โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 27,602