ปีงบประมาณ 2557

                   รายงานสรุป ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

                           เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการที่สอบราคา จำนวนโครงการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน
1. วิธีการสอบราคา 8 30 26.77 แล้วเสร็จ
2. วิธีตกลงราคา 21 30 70 แล้วเสร็จ
3. วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) 1 30 3.33 แล้วเสร็จ
รวม 30 30    

 

 

           รายงานสรุป ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

                       เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนงบประมาณที่สอบราคา จำนวนงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน
1. วิธีการสอบราคา 2,973,700 6,727,680 44.20 แล้วเสร็จ
2. วิธีตกลงราคา 1,253,980 6,727,680 18.64 แล้วเสร็จ
3. วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 2,494,500 6,727,680 37.08 แล้วเสร็จ
 รวม 6,722,180 6,727,680     

 

 

 

 

Visitors: 27,612