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

            «          วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้นำร่างแผนการดำเนินงาน ดังกล่าว เสนอผู้บริหาร เพื่อประกาศใช้ต่อไป

           «          วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมโครงการทอดเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าหมุนเวียน ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อ ส่งเสริมอุปถัมถ์บำรุงวัดและพระพุทธศาสนา ณ ที่พักสงฆ์พระยาธรรมมาราม บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

           «           วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาทตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ไดโนโรด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 07.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และเวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

           «            วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ร่วมมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 135 คน ตามโครงการตรวจประเมินคัดกรองโรคต้อกระจก และแก้ไขปัญหาความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางการมองเห็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

           «             วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดง รายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

           «            วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ อรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป

          «            วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «            วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(ของดีบ้านฉัน)นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (ของดีบ้านฉัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP และ สร้างอัตลักษณ์เสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยว ณ บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมโครงการ “ เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าว เพื่อชาวกาฬสินธุ์ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โอกาสนี้ ได้ร่วมมอบเงินสมทบ โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ ในนามของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

         «            วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมจากกาขาดแคลนน้ำ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น น้ำเสียจากสารเคมี น้ำแล้ง น้ำน้อย น้ำมาก น้ำท่วม แล้วร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยเครื่องมือหรือ เทคโนโลยีที่สามารถทำได้จริงในพื้นที่ต้นทุนไม่สูง โดยได้ก่อสร้างฝายมีชีวิต ปล่อยสัตว์น้ำและปลูกต้นยางนาทำระบบน้ำหยด ณ ลำห้วยบง บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนา “อยู่อย่างไร ถ้าไม่มีน้ำ” ภายใต้แนวคิด “ออมสิน ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพตามลักษณะพื้นที่ของตน โอกาสนี้ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ (สธวท.) ได้มอบถุงผ้าโลกสวยด้วยมือเรา ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างฝ่ายมีชีวิต ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม ณ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคมต้อนรับ คณะนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระครูสิทธิวราคม ดร. และ ดร. กษิดิส นวเสวี โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะผู้บริหาร และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม รวมทั้งพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล และการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        «            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ซี่งกิจกรรม ประกอบด้วย การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราทางดิน การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสตรี ,เยาวชน ,กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตกร จำนวน 90 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «           วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับในพื้นที่ เพื่อให้คำชี้แนะในการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ของท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานในพื้นที่ โดยนางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานคณะกรรมการประเมินติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวต้อนรับ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลนิคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบรูณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «           วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคม พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดประชาสงเคาะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมกรณีไม่มีหนีผูกพัน ประจำปี 2561 และในโอกาสนี้ นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(ด้านพืช) จำนวน 1 รายเป็นเงิน 845 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        «            วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้กำหนดจัดโครงการตรวจประเมินคัดกรองโรคต้อกระจก และแก้ไขปัญหาความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

        «            วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นาย นิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นาย สุทธโสม อาษาพนม นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนายสากล ศิริมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

            «               วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มอบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลนิคม ตามโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2561 

            «               วันที่​ 13 กันยายน 2561 ศูนย์โฮมสุข​เทศบาลตำบลนิคม​ โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

            «                วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบหมายให้นายสุทธโสม อาษาพนม และนางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ บนถนนสายหลักในเขตเทศบาทตำบลนิคม (ถนน 227 สาย กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป

           «                 วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

           «                วันที่ 8 กันยายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ณ ศูนย์พัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 90 คน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่/เหล้า และแนวทางในการ ลด ละ เลิกนักดื่ม/นักสูบหน้าเก่าและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่/นักสูบหน้าใหม่ 

             «             วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

            «              วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์โฮมสุขเทศบาลตำบลนิคม โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          «               วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมี นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการประชาคม เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เป็นปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2561 และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้แทนกลุ่มร้านค้า ผู้แทน อสม. ผู้แทน อปพร. หน่อยงานราชการในพื้นที่ และภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

          «                วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนิคม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการอบรม และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เป็นการช่วยลดขยะมูลฝอย ทั้งนี้มีตัวแทนประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมการผึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

         «                วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคม พนักงานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดสวดมนต์เย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       «           วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการทำบุญ ได้รวบรวมและมอบให้ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลนิคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

       «           วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2561เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ ที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสภาเทศบาลตำบลนิคม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       «             วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อร่วมพิจารณา อนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      «             วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธโสม อาษาพนม และ นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทน ระดับอำเภอเข้าประกวดระดับจังหวัด โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้กล่าวต้อนรับ และ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นตัวแทนกล่าว แนะนำข้อมูลหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 บ้านศรีสมบรูณ์

      «           วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บ้านตาดดงเค็งหมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      «         วันที่​ 16 สิงหาคม.2561 ศูนย์โฮมสุข​เทศบาลตำบลนิคม​ โดยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์​ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้ออกให้บริการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว​ บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2และบ้านแก้งนคร หมู่ที่7 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         «           วันที่ 16 สิงหาคม 2651 เวลา 12.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ให้การต้อนรับกลุ่มOTOP นวัตวิถี จำนวน 100 คน จากอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสหัสขันธ์ ณ สวนไดโนเสาร์

        «               วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้แถลงหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาเทศบาลและสภาเทศบาลตำบลนิคม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม 

        «              วันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการฝึกสอนการทำกระเป๋าเงินจากเศษผ้า , การทำสมุนไพรลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน / การตลาดโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 50 คน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม

       «           เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ ไดโนโรด พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์

       «      วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบรูณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวบรรยายสรุป โดยนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

       «      กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นเป็นราชสักการะ โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ไดโนโรด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์

       «      วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ณ ถนนสายรองในเขตเทศบาลตำบลนิคม โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อให้พสกนิกรแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

       «      วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เข้าร่วมโครงการผ้าป่าขยะรีไชเคิลเพื่อสนับสนุนกองทุนขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) โดยเทศบาลตำบลนิคม ได้มีการคัดแยกขยะรีไชเคิล เช่น พลาสติก กล่องเครื่องดื่มกระป๋อง เป็นต้น เพื่อร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไชเคิลในนามของเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 1 คันรถ

       «     วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเข้าร่วมโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนิคมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       «    วันที่  17 กรกฏาคม 2561  นายนิวัน  นาพรม  นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมคณะได้ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ. ไพโรจนฺ์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ภ.จว กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการการตรวจประเมินหมู่บ้านชุมชนและมวลชนประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 

       «    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หมู่6 และหมู่ที่7 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 คน ณ.ศูนย์โฮมสุขนิคม

       «   นายนิวัน  นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมคณะ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018 ; SMART LOCAL: SMART BY LAW) และรับมอบเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนิคม ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 9001 และ EHA 9002 ระดับเกียรติบัตร

       «    เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หมู่1 หมู่2 และหมู่ที่3 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 คน ณ.ศูนย์โฮมสุขนิคม 

       «   วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลนิคม รับการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านที่ 1.การบริหารการจัดการ ด้านที่ 2 .งานบริหารงานบุคคลและงานกิจการสภา ด้านที่ 3. งานการเงินและบัญชี ด้านที่ 4. การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5.ด้านธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการประเมิน (Coreteam) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       «  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หมู่ที่4 และหมู่ที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 คน ณ.ศูนย์โฮมสูขตำบลนิคม

       «  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ชาวบ้านศรีสมบูรณ์, หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มพลังมวลชน โดยการนำ ของ นางวันเพ็ญ เต็งรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และรับฟังการบรรยาย สรุปข้อมูลทั่วไป ของบ้านศรีสมบูรณ์ โดยนายพิเชษฐ ปรีจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน และบรรยายสรุปตามตัวชี้วัด โดยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล หลังจากนั้นได้นำท่านคณะกรรมการ เยี่ยมชมจุดดูงาน ทั้งหมด 11 จุด โดยใช้รถซาเล้ง และรถจักยาน เป็นพาหนะในการเดินทาง เยี่ยมชมตามแบบวิถีพอเพียง วิถีศรีสมบูรณ์ 

       «   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับเทศบาล ตำบลนิคม ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการลดจำนวนสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยออกให้บริการ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ วัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

       «   วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรี ตำบลนิคม เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป) ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านคำคาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       «   วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคไข้เลือดออก รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนิคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธราณสุข (อสม.) ร่วมดำเนินกิจกรรม หยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชน เรื่องโรคไข้เลือดออก และได้กำหนดการดำเนินกิจกรรม พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 

        «  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.ศูนย์โฮมสุขนิคม โดยนักกกายภาพบำบัด จาก โรงพยาบาลสหัสขันธ์ และอาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมออกให้บริการ ทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ.ศูนย์โฮมสุข และออกให้บริการ นอกสถานที่ มีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 9 คน

      «   วันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรม Big cleaningday โดยการนำของคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

      «   วันที่ 6 มิ.ย. 61 เทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรม Big cleaningday โดยการนำของคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

      «  วันที่ 1 มิถุนายน 2561เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินโครง การอบรมทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะ การป้องกันการจมน้ำ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ทักษะและภาคปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนเด็กนักเรียน ในเขตตำบลนิคม ผู้นำชุมชน อสม.ครูโรงเรียน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

      «  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาเทศบาล ตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศ บาลตำบลนิคม ตามประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศ บาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียง  

      « วันที่ 24 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคม ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลนิคม หลักสูตรการเตรียมความพร้อม พ่อแม่มือใหม่ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2 โดยมีกลุ่ม เป้าหมายทั้งสิ้น 60 คน  

     « วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวศันสนีย์ ทาสม และคณะได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมและคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลต้นแบบสารสนเทศตำบลต้นแบบณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ 4 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     «  วันที่ 15-17 พฤษภาคน 2561 เทศบาลตำบลนิคมได้ดำเนินงานโครงการป้องกันและครบคุมโรคจากสัตว์ประจำปี 2561 

      « วันที่่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      « วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ให้กับนางสวอง กำทรัพย์ ตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ร.10

      « วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้สุ่มออกประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA (Environment Health Accreditation) ประจำปี 2561 ตามที่เทศบาลตำบลนิคมได้สมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      « วันที่ 27 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน (อาสาสมัครศูนย์โฮมสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ลงพื้นที่เพื่อดูกรณีศึกษาผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายของศูนย์โฮมสุขนิคม

      « วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน (อาสาสมัครศูนย์โฮมสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561

       « วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันทำความสะอาดถนนสายหลัก 227 ทางเข้าหมู่บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 18 เมษายน 2561 นางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล และ นางสาวมยุรี สุขศิริ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ติดตามผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรถนนสายบุญของชาวตำบลนิคม

       « วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน วัดเวฬุวัน รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ประจำปี2561 นำโดย ท่านนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ,กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ,กิจกรรมประกวดแข่งขัน,กิจกรรมนันทนาการ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลนิคมได้จัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ(นายสุทธโสม อาษาพนม, นางสุภาวดี มิสา) ,นายจิรพนธ์ แสงผลรักษา ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯทั้ง 2 เขต ร่วมให้พรพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

       « วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและกู้ชีพเทศบาลตำบลนิคม ร่วมเปิดงานขั้นตอนการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในครั้งนี้

       « วันที่ 10 เมษายน 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม สังกัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สีนามโหน่ง กรรมการตรวจรับพัสดุและติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่อมบ้าน นางหนู สียางนอก หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       « วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 1 คัน ตามโครงการ “ศูนย์โฮมสุขนิคม” เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง ณ เทศบาลตำบลนิคม โดยรถเข็นดังกล่าวเทศบาลตำบลนิคมได้มอบแก่นายบุญมี เครือแสง ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2561 (Tollet Big Cleaning Days) ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2561 ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2561 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดยคุณวาทินี จันทร์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและรับแบบเก็บข้อมูลการศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และกระบวนการควบคุมกำกับของ อปท. ตามโครงการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและกระบวนการควบคุมกำกับของ อปท.ในพื้นที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนในตำบลนิคม ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข หมู่ 2) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคม โดยนางสุภาวดี มิสา รองนายกเทศมนตรี นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ลงพื้นที่ มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561) จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อสร้างขวัญและให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้

       « วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เข้ารับมอบเกียรติบัตร “เทศบาลตำบลนิคม ได้ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) จนได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ” ในงานวันท้องถิ่นไทย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการท้องก่อนวัยอันควร "กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

       « วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทีมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความยากจน ได้จัดโครงการถนนสายบุญช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และได้เงินบริจาคจำนวน 5,930 บาท ณ สำนักสงฆ์พระยาธรรมวราราม บ้านคำแคน หมู่ 5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

       « วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบบ้าน นางสวอง กำทรัพย์ ม.5 บ้านคำแคน ตำบลนิคม พร้อมด้วยท่านพัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ ,ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งได้เป็นตัวแทนมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค และพระครูสิทธิวราคม ธ. ได้เจิมบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครัวเรือนดังกล่าว

       « ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนิคม ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 "นิคมเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

        « วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรพ.สต.บ้านตาดดงเค็ง ได้ออกมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 18 ครัวเรือน ตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Kalasin Happiness Model) “คนตำบลนิคม”รวมพลังช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจน

        « วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สหัสขันธ์เกมส์ ต้านยาเสพติด ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสหัสขันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

        « วันที่ 12 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลนิคม ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ตำบลนิคม ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองข้อมูล จปฐ.ในครั้งนี้

        « วันที่ 9 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนิคมไดจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนิคม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม เพื่อสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ รู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม

        « วันที่ 8 มีนาคม 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำรายได้และข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 4 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย และเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย สอนโดย ครู กศน.ตำบลนิคม และพักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน 

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มด้วยการไหว้พระสวดมนต์ และเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพระครูสิทธิวราคม ธ. ซึ่งการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ รำบวงสรวงดวงวิญาณพระยาชัยสุนทร เนื่องในงานมหกรรม "โปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์" ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

        « วันที่ 23 ก.พ. 2561 ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย ( นายอำเภอสหัสขันธ์) พร้อมด้วย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และทีมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตำบลนิคม ได้ร่วมกันยกเสาเอก บ้าน นาง สวอง กำทรัพย์ ม.5 บ้านคำแคน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน โดยใช้งบประมาณจากกาชาด 50,000 บาท และทต. นิคม สมทบ 6,000 บาท (คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 28 ก.พ.2561)

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดภาคเรียนแรกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย และเรียนการฝึกทำกระถางดอกไม้จากเศษพลาสติกที่ใช้แล้ว และพักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน

        « 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดอรุณรังษีวราราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « เทศบาลตำบลนิคมจัดประชุมโครงการจัดทำเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำ 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เทศบาลตำบลนิคมร่วมงาน บุญข้าวจี่สหัสขันธ์ ผูกพันพี่น้องใหม่ Kkaochi Dino Kalasin Festival อบอุ่นบุญข้าวจี่ ได้ญาติพี่น้องใหม่ ณ ไดโนโรด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีการประกวดเทพีปุณทาสี เทศบาลตำบลนิคมได้รางวันที่ 1 โดยส่งนางณัฐมน แก้วสีหา ตำแหน่งนักจัดการงานทัั่วไปเข้าประกวด และรางวัลที่ 2 ข้าวจี่สมัยใหม่ 4.0

        « 16 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ แก้จน ตำบลนิคม" ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 21 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา

        « 12 กุมภาพันธ์ 2561 "คนตำบลนิคม" ร่วมพลังช่วยเหลือและแก้ปัญหาความยากจน ตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" Kalasin Happiness Model ได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วยเพือเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นางสาวสบาไพร ศรฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะทำงานรับผิดชอบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ช้างหลัง" (Kalasin Happiness Model) อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2561

        « วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลนิคม จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และประชาชนตำบลนิคม ได้ร่วมกันเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วยตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Kalasin Happiness Model) บ้านนางสาวสบาไพร ศรฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับกลาง เปิดภาคเรียนแรกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย และเรียนวิชาการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (โดย รพสต.บ้านตาดดงเค็ง) พักกลางวันรับประทานอาหารร่วมกัน

        « เทศบาลตำบลนิคมยินดีต้อนรับ นายณัฐวุฒิ อยู่หนูพะเนาว์ ย้ายมาจากเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองลำปาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดยมีการมอบทุนการศึกษา มีกิจกรรมบนเวที นิทรรศการ บริการ อาหารเครื่องดื่มและของรางวัลฟรี

        « วันที่ 12 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลนิคม ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านคุณยายผง ศรีสุพัฒน์ อายุ 99 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

       « พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เหมาะกับการสร้างโรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ หาดแคนคำ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ หน่วยบริการสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ออกมาให้ความรู้และคำแนะนำการเลี้ยงสุนัขและแมว ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลนิคม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « เทศบาลตำบลนิคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานด้านการป้องกันการทุจริตประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ 9 ธันวาคม 2560

       « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลนิคม

       « แผนกำหนดการประชุมสัญจรเพื่อนิเทศงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ทั้ง 8 แห่ง ครั้งแรกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « และในช่างกลางคืนของงานลอยกระทงประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จะเป็นการประกวดนางนพมาศ ขวัญใจตำบลนิคม ประจำปี 2560 และชมการแสดงบนเวที (ดนตรีหมอลำ) เป็นรายการสุดท้าย

       « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการประกาดขบวนแห่และกระทงใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานตำบลนิคม(สวนไดโนเสาร์) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาตม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ (ลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5)

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็งและทีม CG ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 9 ราย โครงการ รวมพลังทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง ร.9 พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ป่วยด้วย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

       « เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ กกล.รส.จว.ก.ส.และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ให้กับ นางสมภาพ นาธงชัย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 108 หมุ่ที่ 4 บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์ ประจำปี 2560

       « วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลนิคมร่วมพิธีรำถวายสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ ในงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2560

          • ไฟล์แนบ 1

          • ไฟล์แนบ 2

       « เทศบาลตำบลนิคมยินดีต้อนรับ นายอุเทน ภูฉลอง ย้ายมาจากเทศบาลตำบลแกคำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่ง นิติกร โดยมีนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร มาส่งและแสดงความยินดี ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « นางอรวิภา แก้วยิ่ง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อรวบรวมโครงการ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลนิคม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคมต่อไป 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม

       « เทศบาลตำบลนิคมนำโดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ร่วมกันปลูกต้นพยุง ตามโครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลนิคม

       « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมการตรวจประเมินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" อำเภอสหัสขันธ์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ เทศบาลตำบลโนนบุรี

       « พิธีมอบบ้านให้กับนางลมัย ชมภู โครงการซ่อมสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์

             • ไฟล์  1

             • ไฟล์  2

       « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกิจกรรม โครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ร่วมสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการพัฒนา่หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม ประจำปี 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประยุคต์ใช้การแพทย์วิถีธรรม" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศูนย์ซีซี) บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

       « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

       « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับ กศน.อำเภอสหัสขันธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ พิธีเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมกันปลูกดอกทานตะวันที่สวนป้ายทางเข้าเขตตำบลนิคม ในวันที่ 1 กันยายน 2560

       « กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยได้ออกมอบแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยร่วมกันเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการเรียนวิชาภาษาไทยและต่อด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ(เต้นบาสโลป) และรับประทานอาหารร่วมกันก่อนปิดภาคเรียนนี้ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

        « เทศบาลตำนิคมได้จัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประทานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9" และวางคำปณิธานบนพานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมประกาศเจตนารมณ์ของแต่ละหมู่บ้าน

               • ไฟล์ 1

               • ไฟล์ 2

        « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เทศบาลตำบลนิคมได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยร่วมกันเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังกาย ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นการฝึกอบรมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยปราญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

        « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

        « เวลา 19.19 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์

        « เทศบาลตำบลนิคมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์

        « เทศบาลตำบลนินคมดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ได้ทำวัตรสวดมนต็เย็น ณ ศาลาการเปรียญวัดเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

        « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ร่วมกันเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยครู กศน. ตำบลนิคม หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

        « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพ่อที่หาดแคนคำ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกิจกรรมสืบชะตาพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน " เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยได้ร่วมกันปลูกปอเทือง ณ หาดแคนคำ หมู่ 5 บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ระดับกลาง วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิชาแรกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และวิชาที่สอง พระพุทธศาสนา โดยพระครูสิทธิวราคม ธ. หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) บ้านเลขที่ 56 บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « นางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม เป็นวิทยากรอบรมทำดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

         « เทศบาลตำบลนินคมดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งช่วงเย็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้ทำวัตรสวดมนต็เย็น ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วันเวฬุวัน และร่วมถวายต้นเทียน ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมไทยทาน วัดเวฬุวัน, วัดอรุณรังษีวราราม ,วัดบ้านเสริมฯ,วัดประชาสงเคราะห์ ตามลำดับ และได้จัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ได้จัดโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ซึ่งนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day สับดาห์รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (1-7 กรกฎาคม 2560) ในครั้งนี้ด้วย

         « เทศบาลตำบลนิคมต้อนรับ นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐานสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ตามแบบ ถนผ.0407/1,2,3,6 บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดอบรมโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ทั้งนี้ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้การสนับสนุนตะกร้าไม้ไผ่สาน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ตะกร้าไม้ไผ่แทนการใช้ถุงพลาสติก

         « กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมพ่นหมอกควัน กิจกรรมหยอดทรายอะเบท และกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560

         « เทศบาลตำบลนิคมต้อนรับ นายสานิตย์ หาญรบ (ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์)พร้อมคณะ ตามโครงการนิเทศและติดตามงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 วันที่ 2560 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคม นำโดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ออกมอบเงินสมทบสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสมบูรณ์ โครงการสายธารพระบารมี ครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

         « เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับ ต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยนายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ หลังจากมอบเสร็จก็มีการแสดงของตัวแทนผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน

         « พนักงานเทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคม วันที่ 9 มิถุนายน 2560

         « วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559-2560 ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ซึ่งวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00น. ข้าราชการ ผู้นำและประชาชนพร้อมกันร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โดยในช่วงเย็นของวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ สมโภชหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ โดยนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และแขก ผู้มาร่วมงาน กล่าวคำขอขมาหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และร่วมฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์

         « ช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้มีการทำบุญตักบาตร และเวลา 09.39 น. นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประธานสงฆ์เจิมป้ายสำนักงาน และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

         « วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม จำนวน 24 ครัวเรือน ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบถุงยังชีพ สังกะสีพร้อมเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

         « ช่วงเย็นของวันที่ 24 เมษายน 2560 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนิคม ได้ประสบวาตภัยโดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 24 หลังคาเรือน เทศบาลตำบลนิคมได้ออกสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ตามด้วย กล่าวให้โอวาท แก่พนักงานเทศบาล หลังจากนั้นก็ได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และช่วงบ่ายก็มีการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี ระหว่างพนักงาน

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ วัดเวฬุวัน โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและผู้สูงอายุยกย่องและมอบสวัสดิการผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทรายและนันทนาการ (หมอลำกลอนย้อนยุค/ลำวงย้อนยุค)

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด (7สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก้งคำวิทยา

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้ร่วมรดน้ำขอพรในครั้งนี้ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลนิคม

         « โรงเรียนผู้สูงอายุ เทอม 2 ซึ่งสัปหาห์นี้จะเป็นโครงการฝึกอาชีพ การจักสารไม้ไผ่จากภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรม "จักสานที่รองหวดนึ่งข้าวเหนียว" และพักเที่ยงร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคมและชมรมผู้สูงอายุวัดเวฬุวัน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ณ จังหวัดอุดรธานี (วัดป่าภูก้อน, วัดโพธิสมภรณ์, วัดป่าโนนค้อ) วันที่ 22 มีนาคม 2560

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมโครงการ วาระกาฬสินธุ์ วาระสหัสขันธ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ดี สานสามัคคี สร้างบ้านแปงเมือง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ แหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « ประมวลภาพกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำเชียงวัน

         « สัปดาห์ที่ 4 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งสัปหาห์นี้จะเป็นโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน "กิจกรรมสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก" และพักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

         « สัปดาห์ที่ 3 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนวิชาศิลปะและวิชาพระพุทธศาสนา พักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันพระของจังหวัดกาฬสินธุ์ และทำบุญสตมวาร 100วัน แห่งการเสร็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « สัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ พักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสา พัฒนาสังคม" โดยวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ได้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมบนเวที นิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมสติปัญญา โดยจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดงานปีใหม่ประจำปี 2560 "อยู่ดีมีแฮง ตุ้มโฮม พี่น้องเทศบาลตำบลนิคม" ในช่วงเย็นวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.หวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสา พัฒนาสังคม" โดยในวันพุธ 11มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง

         « เปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนวิชาสุขศึกษาและวิชาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน พักเบรกก็ให้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะเสริมสร้างกล้ามเนื้อ พักเที่ยงก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วมบ้านตาดดงเค็ง

         « อำเภอสหัสขันธ์ได้จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสา พัฒนาสังคม" โดยในวันพุธ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดแสดงผลงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ในงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีกาฬสินธุ์ ประจะปี 2559 พร้อมทั้งรับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ3 ผลการดำเนินงาน "การบริหารจัดการ และนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสาพัฒนาชุมชน" โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยการเก็บขยะบริเวณนั้นด้วย ในวันที่ พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30น. ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสาพัฒนาชุมชน" โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยการเก็บขยะบริเวณนั้นด้วย ในวันที่ พุธ ที่14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « ช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00น. ได้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม ได้จัดโครงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559-2560 โดยจะดำเนินกิจกรรมหมุนเวียนจำนวน7หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนิคม เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในช่วงเย็นวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00น. ได้มีการสวดอภิธรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกาย...จิตอาสาพัฒนาชุมชน" โดยออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณเชิงสะพานเทพสุดา ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ทำพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ประดิษฐานที่หอพระเทศบาลตำบลนิคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 15.49 น.

         « การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ สู่สวรรคาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 พ.ย. 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ปี 2560-2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ สะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ปี 2559 โดยนักศึกษาช่างไฟฟ้าจากสถาบันอาชีวศึกษา ออกตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน สถานที่ต่างๆ และแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดประชาคมตำบล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยได้จัดประชุมประชาคมในระดับตำบล ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ เชิงเขาภูสิงห์

         « เทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมประกวดอำเภอ ตำบลต้นแบบ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง ตำบลโนนศิลา

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสักการะเจ้าเมืองสหัสขันธ์ (พระประชาชนบาล) ณ ลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

         « ชาวตำบลนิคมและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเวฬุวัน โดยนายธนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.

         « เทศบาลตำบลนิคมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « เทศบาลตำบลนิคมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ณ บ้านแก้งนคร หมู่7 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

         « ชาวตำบลนิคมได้ร่วมทำบุญตักบาตร โดยเทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการถนนสายบุญ ณ บ้านคำประถม ในวันที่ 29 กันยายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ได้ร่วมจัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION THAILAND ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม โดยนายธนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอสหัสขันธ์ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบในครั้งนี้ ในวันที่ 28 กันยายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนิคม ในชื่อโรงเรียนสร้งสุขผู้สูงอายุ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559/images/editor/59/Kidgagoom/july/โรงเรียนผู้สูงอายุ.jpg

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม "ถนนสวย คลองใส" เฉลิมฉลองครองราชย์ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน ปลูกต้นไม้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

         « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อพ่อ เนื่องในวโรกาส เถลิงถวัลย์ครองราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เชิงเขาภูสิงห์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพสตรีและอสม.ตำบลนิคม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลบ้านด่าน

         « เทศบาลตำบลนิคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

         « อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 และเทศบาลตำบลนิคมเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

         « คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ได้เข้าอบรมก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนิคมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณสำนักงานด้วย

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2559 ณ วัดเวฬุวัน โดยในวันที่ 13 เมษายน 2559 จะมีขบวนแห่หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และผ้ามงคลบูชาเจดีย์ สวดมลเพื่อความเป็นศิริมงคลแต่ตำบลนิคม และในวันที่ 14 เมษายน 2559 จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและผู้สูงอายุ คัดเลือกผู้สูงอายุและครอบครัวตัวอย่าง รำวงย้อนยุค หัวเราะคลายเครียด ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ก่อเจดีย์ทรายและนันทนาการ

         « พนักงานเทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

         « ภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ต้านยาเสพติด (7สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ศาลาสร้างสุข ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดทำโครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 โดยบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำทั้งในสำนักงานและสวนไดโนเสาร์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 

         « โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ศาลาสร้างสุขตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

         « นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี สังกัด เทศบาลตำบลนิคม ได้รับรางวัลระดับ ทอง โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 ปีงบประมาณ 2559" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. 

         « งานท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสหัสขันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา โดย อบต.สหัสขันธ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

                   • ไฟล์แนบ 1

                   • ไฟล์แนบ 2

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 16 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 15 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 12 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 10 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 9 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

         « โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 8 ก.พ. 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « กิจกรรม Big Cleaning Day บุคลากรของเทศบาลตำบลนิคมทุกท่านได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและถนนตั้งแต่ทางเข้าบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 จนถึง หมู่ที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม วันที่ 15 มกราคม 2559

         « โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

         « ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ก็ได้ตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแก่ คาราวานบิ๊กไบค์ นำโดย นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานฉลอง 222ปี กาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแก่ ขบวนปั่นฉลอง 222 ปี กาฬสินธุ์..เส้นทางกาฬสินธุ์-ไดเสาร์-สะพานเทพสุดา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558

         « เทศบาลตำบลนิคม โดย นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรีตำบลนิคมร่วมรับรางวัล ประเมินผลต้นแบบ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2558 โดยได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในงานกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้จัดกิจกรรม " BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยเริ่มปั่นจากสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม เวลา 15.00 น.

         « ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์

         « ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ วัดเวฬุวัน และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นประจำปี 2558

         « ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมิน ตามโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ บ้านสคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « งานวันลอยกระทงในช่วงกลางคืน ประจำปี 2558 ของตำบลนิคม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะมีการแสดงต่างๆ ประกวดนางนพมาศ และพิธีมอบรางวัลต่างๆ

         « วันลอยกระทงในช่วงเช้า ประจำปี 2558 ของตำบลนิคม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีขบวนแห่กระทงของแต่ละหมู่บ้าน พิธีขอขมาพระแม่คงคา และมีการแข่งขันมวยทะเลและแข่งเรือ

         « การประเมินเชิงประกวดแบบบูรณาการ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี อำเภอสหัสขันธ์ ปี 2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

         « ข้าราชการและประชาชนชาวสหัสขันธ์ร่วมรำถวายท่านเจ้าเมืองสหัสขันธ์ พระประชาชนบาล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

         « ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 3 พฤศจิกายน 2558 โดยในวันที 31 ตุลาคม 2558 ช่างเช้าจะทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นก็จะมีการแสดงแสงสีเสียง ประวัติความเป็นมาของพระประชาชนบาล

         « เทศบาลตำบลนิคมขอเชิญร่วมทำบุญร้านสอยดาวในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและงานสักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2558

         « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมทุกท่านและชาวบ้านได้ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น ที่วัดอรุณรังษีวราราม และมีการเวียนเทียนต่อหลังจากสวดมนต์เสร็จ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น.

         « เทศบาลตำบลนิคมร่ามวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วันปิยมหาราช 23ตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์

         « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมทุกท่านและชาวบ้านได้ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น ที่วัดเวฬุวัน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. 

         « เทศบาลตำบลนิคม ยินดีต้อนรับ ท่านพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

         « ทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรีใหม่ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558

         « โครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมทุกท่านและชาวบ้านได้ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์เย็น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558

         « ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.นิคม ชากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคำวิทยา ที่เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบไข่ไก่ไอโอดีนให้กับเทศบาลตำบลนิคม

         « โครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ วัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร

         « โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เเบื้องต้นและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลนิคม

         « โครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม โดยนายประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

         « สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนแก้งคำวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2558

         « โครงการตำบลต้นแบบด้านการดแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) บ้านตาดดงเค็ง

         « โครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3

         « โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2558 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จัดโดย ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนิคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 พี่น้องชาวตำบลนิคมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ช่วงเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่บ้านตาดดงเค็ง

         « เทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสายบุญ ประจำปี 2558 โดยมีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนิคมซึ่งจะหมุนเวียนกันไป โดยหมู่บ้านแรกคือบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่1 ณ ศาลาวัดบ้านเสริมชัยศรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

         « เทศบาลตำบลนิคมได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ "bike for mom" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มปั่นจากสนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ไปยังสะพานเทพสุดา และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่นั่น

         « เทศบาลตำบลนิคมดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เริ่มศิลแรก วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเสริมชัยศรี

         « วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้าชาวตำบลนิคมร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดเวฬุวันโดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นและแม่รัตตัญญู แล้วต่อด้วยวางพานพุ่มที่อำเภอสหัสขันธ์

         « โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ณ บ้านคำเชียงยืน วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นศิลสุดท้ายของโครงการ

         « ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลนิคม ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ให้ทุกหมู่บ้านหล่อเทียนและแกะสลักเอง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่

         «  เทศบาลตำบลนิคมได้จัดอบรมให้ความรู้ "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสารเคมีในเลือด ปี 2558" วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ณ บ้านคำเชียงยืน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

         «  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่หมู่ 6 บ้านคำประถม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

         «  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่หมู่ 3 บ้านคำเชียงยืนและหมู่ 5 บ้านคำแคน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

         «  เทศบาลตำบลนิคมได้มอบไก่ไข่ไอโอดีน ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน เพื่อพัฒนา IQ และแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อในเด็ก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

         «  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่1 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

         «  แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้ผู้นำชุมชนตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

         «  ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง " อยู่เย็น เป็นสุข " ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ซึ่งมีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ บ้านคำเชียงยืน วันที่ 16 มิถุนายน 2558

         «  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน เพื่อพัฒนา IQ และแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อในเด็ก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยเทศบาลตำบลนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง

         «  โครงการหมู่บ้านต้นแบบรักษาศิล5 ครอบครัวอบอุ่น โดยเทศบาลตำบลนิคมร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ บ้านคำเชียงยืน

         «  เทศบาลตำบลนิคมได้มอบสังกะสีมุงหลังคาบ้าน ให้กับนางสบาไพร ศรฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 3 มิถุนายน 2558

         «  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

         «  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ตำบลนิคม ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรไทยไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

         «  จังหวัดกาฬสินมอบโล่ เทศบาลตำบลนิคมมีผลงานการดำเนินงาน "ระดับดีเยี่ยม" สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

         «  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสารและทักษะด้าน ICT (Information and Communication Technologies) ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประจำปี 2558 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  

         «  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามแบบบูรณาการโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี และแผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอสหัสขันธ์ รอบที่1/2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

         «  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดีและการประกาศวาระตำบลนิคม ปี 2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

  • วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

    พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ จัดขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลนิคม ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้นก็ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและปิดท้ายด้วยการรำวงย้อนยุค
  • วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม

    เนื่องจากเทศบาลตำบลนิคม จะมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ จึงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2558
Visitors: 21,445