ปีงบประมาณ 2558

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                แบบ ผด.1

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่   ช่วงเวลาที่จัดหา  รายการ/จำนวน(หน่วย)  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  วิธีจัดหา   กำหนดวันส่งมอบ(วัน)  หมายเหตุ 
แผนงาน/งานโครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
1 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารงานทั่วไป 100,000 - - ตกลงราคา 30  
2 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักฟอก บริหารงานทั่วไป 20,000 - - ตกลงราคา 7  
3 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริหารงานทั่วไป 84,000 - - ตกลงราคา 7  
4 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริหารงานทั่วไป 5,000 - - ตกลงราคา 7  
5 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับวารสาร บริหารงานทั่วไป 2,000 - - ตกลงราคา 7  
6 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ บริหารงานทั่วไป 10,000 - - ตกลงราคา 7  
7 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป 50,000 - - ตกลงราคา 7  
8 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล บริหารงานทั่วไป 15,000 - - ตกลงราคา 7  
9 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล บริหารงานทั่วไป 52,279.32 - - ตกลงราคา 7  
10 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับรองในการประชุมสภา บริหารงานทั่วไป 10,000 - - ตกลงราคา 7  
11 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดงานอื่นๆ บริหารงานทั่วไป 30,000 - - ตกลงราคา 7  
12 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจักงานวันเทศบาล บริหารงานทั่วไป 30,000 - - ตกลงราคา 7  
13 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล บริหารงานทั่วไป 200,000 - - ตกลงราคา 7  
14 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการสานสัมพันธ์ปรองดองชาวตำบลนิคม บริหารงานทั่วไป 40,000 - - ตกลงราคา 7  
15 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้าน IT เพื่อเข้าสู่อาเซียน บริหารงานทั่วไป 20,000 - - ตกลงราคา 7  
16 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริหารงานทั่วไป 22,000 - - ตกลงราคา 7  
17 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น บริหารงานทั่วไป 1,000 - - ตกลงราคา 7  
18 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ บริหารงานทั่วไป 3,000 - - ตกลงราคา 7  
19 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน บริหารงานทั่วไป 20,000 - - ตกลงราคา 7  
20 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ บริหารงานทั่วไป 50,000 - - ตกลงราคา 7  
21 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุสำนักงาน บริหารงานทั่วไป 80,000 - - ตกลงราคา 7  
22 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานทั่วไป 30,000 - - ตกลงราคา 7  
23 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทั่วไป 30,000 - - ตกลงราคา 7  
24 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริหารงานทั่วไป 250,000 - - ตกลงราคา 7  
25 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป 50,000 - - ตกลงราคา 7  
26 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป 50,000 - - ตกลงราคา 7  
27 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รักษาความสงบภายใน 30,000 - - ตกลงราคา 7  
28 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความสงบภายใน 60,000 - - ตกลงราคา 7  
29 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร. รักษาความสงบภายใน 20,000 - - ตกลงราคา 7  
30 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด รักษาความสงบภายใน 30,000 - - ตกลงราคา 7  
31  ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการประชาคมหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 - - ตกลงราคา 7  
32 มิ.ย.58 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000 - - ตกลงราคา 7  
33 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 - - ตกลงราคา 7  

 

 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                แบบ ผด.1

กองคลังเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่  ช่วงเวลาที่จัดหา  รายการ/จำนวน(หน่วย)  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา  กำหนดวันส่งมอบ(วัน)  หมายเหตุ 
แผนงาน/งานโครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
1 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารงานทั่วไป 84,000 - - ตกลงราคา 30  
2 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บริหารงานทั่วไป 60,000 - - ตกลงราคา 7  
3 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุสำนักงาน บริหารงานทั่วไป 30,000 - - ตกลงราคา 7  
4 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป 10,000 - - ตกลงราคา 7  
5 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป 8,500 - - ตกลงราคา 7  

 

 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                               แบบ ผด.1

กองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่  ช่วงเวลาที่จัดหา  รายการ/จำนวน(หน่วย)  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  วิธีจัดหา  กำหนดวันส่งมอบ(วัน)  หมายเหตุ 
แผนงาน/งานโครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
1 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ การศึกษา 20,000 - - ตกลงราคา 7  
2 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา 60,000 - - ตกลงราคา 30  
3 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน การศึกษา 20,000 - - ตกลงราคา 7  
4 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุสำนักงาน การศึกษา 10,000 - - ตกลงราคา 7  
5 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การศึกษา 25,000 - - ตกลงราคา 7  
6 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ การศึกษา 4,300 - - ตกลงราคา 7  
7 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน การศึกษา 18,000 - - ตกลงราคา 7  
8 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อเต็นท์พับเอนกประสงค์ การศึกษา 10,400 - - ตกลงราคา 7  
9 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนยากจน การศึกษา 72,000 - - ตกลงราคา 7  
10 ม.ค.58 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การศึกษา 30,000 - - ตกลงราคา 7  
11 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา 30,000 - - ตกลงราคา 7  
12 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันของเด็กเล็ก การศึกษา 946,400 - - ตกลงราคา 7  
13 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) การศึกษา 1,036,786.40 - - ตกลงราคา 7  
14 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุการศึกษา การศึกษา 20,000 - - ตกลงราคา 7  
15 ต.ค.57-ก.ย.58 เครื่องทำน้ำเย็น การศึกษา 69,000 - - ตกลงราคา 7  
16 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 95,000 - - ตกลงราคา 7  
17 ก.พ.58 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 90,000 - - ตกลงราคา 7  
18 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000 - - ตกลงราคา 7  
19 ธ.ค.57-มี.ค.58 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000 - - ตกลงราคา 7  
20 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000 - - ตกลงราคา 7  
21 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุกีฬา การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000 - - ตกลงราคา 7  
22 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อรถโรยปูนขาว การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7,000 - - ตกลงราคา 7  
23 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 450,000 - - ตกลงราคา 7  
24 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการส่งเสริมประเพณีชุมชน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 35,000 - - ตกลงราคา 7  

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                              แบบ ผด.1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่  ช่วงเวลาที่จัดหา  รายการ/จำนวน(หน่วย)  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  วิธีจัดหา  กำหนดวันส่งมอบ(วัน)  หมายเหตุ 
 แผนงาน/งานโครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
1 ม.ค.57-ก.ย.58 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้นำ สาธารณสุข 100,000 - - ตกลงราคา 7  
2 ต.ค.58-ก.ย.58 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สาธารณสุข 10,000 - - ตกลงราคา 7  
3 ต.ค.58-ก.ย.58 ค่าวัสดุสำนักงาน สาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 7  
4 ต.ค.58-ก.ย.58 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 7  
5 ต.ค.58-ก.ย.58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสุข 5,000 - - ตกลงราคา 7  
6 ม.ค.57-ก.ย.58

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค

สาธารณสุข 25,000 - - ตกลงราคา 7  
7 ม.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาธารณสุข 4,300 - - ตกลงราคา 7  
8 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  สาธารณสุข 40,000 - - ตกลงราคา 7  
9 มี.ค.57-เม.ย.58 โครงการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ สาธารณสุข 25,000 - - ตกลงราคา 7  
10 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม (EMS) สาธารณสุข 200,000 - - ตกลงราคา 7  
11 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่อง สาธารณสุข 100,000 - - ตกลงราคา 7  
12 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สาธารณสุข 200,000 - - ตกลงราคา 7  
13 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข 80,000 - - ตกลงราคา 7  

 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                            แบบ ผด.1

กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่  ช่วงเวลาที่จัดหา  รายการ/จำนวน(หน่วย)  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  วิธีจัดหา กำหนดวันส่งมอบ(วัน)  หมายเหตุ 
แผนงาน/งานโครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน(บาท)
1 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ สังคมสงเคราะห์ 50,000 - - ตกลงราคา 30  
2 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวัสดุสำนักงาน สังคมสงเคราะห์ 10,000 - - ตกลงราคา 7  
3 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการอบรมและฝึกอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000 - - ตกลงราคา 7  
4 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี สร้างความเข่มแข็งของชุมชน 100,000 - - ตกลงราคา 7  
5 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 - - ตกลงราคา 7  
6 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000 - - ตกลงราคา 7  

 

 

 

 

 

 

Visitors: 31,331