ประจำปี 2559

ส่วนที่ 1

บทนำ

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน   สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในการดำเนินการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 5 ข้อ 26 ,ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำแผน และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                   แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                   แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ
 2. แผนการดำเนินงานให้จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
 3. แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนิคม

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
 2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน
 3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ
 4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
 5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน
 6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ
 7. เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

                   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนิคม ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเค้าโครงร่างแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

              ส่วนที่ 1 บทนำ

                        ประกอบด้วย

                        -   บทนำ

                        -    วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

                        -    ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                        -    ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

              ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

                        ประกอบด้วย

                        -    บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

                        -    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

                   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้เทศบาลตำบลนิคมจัดทำประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนิคมประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
 2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลนิคมเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
 4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
 5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

 

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม

 

ผด 1

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลนิคม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตร 1 1.35  40,000.00 0.44 กองสวัสดิการสังคม
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร          
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว          
รวม 1 1.35 40,000.00 0.44  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม          
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  11 14.87 488,000 5.47 สำนักปลัด,กองสวัสดิการฯ
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 4.05 545,000 6.10 กองการศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4 5.40 1,990,400 22.28 กองสวัสดิการสังคม
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 8 10.81 290,000 3.24 กองการศึกศา
รวม 26 35.13 3,313,400 37.09  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 2 2.70 1,797,000 20.11 กองช่าง
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 1 1.35 60,000 0.68 กองช่าง
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบสื่อสาร          
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภค          
รวม 3 4.05 1,857,000 20.79  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชนและส่งต่อ 6 8.10 350,000 3.91 กองสาธารณสุขฯ
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 2 2.70 205,000 2.30 กองสาธารณสุขฯ
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุข          
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ          
4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูล ผอยสิ่งปฏิกูล          
4.6 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
4.7 แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันยาเสพติด          
รวม 8 10.80 555,000 6.21  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา          
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 27.02 2,488,364 27.85 กองการศึกษา
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษา          
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา          
5.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่น          
รวม 20 27.02 2,488,364 27.85  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ          
6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 6 8.10 93,500 3.80 สำนักปลัด,กองคลัง
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการและการบริการทั่วไป 9 12.17 286,500 3.12 ทุกกอง
6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ 1 1.35 300,000 3.33 สำนักปลัด,กองช่าง
รวม 16 21.62 680,000 10.25  
รวมทั้งสิ้น 74 99.97 8,933,764 102.63  

 

Visitors: 20,596