ปีงบประมาณ 2557

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่  งาน/โครงการ/รายการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน       งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้  งานแล้วเสร็จภายในปี 2558  ประหยัดงบประมาณ (บาท)  ปัญหาและอุปสรรค   วิธีแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง     
แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ
1.

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5

ตกลงราคา 61,000 61,000   -    
2. ก่อสร้างถนนคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ตกลงราคา 86,000 86,000   -    
3. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวัดอรุณรังษีวราราม ตกลงราคา 95,000 95,000   -    
4. ก่อสร้างถนนคสล. ม.5บ้านคำแคน (ข้างบ้านนายประเสริฐ) สอบราคา 235,000 226,540   8,460    
5. ก่อสร้างศาลาพักผ่อน ปรับปรุงแหล่งท่อวเที่ยว บ้านคำแคน สอบราคา 186,800 186,800   -    
6. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ตกลงราคา   189,000        
7. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านเสริมชัยศรี ม.1 เชื่อมถนนหลัก สอบราคา 300,000 300,000   -    
8. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำแคน ม.5 (ตรงข้ามศาลากลางบ้าน) สอบราคา 225,000 223,270   1,730    
9. จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม ตกลงราคา 58,200 58,200   -    
10. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายอะเบท) ตกลงราคา 50,000 50,000   -    
11. จัดซื้อถังขยะพลาสติก ตกลงราคา 100,000 100,000   -    
12. ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านเสริมชัยศรี ม.1 สอบราคา 312,,900 312,900   -    
13. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำเชียงยืน ม.3 (ข้างบ้านสมภาร) ตกลงราคา 18,000 18,000   -    
14. จัดซื้อปั๊มหอบโข่ง ตกลงราคา 70,000 70,000   -    
15. ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 - ม.6 (สระเก็บน้ำบ้านคำประถม) ตกลงราคา 61,500 61,500   -    
16. ซ่อมแซมเต้นท์ผ้าใบ ตกลงราคา 66,500 66,500   -    
17. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำประถม ม.6 สอบราคา 531,000 412,474        
18. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแก้งนคร ม.7 (ด้านหลังโรงเรียนนิคม) สอบราคา 180,000 172,512   7,488    
19. ก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านคำแคน ม.5 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,500,000 2,494,500   5,500    
20. ก่อสร้างถนนคสล.(พื้นที่รับโค้ง) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่2 (หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ) ตกลงราคา 29,100 27,259   1,841    
21. ก่อสร้างถนนคสล.(พื้นที่รับโค้ง) บ้านคำประถม หมู่ที่6 (ด้านเหนือและด้านทิศใต้ของโรงเรียน) ตกลงราคา 80,200 75,036   5,164    
22. ก่อสร้างถนนคสล.(พื้นที่รับโค้ง) บ้านคำแคน หมู่ที่5 (ตรงข้ามวัดบ้านคำแค ด้านทิศใต้) ตกลงราคา 28,900 27,064   1,836    
23. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเสริมชัยศรี ม.1 พร้อมยกระดับผิวจราจร ตกลงราคา 39,900 39,900   -    
24. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านตาดดงเค็ง ม.2 พร้อมยกระดับผิวจราจร ตกลงราคา 26,740 26,740   -    
25. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำเชียงยืน ม.3 ตกลงราคา 28,500 28,500   -    
26. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำประถม ม.6 - บ้านแก้งนคร ม.7 ตกลงราคา 17,100 17,100   -    
27. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีสมบูรณ์ ม.4 (ข้างบ้านนายประดับ) ตกลงราคา 28,500 28,500   -    
28. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำแคน - คุ้มวังน้ำเย็น ม.5 ตกลงราคา 53,200 53,200   -    
29. ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเสริมชัยศรี ม.1 (ข้างวัดบ้านเสริมชัยศรี) และบ้านตาดดงเค็ง ม.2 ไปวัดตาดแม่นาย ตกลงราคา 66,640 66,640   -    
30. ก่อสร้างถนนคสล. ม.2 - ม.3 (เส้นเมรุวัดเวฬุวัน) สอบราคา 1,003,000 700,000   303,000    

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

Visitors: 27,714