ปีงบประมาณ 2558

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                         แบบ ผด.5

ของเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผนจัดหา(ผด.2) วิธีการจัดหา ส่งประกาศอย่างช้าภายใน กำหนดยื่นซองภายใน ทำสัญญาภายใน กำหนดส่งมอบภายใน(วัน) เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน หมายเหตุ
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณฯ 9 สอบราคา 25 พ.ย. 57 16 ธ.ค. 57 25 ธันวาคม 30 24 ม.ค. 58  
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 ข้างโรงเรียนชุมขนแก้งคำ 10 สอบราคา 25 พ.ย. 57 16 ธ.ค. 57 25 ธันวาคม 30 24 ม.ค. 58  
3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์โรงสูบน้ำ 11 สอบราคา 25 พ.ย. 57 16 ธ.ค. 57 25 ธันวาคม 45 8 ก.พ. 58  
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 (คุ้มวังน้ำเย็น) 12 สอบราคา 25 พ.ย. 57 16 ธ.ค. 57 25 ธันวาคม 30 24 ม.ค. 58  
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่3 บ้านคำเชียงยืน 13 สอบราคา 25 พ.ย. 57 16 ธ.ค. 57 25 ธันวาคม 45 8 ก.พ. 58  
6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่6 บ้านคำประถม 14 สอบราคา 25 พ.ย. 57 16 ธ.ค. 57 25 ธันวาคม 30 24 ม.ค. 58  
7 โครงการ่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านคำแคน 15 สอบราคา 30 14 ม.ค. 58 23 ม.ค. 58 30 25 ก.พ. 58  
8 โครงการปรับปรุงระบบกองน้ำหมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ 19 สอบราคา 30 14 ม.ค. 58 23 ม.ค. 58 30 25 ก.พ. 58  

 

 

 

 

Visitors: 34,593