ปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ลำดับที่  งาน/โครงการ/รายการ

งบประมาณที่ได้

รับอนุมัติ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้เสนอราคา

วงเงินที่จัดซื้อ

จัดจ้าง

 หมายเหตุ  
 1.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5

 61,000 ตกลงราคา   นายประโยชน์ บุญมี 61,000  ดำเนินการแล้วเสร็จ
 2.

ก่อสร้างถนนคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดอรุณรังษีวราราม

 86,000  ตกลงราคา   ร้านนฤมลการเกษตร  86,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.

ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

อรุณรังษีวราราม

95,000 ตกลงราคา ร้านธนทรัพย์ก่อสร้าง 95,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.

ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านคำแคน

(ข้างบ้านนายประเสริฐ)

235,000 สอบราคา หจก.สหมงคลกาฬสินธุ์ก่อสร้าง 226,540 ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.

ก่อสร้างศาลาพักผ่อนปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวบ้านคำแคน

186,800 สอบราคา หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 186,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เสริมชัยศรี

189,000 ตกลงราคา หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 189,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.

ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเสริมชัยศรี

ม.1 เชื่อมถนนหลัก

300,000 สอบราคา ร้าน พ.ภานุวัฒน์ 300,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.

ก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำแคน ม.5

(ตรงข้ามศาลากลางบ้าน)

225,000 สอบราคา หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 223,270 ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.   จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม 28,200  ตกลงราคา 

 บริษัทโฮมพลัสแสงดาว

เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด

 58,200 ดำเนินการแล้วเสร็จ
10. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายอะเบท) 50,000 ตกลงราคา ร้านเจริญยนต์วัสดุ 50,000

ดำเนินการแล้วเสร็จ

11. จัดซื้อถังขยะพลาสติก 100,000 ตกลงราคา ร้านตรีสุคนธ์ พลาสติก 100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
12. ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเสริมชัยศรี ม.1 312,900 สอบราคา หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง 312,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ
13.

ก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำเชียงยืน

ม.3 (ข้างบ้านสมภาร)

18,000 ตกลงราคา นายประนุช วังหอม 18,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
14. จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 70,000 ตกลงราคา

บริษัท อินเตอร์วอเตอร์

ทรีทเมนต์ จำกัด

70,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ
15.

ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 - ม.6

(สระเก็บน้ำบ้านคำประถม)

61,500 ตกลงราคา นายประนุช วังหอม 61,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ
16. ซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ 66,500 ตกลงราคา ร้านมาวินการช่าง 66,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ
17. ก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำประถม ม.6 531,000 สอบราคา หจก.สหมงคลกาฬสินธุ์ก่อสร้าง 412,474 ดำเนินการแล้วเสร็จ
18.

ก่อสร้างถนนคสล. บ้านแก้งนคร ม.7

(ด้านหลังโรงเรียนนิคมฯ)

180,000 สอบราคา หจก.สหมงคลกาฬสินธุ์ก่อสร้าง 172,512 ดำเนินการแล้วเสร็จ
19.

ก่อสร้างถนนคสล.(พื้นที่รับโค้ง)บ้าน

ตาดดงเค็งหมู่ที่2 (หลังโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ)

29,100 ตกลงราคา นายสมบัติ ศรฤทธิ์ 27,259 ดำเนินการแล้วเสร็จ
20.  ก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านคำแคน ม.5  2,500,000

วิธีการทางอิเล็ก

ทรอนิกส์ 

 บริษัท ลีกาฟุตซอล จำกัด  2,494,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ
 21.

ก่อสร้างถนนคสล.(พื้นที่รับโค้ง) บ้าน

คำประถม หมู่ที่ 6 (ด้านเหนือและด้าน

ทิศใต้ของโรงเรียน) 

80,200 ตกลงราคา   นายประนุช วังหอม 75,036 ดำเนินการแล้วเสร็จ
 22. ก่อสร้างถนนคสล.(พื้นที่รับโค้ง) บ้าน

คำแคน หมู่ที่ 5 (ตรงข้ามวัดบ้านคำแคน

ด้านทิศใต้)

 28,900  ตกลงราคา    นายสมบัติ ศรฤทธิ์ 27,064   ดำเนินการแล้วเสร็จ
 23.

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเสริมชัยศรี

ม.1 พร้อมยกระดับผิวจราจร

39,900  ตกลงราคา    นายประนุช วังหอม 39,900  ดำเนินการแล้วเสร็จ
 24.

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดดงเค็ง

ม.2 พร้อมยกระดับผิวจราจร

 26,740 ตกลงราคา    นายประนุช วังหอม 26,740 ดำเนินการแล้วเสร็จ
 25. ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำเชียงยืน ม.3  28,500 ตกลงราคา   นายสมบัติ ศรฤทธิ์ 28,500  ดำเนินการแล้วเสร็จ
 26.

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำประถม ม.6-

บ้านแก้งนคร ม.7

 17,100 ตกลงราคา   นายสมบัติ ศรฤทธิ์  17,100 ดำเนินการแล้วเสร็จ
27. 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4

(ข้างบ้านนายประดับ)

28,500  ตกลงราคา   นายสุริยน รินเตชะ 28,500  ดำเนินการแล้วเสร็จ
28. 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำแคน - คุ้ม

วังน้ำเย็น ม.5

53,200  ตกลงราคา   นายสุริยน รินเตชะ 53,200  ดำเนินการแล้วเสร็จ
 29.

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเสริมชัยศรี ม.1

(ข้างวัดบ้านเสริมชัยศรี) และบ้านตาดดง

เค็ง ม.2 ไปวัดตาดแม่นาย

66,640  ตกลงราคา   นายประนุช วังหอม 66,640  ดำเนินการแล้วเสร็จ
 30.

 ก่อสร้างถนนคสล. ม.2 - ม.3

(เส้นเมรุวัดเวฬุวัน)

 1,003,000  สอบราคา  หจก.มณีรัตน์ 303,000  ดำเนินการแล้วเสร็จ
Visitors: 36,586