ปี 2561-2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

 

 

ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                       1. ด้านกายภาพ

                             1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

                                      เทศบาลตำบลนิคม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสหัสขันธ์  ระยะห่างประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์

                             1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                                      ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนิคม โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ดอน ทางทิศตะวันตกของตำบลอยู่ติดกับแม่น้ำลำปาว พื้นที่มีความสูงประมาณ 170-200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

                             1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                                      เทศบาลตำบลนิคม มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

                             1.4 ลักษณะของดิน

                                      ลักษณะของดินในเทศบาลตำบลนิคม ได้แก่กลุ่มดินชุดที่ 21  21B 22 37B 40B และ44B โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของดิน ดังนี้

                                      1.4.1 ดินทรายจัดในบริเวณที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 505 ไร่ หรือร้อยละ 3.93ของเนื้อที่ตำบล

                                      1.4.2 ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตร มีปัญหาเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 9,125 ไร่หรือร้อยละ70.97 ของเนื้อที่ตำบล

                                      1.4.3 พื้นที่เบ็ดเตล็ดที่อยู่อาศัย และแหล่งน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 3,228 ไร่หรือ ร้อยละ 25.10 ของเนื้อที่ตำบล

                             1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                                      1.5.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ลำน้ำปาว ลำห้วยด่าน  ลำห้วยค้อ

                                      1.5.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น สระเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน อ่างเก็บน้ำบ้านคำแคน

                             1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                                      1.6.1  ป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลนิคม เป็นป่าชุมชนที่ประชาชนร่วมกันปลูก และเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านคำประถม  และป่าชุมชนบ้านเสริมชัยศรี

                   2. ด้านการเมือง/การปกครอง

                             2.1 เขตการปกครอง

                                      ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลโนนบุรี    อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                      ทิศใต้                ติดต่อกับ ตำบลภูดิน      อำเภอเมือง       จังหวัดกาฬสินธุ์

                                      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                      ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ เขื่อนลำปาว  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

                             2.2 การเลือกตั้ง

                                      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเป็นเทศบาลตำบลนิคม และแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต  ได้แก่

                             เขตเลือกตั้งที่1 : ประกอบด้วย บ้านเสริมชัยศรี ม.1 บ้านคำแคน ม.5  บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4

                             เขตเลือกตั้งที่2 : ประกอบด้วย บ้านตาดดงเค็งม.2 บ้านคำเชียงยืน ม.3 บ้านคำประถม ม.6 และบ้านแก้งนคร ม.7  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ทั้งสิ้น 12 คน 

                       3. ประชากร

                             3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร เทศบาลตำบลนิคม มีจำนวนประชากรแยก ชาย- หญิงและจำนวนครัวเรือน ระหว่างปี พ.ศ.2556–ปี พ.ศ.2559  ดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1  เสริมชัยศรี 91 177 153 421 91 182 155 428 93 179 152 424 95 178 153 426
2  ตาดดงเค็ง 131 227 234 592 135 231 234 600 135 234 241 610 135 229 243 607
3  คำเชียงยืน 131 227 210 560 134 226 204 564 139 231 206 576 140 230 206 576
4  ศรีสมบูรณ์ 147 284 285 716 148 289 284 721 148 287 285 720 150 286 287 723
5  คำแคน 165 329 312 806 166 329 318 723 168 334 320 822 171 332 321 824
6  คำประถม 71 131 126 328 72 129 130 331 72 132 129 333 73 130 130 333
7  แก้งนคร 169 209 192 570 170 204 194 560 170 201 193 564 174 196 197 393
รวม 905 1,584 1,512 4,001 916 1,590 1,519 3,927 925 1,598 1,526 4,049 938 1,581 1,537 3,118

                                               (ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอสหัสขันธ์  ณ วันที่ 23 เดือนกันยายน 2559 )

 

                             3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ลำดับที่ ช่วงอายุ (ปี) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
1  น้อยกว่า 1 ปี ถึง 20 ปี 427 384 811
2  อายุ 21 ปี  ถึง 40 ปี 509 440 949
3  อายุ 41 ปี ถึง 60 ปี 459 477 936
4  อายุ 61 ปี ถึง 80 ปี 171 203 374
5  อายุ 81 ปี ถึง 100 ปี 13 29 42
6  อายุมากกว่า 100ปี  - - -
รวม 1,579 1,533 3,112

                       (ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอสหัสขันธ์  ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม 2559 )

 

                     4.สภาพทางสังคม

                             4.1 การศึกษา

                                         ภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม  มีการให้บริการอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมหรือช่วยดูแลเด็กที่บิดา มารดาต้องไปประกอบอาชีพประจำวัน และมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดสอนดังนี้ ดังนี้

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัด ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวนนักเรียน (คน)

 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์

 โรงเรียนคำแคนวิทยา

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม

สพฐ.เขต1

ทต.นิคม

ทต.นิคม

 ชั้นอนุบาล – ป.6

 ชั้นอนุบาล – ป.6

 ชั้นอนุบาล – ป.6

 ชั้นอนุบาล – ป.6

 ชั้นอนุบาล –ป.6

 ชั้นเตรียมอนุบาล

 ชั้นเตรียมอนุบาล

178

50

78

10

38

60

52
รวม 446

                                         (ข้อมูล : จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลนิคม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )

 

                            4.2 สาธารณสุข

                                      มีส่วนราชการที่ให้บริการด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านตาดดงเค็งจำนวน 1 แห่ง ที่ตั้ง บ้านตาดดงเค็ง  หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และมีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการให้บริการด้านสาธารณสุข จำนวน   คน ตลอดจนการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จากเทศบาลตำบลนิคม

                             4.3 อาชญากรรม

                                      ไม่พบปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลตำบลนิคม

                             4.4 ยาเสพติด

                                      ในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม พบว่า ประชาชนเสพสารเสพติด

                             4.5 การสังคมสงเคราะห์

                                      เทศบาลตำบลนิคม มีกองสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่3 (นิคมสร้างตนเองลำปาว)

                                     จำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนิคม ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากเทศบาลตำบลนิคม

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน (คน) รวม (คน)
ชาย หญิง
1. บ้านเสริมชัยศรี ม.1 16 26 42
2. บ้านตาดดงเค็ง ม.2 25 39 64
3. บ้านคำเชียงยืน ม.3 30 33 63
4. บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4 36 49 85
5. บ้านคำแคน ม.5 38 47 85
6. บ้านคำประถม ม.6 12 19 31
7. บ้านแก้งนคร  ม.7 30 26 56
  รวม 187 239 426

                                       ข้อมูลจาก : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคม ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559

 

                                จำนวนผู้พิการ  ในเขตเทศบาลตำบลนิคมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ แยกตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหมูบ้าน จำนวน (คน) รวม (คน)
ชาย หญิง
1.  บ้านเสริมชัยศรี หมู่ 1 4 8 12
2.  บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 11 10 21
3.  บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 7 4 11
4.  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 4 3 7
5.  บ้านคำแคน หมู่ 5 11 11 22
6.  บ้านคำประถม หมู่ 6 2 5 7
7.  บ้านแก้งนคร หมู่ 7 5 6 11
รวม 44 47 91

ข้อมูลจาก : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคม ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559

 

                       5. ระบบบริการพื้นฐาน

                             5.1 การคมนาคมขนส่ง

                                      1.)  เส้นทางคมนาคม  ชุมชนเทศบาลตำบลนิคม มีการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงสะดวกสบาย โดยมีเส้นทางรถยนต์ ดังนี้

                                                - ทางหลวงหมายเลข 227 ที่เชื่อมระหว่างพื้นที่เส้นทางสายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ โดยผ่านอำเภอเมือง เขตเทศบาลตำบลหนองสอ และใช้เส้นทางถนนสาย 227 ดังกล่าวจนถึง เขตอำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

                                                - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ดังกล่าวยังสามารถติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดยสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลโนนบุรี เทศบาลตำบลภูสิงห์เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยงในเขตพื้นที่อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์และติดต่อไปยังอำเภอสมเด็จ

                                                - ถนนที่ใช้สัญจรไป-มาในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังเป็นเส้นทางคมนาคมสู่พื้นที่การเกษตร ถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรังปัญหาของระบบและโครงข่ายถนน ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแยกได้ดังนี้

                                                - สภาพถนน  ภาพพื้นผิวจราจรของถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพดี แต่ถนนบางสายมีสภาพชำรุดและคับแคบ การเชื่อมโยงการจราจรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยดี การจราจรไม่มีปัญหา  เพราะมีหมู่บ้านที่แยกจากถนนสายหลัก และมีปริมาณการจราจรไม่คับคั่ง การเดินทางของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิคม ใช้รถยนต์ประจำทาง สายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ,กาฬสินธุ์ -ขอนแก่น, กาฬสินธุ์-สารคาม มีรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กวิ่งระหว่าง อำเภอสหัสขันธ์กับอำเภอเมืองและใช้รถยนต์ส่วนตัว

                       ในปัจจุบันการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                             5.2  การไฟฟ้า

                                      - การไฟฟ้า  การไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม ใช้ไฟฟ้าจากสถานีบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอสหัสขันธ์) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม  

                             5.3 การประปา

                                      เทศบาลตำบลนิคม มีระบบในการผลิตน้ำประปาในการให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ทั้ง 6 หมู่บ้าน (ยกเว้น บ้านแก้งนคร หมู่ที่7) และมีโรงสูบน้ำจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงสูบน้ำบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่1  โรงสูบน้ำบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่2 และโรงสูบน้ำบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่2 โดยข้อมูลผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลนิคม ดังนี้

ลำดับที่

หมู่บ้าน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) หมายเหตุ
1.  บ้านเสริมชัยศรี หมู่ 1 76  
3.  บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 102  
3.  บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 103  
4.  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 122  
5.  บ้านคำแคน หมู่ 5 139  
6.  บ้านคำประถม หมู่ 6 55  

รวม

597  

                              ข้อมูล จากกองคลัง เทศบาลตำบลนิคม  ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

 

                             5.4 โทรศัพท์

                                      ในเขตเทศบาลตำบลนิคมยังไม่มีชุมสายโทรศัพท์

                             5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

                                      ในเขตเทศบาลตำบลนิคม ใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์อำเภอสหัสขันธ์

                    6. ระบบเศรษฐกิจ

                             6.1 การเกษตร

                                      พืช ที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา

                                                ข้าว พบปลูกทุกหมู่บ้าน

                                                มันสำประหลัง พบปลูกทุกหมู่บ้านเกษตรกรจำหน่ายในรูปหัวมันสด ส่งจำหน่ายที่โรงแป้งมัน

                                                อ้อยโรงงาน ปลูกทุกหมู่บ้าน ขายส่งโรงงานและขายเหมาแปลง

                                                ยางพารา ปลูกทุกหมู่บ้านโดยเกษตรกรขายยางก้อน และยางแผ่น

                             6.2 การประมง ทำการประมงโดยการจับสัตว์น้ำในเขื่อนลำปาว โดยใช้วิธีเรือหางยาว วางตาข่ายดักปลา เบ็ดราว และยอ ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนพฤษภาคม และงดจับปลาในช่วงปลาวางไข่  ซึ่งเป็นการประมงเพื่อการจำหน่ายหมู่บ้านที่ทำการประมงหลัก ได้แก่ บ้านคำแคน หมู่ที่5 เนื่องจากพื้นที่ติดชายเขื่อน

ลำปาว

                             6.3 การปศุสัตว์

                                      สัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ  สุกร และสัตว์ปีก เนื่องจากตำบลนิคม มีพื้นที่เหมาะสำหรับสร้างทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย

หมู่บ้าน/ชุมชน

โค

(ตัว)

กระบือ

(ตัว)

สุกร

(ตัว)

แพะ

(ตัว)

แกะ

(ตัว)

เป็ด

(ตัว)

ไก่

(ตัว)

ห่าน

(ตัว)

นกกระทา

(ตัว)

อื่นๆ

(ตัว)

รวม

(ตัว)

 บ้านเสริมชัยศรี 55 16 - - - - 854 - - - 925
 บ้านตาดดงเค็ง 70 - 14 - - - 762 - - - 846
 บ้านคำเชียงยืน 97 - 8 - - - 1,079 - - - 1,184
 บ้านศรีสมบูรณ์ 136 24 - - - - 1,220 - - - 1,380
 บ้านคำแคน 192 12 27 - - - 924 - - - 1,155
 บ้านคำประถม 78 4 - - - - 938 - - - 1,020
 บ้านแก้งนคร 82 74 - - - - 918 - - - 1,074
รวม 710 130 49 - - - 6,695 - - - 7,584

                                                               ข้อมูล : จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ 

 

                             6.4 การบริการ 

                                      ในเขตเทศบาลตำบลนิคม มีการบริการด้านที่พักอาศัย และบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

                             6.5 การท่องเที่ยว

                                      ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม  มีแหล่งท่องเที่ยว คือ สวนไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่จัดเป็นสวนไดโนเสาร์ แหล่งท่องเที่ยวหาดแคนคำบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา เป็นต้น

                              6.6 อุตสาหกรรม

                                      ในชุมชนเทศบาลตำบลนิคม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้แรงงานไม่มาก  ได้แก่

                                      1. โรงสีข้าวขนาดเล็ก      จำนวน  4   แห่ง ( ส่วนใหญ่ใช้ในครัวเรือน )

                                      2. โรงงานผลิตอิฐบล็อก   จำนวน   1   แห่ง

                                      3. โรงงานผลิตขนมจีน    จำนวน   2   แห่ง

                             6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                                      กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลนิคม มีจำนวนทั้งหมด 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย

                                                1. กลุ่มทอเสื่อกก ม.2 ประธานกลุ่ม นางอัมไพรวรรณ  สังข์อุดม

                                                2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วย ม.3 ประธานกลุ่ม นางบัวเรียน ภูกาบเขียว

                                                3. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ประธานกลุ่ม นางสมบัติ  ชัยมาตร์

                                                4. กลุ่มทอผ้า ม.4 ประธานกลุ่ม นางคำบาง  ภูละมุล

                   ข้อมูล : จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคม ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

                             6.8 แรงงาน

                                      แรงงานในเขตเทศบาลตำบลนิคม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะการณ์ขาดแคลนแรงงานและแรงงานไม่เพียงพอในภาคการเกษตร รวมทั้งค่าแรงสูง

                   7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

                             7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                                      เทศบาลตำบลนิคม ประกอบด้วยจำนวน 7 หมู่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำไร่  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ มาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการทำการเกษตรนั้น อาศัยแหล่งน้ำจาก น้ำฝนตามฤดูกาล และแหล่งน้ำจากลำห้วยต่างๆ

                             7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  (ข้อมูลจาก สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์)

หมู่บ้าน/ชุมชน

นาข้าว (ไร่) พืชไร่ (ไร่) พืชสวน และอื่นๆ(ไร่) รวม
 บ้านเสริมชัยศรี 94 286 - 380
 บ้านตาดดงเค็ง 50 631 - 681
 บ้านคำเชียงยืน 126 301 - 427
 บ้านศรีสมบูรณ์ 290 433 - 723
 บ้านคำแคน 274 90 - 364
 บ้านคำประถม 235 513 - 748
 บ้านแก้งนคร 101 298 - 399

รวม

1,170 2,552 - 3,722

 

                            7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                                      แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่มีการปรับปรุงโดยการขุดลอก เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ด้านการเกษตรได้ตลอด เช่น ลำห้วยด่าน  ลำห้วยค้อ ลำห้วยแคน เป็นต้น และมีโครงการน้ำพระราชดำริในพื้นที่ ตลอดจนใช้น้ำจากธรรมชาติเป็นหลัก คือ น้ำฝน

                             7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

                                      แหล่งน้ำในการผลิตน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ คือ แหล่งน้ำจากเขื่อนลำปาว และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นระบบน้ำประปา ซึ่งระบบประปาประกอบด้วย ระบบประปาบ้านศรีสมบูรณ์  บ้านคำแคน  บ้านเสริมชัยศรี และบ้านตาดดงเค็ง ซึ่งผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน

                   8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

                             8.1 การนับถือศาสนา

                                      ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมนับถือศาสนาพุทธ และมีวัดประจำตำบลนิคมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่  วัดเวฬุวัน  วัดบ้านเสริมชัยศรี  วัดอรุณรังษีวราราม และวัดประชาสงเคราะห์

                             8.2 ประเพณีและงานประจำปี

                                      ประเพณีที่สำคัญได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีงานสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีเลี้ยงปู่ตา เป็นต้น สำหรับงานประจำปีไม่มีในพื้นที่

                              8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                                      8.3.1 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค เช่น การใช้สมุนไพรเป็นยา หมอพื้นบ้าน

                                      8.3.2 ภูมิปัญญาด้านการกินอยู่ เช่น การถนอมอาหาร

                                      8.3.3 ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น คำผญา  คำสอน  ความเชื่อการร้องสรภัญญะ  เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น

                                      8.3.4 ภูมิปัญญาด้านศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น การขึ้นบ้านใหม่ การทำขวัญนาค ประเพณีการบวช  การแต่งงาน เป็นต้น โดยจะมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำ

                                      ภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน(ภาษาลาว)

                             8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                                        สินค้าพื้นเมืองจากเสื่อกก เช่น ตะกร้า กล่องกระดาษทิชชู กล่องไม้จิ้มฟัน เสื่อพับ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเสื่อกกในพื้นที่ ตลอดจน ปลาส้ม  หอยแครงเขื่อนลำปาว เห็ดขอนขาว  เป็นต้น

                   9. ทรัพยากรธรรมชาติ

                             9.1 น้ำ

                                      แหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ซึ่งแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้แก่ ลำห้วยด่าน ลำห้วยค้อ ลำห้วยแคน ลำห้วยบง  หนอง  ฝายน้ำล้น และ เขื่อนลำปาว ส่วนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำคำแคน สระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเกษตรแลเลี้ยงสัตว์

                             9.2 ป่าไม้

                                      ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชนที่ประชาชนร่วมกันปลูกตามหมู่บ้านต่างๆ เช่นป่าชุมชนบ้านคำเชียงยืน  ป่าตามทุ่งนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

                             9.3 ภูเขา

                                      ในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ไม่มี ภูเขา

                             9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                                       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามสภาพ เช่น ไม่มีภาวะน้ำเน่าเสีย ตามลำห้วยต่างๆ ป่าไม้ไม่ถูกตัด เป็นต้น

                   10. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

 

 

ส่วนที่ 2  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)

 

  1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560

                  1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

                              ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)           ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559), (พ.ศ. 2558 – 2560), (พ.ศ.2559 – 2561),(พ.ศ.2560 – 2562) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

โครงการ (เป้าหมาย)

ผลการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

2

1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

52

21

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

21

10

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ

22

7

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล

29

21

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

19

5

รวมทั้งสิ้น

145

65

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

โครงการ (เป้าหมาย)

ผลการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

4

1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

48

11

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

31

19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ

20

13

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล

42

26

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

7

6

รวมทั้งสิ้น

152

76

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

โครงการ (เป้าหมาย)

ผลการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

5

1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

50

20

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

23

2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ

21

7

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล

27

10

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

50

6

รวมทั้งสิ้น

176

45

 

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี

บรรจุในเทศบัญญัติปี 2557(นำไปปฏิบัติ)

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯปี 2557

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

4

1

ร้อยละ  1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

66

21

ร้อยละ 16

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

16

10

ร้อยละ 8

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ

13

7

ร้อยละ 6

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล

25

21

ร้อยละ 16

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

7

5

ร้อยละ  4

รวม

131

65

50

 

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) และนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี

บรรจุในเทศบัญญัติปี 2558  (นำไปปฏิบัติ)

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯปี 2558

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

4

1

ร้อยละ 1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

48

11

ร้อยละ 8

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

31

19

ร้อยละ 13

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ

20

13

ร้อยละ 9

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล

42

26

ร้อยละ 18

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

7

6

ร้อยละ 4

รวม

152

76

50

 

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) และนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี

บรรจุในเทศบัญญัติปี 2559   (นำไปปฏิบัติ)

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนปี 2559

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ

5

2

ร้อยละ 1.13

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

50

27

ร้อยละ 15.34

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

23

9

ร้อยละ 5.11

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ

21

8

ร้อยละ 4.54

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล

27

11

ร้อยละ 6.25

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

50

18

ร้อยละ 10.22

รวม

176

75

42.59

 

กราฟแท่ง

เพื่อแสดงจำนวนของโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปี พ.ศ.2557

 

 

กราฟแท่ง

เพื่อแสดงจำนวนของโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปี พ.ศ.2558

 

 

กราฟแท่ง

เพื่อแสดงจำนวนของโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปี พ.ศ.2559

 

 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้

 

             1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

                   ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

                  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 

 

                         (1) เชิงปริมาณ

                                  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

                                       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2559)                       

                                       โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  131  โครงการ

                                      สามารถดำเนินการได้    จำนวน  65  โครงการ  

                                      คิดเป็นร้อยละ  50

                                 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

                                      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2560)            

                                      โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน  152  โครงการ

                                      สามารถดำเนินการได้    จำนวน   76  โครงการ  

                                      คิดเป็นร้อยละ 50

                               ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

                                        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2561)

                                       โครงการที่บรรจุในแผน  จำนวน   176  โครงการ

                                       สามารถดำเนินการได้    จำนวน    45  โครงการ  

                                       คิดเป็นร้อยละ  26       

                               ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

                                       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2562)

                                       โครงการที่บรรจุในแผน             จำนวน  180   โครงการ

                                       คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้    จำนวน   90   โครงการ  

                                       คิดเป็นร้อยละ  50

                             (2)  เชิงคุณภาพ

                                    เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล  ในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้

    

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยและประเพณีชุมชน

383,000

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ข้างบ้านนายประเสริฐ

235,000

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 เส้นทางท้ายหมู่บ้าน

232,000

4

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี

190,000

5

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม

97,900

6

โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

115,200

7

โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บ้านเสริมชัยศรี ม.1

58,000

8

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านคำเชียงยืน ม.3

98,000

9

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลนิคม

1,069,500

10

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม

113,000

11

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมถนนหมู่2,ม.4

282,980

12

โครงการวางท่อขยายเขตประบาบ้านคำแคน ม.5

80,000

13

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ้านคำแคน

449,000

14

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

1,850,000

15

จัดซื้อรถจักรยานยนต์

37,500

16

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน

85,000

17

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

22,500

18

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

391,690

19

จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ

45,000

20

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

37,000

21

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง

40,500

22

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

30,000

23

โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร.

25,000

24

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและป้องกันโรคจากสัตว์

64,729.92

25

โครงการโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม(EMS)

197,000

26

โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี

176,800

 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน

59,570

2

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

48,675

3

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย

5,920

4

โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์

26,235

5

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโครงการตรวจซ้ำจัดระเบียบสังคม

15,000

6

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

100,000

7

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,035,200

8

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

531,200

9

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000

10

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

10,000

11

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000

12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแคนม.5 คุ้มวังน้ำเย็น

273,700

13

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำเชียงยืน ม.3 สายบ้านนายหนู

544,200

14

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำประถม ม.6 คุ้มขี้เถ้า

273,700

15

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม

212,700

16

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเสริมชัยศรี ม.1 สายข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

254,500

17

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคำแคน ม.5

387,000

18

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำบ้านศรีสมบูรณ์ ม.4

133,500

19

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4 (ไปโรงสูบน้ำ)

544,200

20

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเดินเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรีไปห้องน้ำ

280,000

21

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4ไปบ้านคำแคน ม.5

347,000

22

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคำแคน ม.5ไปบ้านศรีสมบูรณ์ ม.4

347,000

23

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำเชียงยืน ม.3ไปบ้านคำประถม ม.6

383,000

24

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคำแคน ม.5

4,100,000

25

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคำประถม ม.6

3,039,228

26

โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบล

1,537,772

27

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำประถม ม.6ไปบ้านแก้งนคร ม.7

1,116,000

28

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการขยายเขตไฟฟ้าม.1

328,982,.25

29

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการขยายเขตไฟฟ้าม.7

59,870,.62

30

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,193.90

31

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน

13,500

32

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)และผู้นำ

125,000

33

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่บ้าน

105,000

34

อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ

5,000

35

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม(EMS)

158,200

36

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความดันเบาหวาน

12,998

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ

37

โครงการตรวจสารปนเปื้อนในร่างกายและอาหาร

11,000

38

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

15,100

39

โครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

20,000

40

โครงการเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงบ้าน

9,800

41

โครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี

18,174

42

จัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ใบ

80,000

43

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

40,000

44

โครงการปัจฉิมนิเทศน์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนิคม

20,000

45

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

546,100

46

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้ง 5 แห่งในเขตตำบลนิคม

684,000

47

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

278,853.38

48

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้ง 5 แห่งในเขตตำบลนิคม

527,364.68

49

จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

287,300

50

อุดหนุนโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

10,000

51

อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์

10,000

52

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิยา

10,000

53

อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

10,000

54

อุดหนุนโรงเรียนคำแคนวิทยา

10,000

55

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม

95,000

56

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

90,000

57

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

5,200

58

จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับประชาชนเยาวชนโรงเรียนในเขตตำบลนิคม

32,280

59

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

83,200

60

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

117,320

61

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

47,000

62

โครงการส่งเสริมประเพณีชุมชน

35,000

63

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฯโครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

15,000

64

โครงการหมู่บ้านศีล 5

9,474

65

โครงการงานบุญปลอดเหล้า

10,000

66

โครงการอบรมพุทธศาสนาและจริยธรรม

40,000

67

โครงการอบรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

10,000

68

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

10,000

69

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล

195,000

70

โครงการจัดงานวันเทศบาล

30,000

71

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ

17,000

72

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอาเซี่ยนเพื่อการสื่อสาร และทักษะด้าน IT

20,000

73

โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

13,700

74

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคณะผู้บริหารฯ

141,400

 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

39,300

2

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะไดโนเสาร์

10,673,000

3

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์

90,000

4

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม

95,000

5

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

9,900

6

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

9,640

7

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย

266,580

9

โครงการส่งเสริมประเพณีชุมชน

35,000

10

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

70,000

11

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

12,800

12

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย

39,700

13

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

9,650

14

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000

15

โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจอปพร.

25,260

16

โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี

169,724.11

17

โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและงานฉลองสมโภชน์องค์อนุสาวรีย์พระ

ประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์คนแรก ประจำปี พ.ศ.2559

50,000

18

โครงการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี ประจำปี พ.ศ.2559

5,000

19

โครงการอุดหนุนโรงเรียนเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

30,000

20

โครงการรวมพลังแห่งกตัญญูร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดินปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

39,901.16

21

จัดซื้อวัสดุกีฬา

32,882

22

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (วันแม่)

12,300

23

โครงการหมู่บ้านถนนสายบุญ

23,100

24

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

10,000

25

โครงการอบรมพระพุทธศาสนาและจริยธรรม

40,000

26

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,191,300

27

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

628,000

28

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

11,500

29

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายติดตั้งจำนวน 10 จุด

840,000

30

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีต ถนนม.2 บ้านตาดดงเค็งไปวัดเวฬุวัน

864,000

31

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีตถนนทางเข้า ม.4 บ้านศรีสมบูรณ์

1,054,900

32

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงเทศบาลตำบลนิคม

407,190.47

33

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคม

347,565

34

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก บ้านคำแคน ม.5

5,030,000

35

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านคำประถม ม.6

3,647,000

36

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านศรีสมบูรณ์  ม.4

4,877,300

ลำดับที่

โครงการ

งบประมาณ

37

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านแก้งนคร ม.7

65,400

38

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากระพริบโซล่าเซลล์

96,000

39

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และผู้นำ

90,150

40

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด

19,600

41

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

26,200

42

โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม (EMS)

137,300

43

โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 7 หมู่บ้าน

52,500

44

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

57,000

45

โครงการถนนสวย คลองใส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1,000

46

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาเคมี ปูนขาว สารส้ม คลอรีน

55,400

47

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

40,000

48

โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา

10,000

49

โครงการอุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

10,000

50

โครงการอุดหนุนโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

10,000

51

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์

10,000

52

โครงการอุดหนุนโรงเรียนคำแคนวิทยา

10,000

53

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 5 แห่ง

1,361,000

54

สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

751,520.00

55

ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่งและโรงเรียนสพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบล

1,008,216.96

56

จัดซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

167,800

57

ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี

80,000

58

โครงการจัดงานวันเทศบาล

500

59

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

168,880

60

โครงการสานสัมพันธ์ปรองดองเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี

17,850

61

อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยงโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวม

22,000

62

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานหลังใหม่โดยการเทพื้นลานสล.

275,000

63

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป (สำนักปลัด)

9,990

64

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี  จำนวน 1 คัน(กองช่าง)

38,000

65

 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา (กองสวัสดิการสังคม)

16,500

66

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด (กองการศึกษา)

15,000

67

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อน 4 หลัง(กองการศึกษา)

16,800

68

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อป๊มหอยโข่ง

6,500

69

ดัดแปลงรถที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร

120,000

70

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนจำนวน 2 หลัง (กองสาธาฯ)

8,400

71

ติดตั้งผ้าม่านสำนักงานเทศบาลหลังใหม่

100,000

72

ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้

124,900

73

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์พร้อมเครื่องรับ

55,000

74

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมหลังใหม่

9,700,000

75

จัดซื้อTransfer pump

140,000

 

      2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2557 - 2560 

            2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

                  ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 

                ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้

                        1.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

                        2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

                        3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

                        4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 

                        5.  เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาทุกคน

                        6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

                        7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

                        8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย

                        9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

                       10. ขยะในหมู่บ้านมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

                       11. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

                       12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

                       13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

                       14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

                       15. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้น

           สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

                        1. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา

                        2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

                        3. การกำจัดขยะมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

                        4. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

                        5. ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

                        6. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย

                        7. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง

                        8. ขยะในหมู่บ้านมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

                        9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

                       10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

                       11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล

                       12. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

 

          3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

                      1)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก 

                      2)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

                      3)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

 

  • แนวทางการแก้ไข 

                   (1)  การดำเนินงานของเทศบาล

                              1)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

                              2)  การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

                              3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี 

                              4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

 

 

ส่วนที่ 3  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

          1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             

                   การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) 

         วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

        1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ

                   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป

จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

                     (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                     (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                     (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

                     (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

                     (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                     (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

          1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

                   เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้ว

                  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล 

         1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ และเอกชนระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน

                   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

                   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอย่างอบอุ่น

                   (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์

                   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

                   (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และเลย)  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

                   (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มปะสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ

                   (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาคการใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิต

                   (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ กรเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง

                   (5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร  และอำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ การสร้างงานและรายได้ จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

 

           1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

                   ในส่วนนี้ประกอบด้วย

                         1. วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัด  คือ  มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า  ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่

                         2. พันธกิจ (Mission) จังหวัด คือ

                                 1. พัฒนาการเกษตร

                                 2. พัฒนาผ้าไหมแพรวา

                                 3. พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

                                 4. พัฒนาคนและสังคม

                        3. เป้าประสงค์รวม (Objectives) คือเศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ

                        4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI หรือ Targets)  คือ

                               4.1 ตัวชี้วัด

                                        - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในจังหวัด

                               4.2 เป้าหมาย

                                        - การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                        5. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระยะ 4 ปี

                                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

                        เป้าประสงค์ คือ

                             1. เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

                             2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

                             3. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

                        ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ

                             1. ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติได้

                             2. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ต่อจำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจจากเกษตรและสหกรณ์

                             3. ชนิดของสินค้าเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่า

                             4. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อไร่

                         กลยุทธ์ คือ

                             1. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

                             2. เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย GAP

                             3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม

                             4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

                             5. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดี อยู่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนาผ้าไหมแพรวา

                   เป้าประสงค์ คือ

                             1. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผ้าไหมแพรวา

                             2. เพิ่มช่องทางการตลาดสู่สากล

                   ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ

                             1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

                             2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา

                   กลยุทธ์ คือ

                             1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

                             2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ

                             3. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

                             4. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ

                             5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                   เป้าประสงค์ คือ

                             1. การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ได้มาตรฐานระดับสากล

                             2. การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

                             3. รายได้จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น

                   ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ

                             1. จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐาน

                             2. จำนวนผู้ประกอบการในสาขาเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา

                             3. มูลค่าการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

                    กลยุทธ์ คือ

                             1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

                             2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

                             3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้า  การบริการ และการท่องเที่ยว

                             4. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว

                             5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

                   เป้าประสงค์ คือ

                             1. คนมีคุณภาพและคุณธรรม

                             2. สังคมเข้มแข็งและน่าอยู่

                   ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือ

                             1. ระดับผลสัมฤทธิ์ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ

                             2. ร้อยละของชุมชนมีความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์เมืองน่าอยู่

                    กลยุทธ์ คือ

                             1. ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม

                             2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

                             3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม

                             4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                             5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

                             6. การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน

                             7. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการคุ้มครองผู้บริโภค

 

         1.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลนิคม

                               “เทศบาลตำบลนิคม เป็นชุมชนที่น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำการศึกษา  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”

พันธกิจการพัฒนา(MISSION)

 

คือ  ภารกิจที่เทศบาลตำบลนิคมต้องดำเนินการมี   9  ภารกิจ

                 1.  ส่งเสริมให้ชาวตำบลนิคมมีสุขภาพดี

                 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรวมทั้งแหล่งจำหน่ายสินค้า

                 3.  สร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                 4.  ส่งเสริม ทะนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                 5.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา

                 7.  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

                 8.  พัฒนาปรับปรุง ด้านเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า และน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้ประชาชน

                 9.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการให้บริการประชาชน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

                  1. ดำเนินการให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                  2. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกทางด้านเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า และระบบน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภค

                  3. ดำเนินการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                  4. ดำเนินการเพื่อให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                  5. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการศึกษา

                  6. ดำเนินการให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิง

                  7. การบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

                  8. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                  9.  ดำเนินการส่งเสริมอาชีพราษฎร

                 10. ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลัก การบริการคือ หัวใจเทศบาล

 

                                ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม

 

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                    1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

                    1.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร

                    1.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

               2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                   2.1 แนวทางการพัฒนาด้านสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

                   2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   2.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

                   2.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                  3.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม

                  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

                  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบการสื่อสาร

                  3.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในการอุปโภค – บริโภค

             4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม ป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชนและส่งต่อ

                  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

                  4.3 แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการบุคลากร ด้านสาธารณสุข

                  4.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

                  4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                  4.6 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                  4.7 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล

                 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                 5.2 แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษา

                 5.3 แนวทางการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา

                 5.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่น

             6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ

                 6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

                 6.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทั่วไป

                 6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาสถานที่

 

 

 

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      3.2แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีี่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564 (KPI)
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีพาราแอสฟัสติกส์ สายคำเชียงยืน หมู่ที่ 1 -บ้านเสริม ชัยศรี หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน สายเดิม) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม ปริมาณงานกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 5 เซนติเมตร

3,000,000

อบจ. 

      ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางคมนาคม อบจ.กาฬสินธุ์
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเชียงยืนหมู่ 3 ตำบลนิคมเชื่อมบ้านโนนศึกษาตำบลโนนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม
ปริมาณงานกว้าง 5
เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 15 เซนติเมตร
900,000
อบจ.
      ระยะทาง
ของถนนที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
ประชาชนได้
รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม
อบจ.กาฬสินธุ์
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคมเชื่อมบ้านนาแก้วตำบลโนนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม
มีความสะดวกในการขน
ส่งผลผลิตทางการ
ปริมาณงานกว้าง 5
เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 15 เซนติเมตร
 
500,000
อบจ.
      ระยะทาง
ของถนนที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทางคมนาคม
อบจ.กาฬสินธุ์
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์หมู่ 4 ไปบ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคมเชื่อมบ้านวังมะพลับ หมู่ 7 เขตตำบลโนนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาคมนาคม
มีความสะดวกในกาขน
ส่งผลผลิตทางการ
ปริมาณงานกว้าง 5
เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 15 เซนติเมตร
1,000,000
อบจ.
      ระยะทาง
ของถนนที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
ประชาชนได้
รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม
อบจ.กาฬสินธุ์
5.  โครงการขุดลอกสระน้ำหนองนิคม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค สระน้ำหนองนิคม
ได้รับการขุดลอก
จำนวน 1 แห่ง
500,000
อบจ.
      จำนวน
หนองน้ำที่
ได้รับการ
ขุดลอก
แล้วเสร็จ
ประชาชนมี
ใช้อย่าง
เพียงพอ
กาฬสินธุ์
6. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสติกส์ บ้านเสริมชัยศรี ม.1 -บ้านโนนสวาท เขตเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาคมนาคม
ปริมาณงานกว้าง 5
เมตร ยาว 500เมตร
หนา 5 เซนติเมตร
1,000,000
อบจ.
      ความยาว
ของถนนที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
ประชาชนได้
รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม
กาฬสินธุ์
รวม 6 โครงการ 6,900,000

 

 

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        3.2แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเชียงยืนหมู่ที่ 3 ไป บ้านคำประถมหมู่ที่6 ตำบลนิคม เชื่อมถนน สาย
227 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางคมนาคม ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 743 เมตรหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า3,715 ตร.ม.
2,500,000
อบจ.
      ระยะทาง
ของถนน
ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
ประชาชนได้
รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
คมนาคม
 
อบจ.กาฬสินธุ์

 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา (แบบผ.01 - แบบผ.08)

แบบต่างๆ

แยกตามแผนงาน หมายเหตุ

แบบ ผ.01 

โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        1.1แผนงานการพาณิชย์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม              2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
                                                               2.2แผนงานรักษาความสงบภายใน
                                                               2.3.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
                                                               2.4.แผนงานงบกลาง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                           3.1แผนงานเคหะและชุมชน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.1แผนงานสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ                                                     5.1แผนงานการศึกษา
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ารศักยภาพบุคลากรและฯ                                     6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
แบบ ผ.02 สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
แบบ ผ.03 สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แบบ ผ.03/1 สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  
แบบ ผ.04 สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
แบบ ผ.05 สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  
แบบ ผ.06 โครงการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  
แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

 

 

 แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                      
แผนงานการพาณิชย์        1      300,000        2       800,000        2   1,000,000      -               -          5      2,100,000
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                      
แผนงานบริหารงานทั่วไป        2       60,000        2         60,000        2       60,000        2       60,000        2          60,000
แผนงานรักษาความสงบภายใน        5      185,000        5       185,000        5     185,000        5     185,000        5        185,000
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ      14      685,000      15       785,000      14     685,000      14     685,000      15        785,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      19   1,170,000      13       575,000      13     575,000      13     575,000      19      1,170,000
แผนงานงบกลาง        5   4,358,000        6     4,408,000        5   4,358,000        5   4,358,000        6      4,408,000
3)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                    
แผนงานเคหะและชุมชน      24   7,675,000      12     8,860,000      10   3,360,000        5   1,250,000      51    90,220,000
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขฯ                    
แผนงานสาธารณสุขฯ      19   1,140,000      18     1,120,000      17     800,000      18   1,030,000      20      1,340,000
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา                    
แผนงานการศึกษา      11   1,887,189      12     1,917,189      17   2,007,189      11   1,887,189      18      2,037,189
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพบบุคลากร                    
แผนงานบริหารงานทั่วไป        5      310,000        5       310,000  5     310,000        5     310,000        5        310,000
งบเงินอุดหนุน  แบบ ผ.02                    
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมฯ (งบเงินอุดหนุน) 2       80,000 2         80,000 2       80,000 2       80,000 2          80,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งบเงินอุดหนุน) 1       20,000 1         20,000 1       20,000 1       20,000 1          20,000
แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงินอุดหนุน) 1      500,000             1        500,000
แผนงานสาธารณสุข (งบเงินอุดหนุน) 1       52,500 1         52,500 1       52,500 1       52,500 1          52,500
แผนงานการศึกษา (งบเงินอุดหนุน) 6   1,466,000 6     1,466,000 6   1,466,000 6   1,466,000 6      1,466,000
งบอบจ. แบบผ.03                    
แผนงานเคหะและชุมชน 6   6,900,000       -                -         -               -        -               -   6      6,900,000
บัญชีครุภัณฑ์ แบบผ.08 17   1,234,000 3       530,000 1   3,500,000      -               -   21      5,264,000
รวม    139  28,022,689     103   21,168,689 101  18,458,689      88  11,958,689    184   116,897,689

 

 

 แบบ ผ.03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ที่

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. แผนงาน โครงการ     วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่ขอประสาน
2561 2562 2563 2564
1 การพัฒนาคนสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เคหะและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ศรีสมบูรณ์ ม.4ไปบ้านคำแคนม.5 ตำบลนิคมเชื่อมบ้านวังมะพลับ ม.7
เขตตำบลโนนบุรี
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. 1,000,000 1,000,000 50,000 40,000 ประชาชน
ผู้ได้รับ
ประโยชน์
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
ในการ
คมนาคม
ทต.
นิคม
2 การพัฒนาคนสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
เคหะและ
ชุมชน
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
คำเชียงยืน ม.3
ตำบลนิคม
เชื่อมบ้านโนน
ศึกษาเขตตำบล
โนนบุรี(โครงการ
ต่อเนื่อง)
เพื่อให้
ประชาชนได้
รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ผิวจราจร
กว้าง 5 ม.
ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม.
253,050 253,050 253,050 253,050 ประชาชน
ผู้ได้รับ
ประโยชน์
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
ในการ
คมนาคม
ทต.
นิคม
3 การพัฒนาคนสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
เคหะและ
ชุมชน
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ตาดดงเค็ง ม.2
ตำบลนิคม
เชื่อมบ้านนา
แก้ว เขตตำบล
โนนบุรี(โครงการ
ต่อเนื่อง)
เพื่อให้
ประชาชนได้
รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ผิวจราจร
กว้าง 5 ม.
ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม.
290,000 290,000 290,000 290,000 ประชาชน
ผู้ได้รับ
ประโยชน์
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก
ในการ
คมนาคม
ทต.
นิคม

รวม

      จำนวน 3 โครงการ     1,543,050 1,543,050 593,050 593,050      

 

ลงชื่อ...........................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ            ลงชื่อ..............................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ


(..................................................)                                                                  (.....................................................)
ปลัด                                                                                                                นายก

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด


ลงชื่อ...........................................                                                                   ลงชื่อ...............................................


(..................................................)                                                                  (......................................................)
ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์                                                                                     นายอำเภอสหัสขันธ์

 

 

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
    6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา


ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2561 2562 2563 2564
 1 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล เพื่อดำเนินการฝึกอบรมสัมมนา
แก่ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล,ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลนิคม,ผู้นำชุมชน
กรรมการชุมชน
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาลตำบลนิคม
ตลอดจนผู้นำหมู่บ้านในพื้น
ที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 100 คน
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมฯพัฒนาความรู้
ความสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
สำนักปลัด 
2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาหรือด้าน IT
 -เพื่อให้พนักงานเทศบาล,คณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ,ผู้นำฯ
มีความรู้ด้านภาษาหรือด้าน
ITตอบรับประชาคมอาเซียน
ฝึกอบรมแก่พนักงาน
เทศบาลตำบลนิคม,ผู้นำ,
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน จำนวน 50 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้าโครงการฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างได้รับ
การฝึกอบรมฯ
และพัฒนาความ
รู้ความสามารถ
สำนักปลัด 
3 โครงการจัดงานวันเทศบาล  -เพื่อระลึกถึงวันจัดตั้งเทศบาล
-เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และ
กำลังใจ
ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาลในวันที่ 24 เมษายน
ของทุกปี จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
ผู้มาร่วมงานในกิจกรรม
วันเทศบาล
ทำให้เกิดความ
สามัคคีและ
ระลึกถึงวัน
เทศบาล
 สำนักปลัด
4 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี ผู้ที่ได้รับการจัดทำและได้รับ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
จำนวน 1,000 ราย
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล 
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้าร่วมปรับปรุง
แผนที่ภาษี
แล้วเสร็จ
ชำระภาษีได้
อย่างรวดเร็ว
และตรวจสอบ
แผนที่ภาษีได้
อย่างรวดเร็ว
กองคลัง
5 โครงการฝึกอบรมการทำระบบบัญชี
ในรูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas
เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับ
ความรู้ในการทำระบบบัญชี
ในรูปแบบระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
ดำเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการให้กับพนักงาน
เทศบาลตำบลนิคม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 20 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้า
รับการ
อบรม
แล้วเสร็จ
สามารใช้ในการปฏิบัติงานได้ กองคลัง

 

 

แบบ ผ.01 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา


ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี งานต่างๆ เช่น งานราชพิธี
งานรัฐพิธีต่างๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ดำเนินงานจัดงานรัฐพิธี
และศาสนพิธี หรืองาน
ตามนโยบาย จำนวน 4
กิจกรรม
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนโครง
การหรือ
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
มีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเกิดขึ้น สำนักปลัด
2 โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนตำบลนิคม
-เพื่อระลึกถึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
-เพื่อสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีของคนในตำบลนิคม
ดำเนินการตามโครงการ
ปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในตำบลนิคม
จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครง
การ
ระลึกถึงสถาบัน
มีความสามัคคี
ของคนในตำบล
นิคม
สำนักปลัด 
3 ค่าจัดงานอื่นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ เช่น งานราชพิธี
งานรัฐพิธีต่างๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแล งานขึ้นสำนักงาน
ใหม่ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบาล
ดำเนินงานจัดงานรัฐพิธี
และศาสนพิธี หรืองาน
ตามนโยบาย
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนโครง
การหรือ
กิจกรรมที่
ดำเนินการ
มีกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆเกิดขึ้น
สำนักปลัด

 

 

 แบบ ผ.08

 บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้ห้องเรียน
มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียน
การสอน
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ จำนวน 6
เครื่องให้กับศูนย์
พัมนาเด็กเล็กทั้ง 2
แห่ง
198,000
เทศบาล
      กองการศึกษา
2 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้ครูได้มีโต๊ะ
พร้อมเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
15,000
เทศบาล
      กองการศึกษา
3 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารของทางราชการ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อนจำนวน 4 หลัง
25,000
เทศบาล
      กองการศึกษา
4 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองการการศึกษามีโต๊ะคอมพิวเตอร์
และเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติ
งาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
เอกสารแบบบานเลื่อน
จำนวน 4 หลัง
25,000
เทศบาล
      กองการศึกษา
5 แผนงานสาธารณสุข (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารของทาง
ราชการ
(จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานทึบ ) ขนาด
3 ฟุต จำนวน 2 หลัง
10,000
เทศบาล
      กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด
        สำนักปลัด
7 แผนงานสังคม
สงเคราะห์
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 1 ชุด
16,000
เทศบาล
      กอง
สวัสดิการ
สังคม
8 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
  16,000
เทศบาล
    กองช่าง
9 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อใช้วัดระยะทางอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่กองช่าง
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน 4,000
เทศบาล
      กองช่าง
10 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารของทาง
ราชการ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน ขนาด
3 ฟุต จำนวน 2 หลัง
  14,000
เทศบาล
    กองช่าง
11 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ตัดหญ้า ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ชนิดสะพายข้าง
จำนวน 2 เครื่อง
10,000
เทศบาล
      กองช่าง
12 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง
จัดซื้อรถไถพร้อม
อุปกรณ์ตัดหญ้า
จำนวน 1 คัน
  500,000
เทศบาล
    กองช่าง
13 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง
ด้านไฟฟ้า
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
จำนวน 1 คัน
    3,500,000
เทศบาล
  กองช่าง
14 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้สูบน้ำผลิตระบบ
ประปา
(จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 1 เครื่อง
20,000
เทศบาล
      กองช่าง
15 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้สูบน้ำผลิตระบบ
ประปา
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
แบบซัมเมิร์ส
จำนวน 1 เครื่อง
18,000
เทศบาล
      กองช่าง
16 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
เพื่อใช้เป็นพาหนะในการไป
ติดต่อราชการ
จัดซื้อรถยนต์
จำนวน 1 คัน
ประจำกองคลัง
787,000
เทศบาล
      กองคลัง
17 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารของทางราชการ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน
จำนวน 2 หลัง
7,000
เทศบาล
      กองคลัง
18 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ทำงาน จำนวน 3 ชุด
30,000
เทศบาล
      กองคลัง
19 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกข้อมูล
ของทางราชการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จำนวน 1
เครื่อง
22,000
เทศบาล
      กองคลัง
20 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์ข้อมูล
เอกสารทางราชการ
ส่วนราชการกองคลัง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จำนวน 1
เครื่อง
22,000
เทศบาล
      กองคลัง
21 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้พิมพ์ข้อมูล
เอกสารทางราชการ
ส่วนราชการกองคลัง
จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง จำนวน 1
เครื่อง
10,000
เทศบาล
      กองคลัง

 

 

 แบบ ผ.08

 บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองการ
ศึกษามีโต๊ะคอมพิวเตอร์
และเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
กว้าง 60 ม. ยาว 120
ม. สูง 75 ซม. มีลิ้นชัก
ด้านขวา ตรงกลางมี
ช่องวางคีย์บอร์ด
จำนวน 2 ชุด
8,000
เทศบาล

      กองการศึกษา

2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการงานด้านก่อสร้างและไฟฟ้า จัดซื้อ -ตู้เชื่อม
-เครื่องตัดเหล็ก
ไฟเบอร์
-เครื่องเจียร์ (ลูกหมู)
-สว่านเจาะกระแทก
50,000
เทศบาล
      กองช่าง
3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีวิทยุเพื่อใช้ในการสื่อ
สาร และใช้ในการปฏิบัติ
งานให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการทำงาน
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
จำนวน 3 เครื่อง
10,000
เทศบาล
      สำนักปลัด
4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดพื้น
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลนิคม และอาคารอื่นๆ
จัดซื้อเครื่องขัดพื้น
ระบบเฟือง มีมอเตอร์
มีด้ามเข็นฝาครอบ
สแตนเลสกันสนิม
จำนวน 1 เครื่อง
14,000
เทศบาล
      สำนักปลัด
5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ได้มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อม
เก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต
จำนวน 1 ชุด
11,700
เทศบาล
      สำนักปลัด
6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกข้อมูล
ของทางราชการ
ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1
เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
25,000
เทศบาล
      สำนักปลัด
7 แผนงานสังคม
สงเคราะห์
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกข้อมูล
ของทางราชการ
ของกองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1
เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
25,000
เทศบาล
25,000
เทศบาล
25,000
เทศบาล
25,000
เทศบาล
กอง
สวัสดิการสังคม
8 แผนงานสังคม
สงเคราะห์
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลของทางราชการ
ของกองสวัสดิการสังคม
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
จำนวน 1 เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
กอง
สวัสดิการสังคม

 

 

 แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    2.2แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
เพื่อให้สมาชิกอปพร.มีความรู้
ทักษะและความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น
ดำเนินการฝึกอบรมฯ
ให้แก่สมาชิก อปพร.
จำนวน 82 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนสมาชิก
อปพร.ที่ผ่าน
การฝึกอบรม
อปพร.มีความรู้ทักษะและความ
ชำนาญในการปฏิบัติงาน
สำนักปลัด
2 โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
อปพร.ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื้นที่ตำบลนิคม
อปพร.ออกปฏิบัติ
หน้าที่ภายใน
ในตำบลนิคม
จำนวน 7 หมู่บ้าน
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวนหมู่บ้าน
ที่รับการ
การดำเนินการ
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอด
ภัยต่อชีวิตแลทรัพย์สิน
สำนักปลัด
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
เช่น เทศกาลปีใหม่,
เทศกาลวันสงกรานต์
-เพื่อให้บริกาประชาชนด้านต่างๆ
เทศกาลที่ดำเนินการ
จัดตั้งจุดตรวจจำนวน
2 เทศกาล
25,000
เทศบาล
25,000
เทศบาล
25,000
เทศบาล
25,000
เทศบาล
จำนวน
เทศกาล
ที่ตั้งจุดตรวจ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
สำนักปลัด
4 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้น
ที่ตำบลนิคมได้มีความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของยาเสพติด
ดำเนินการฝึกอบรม
ประชาชนตามโครง
การฝึกอบรมป้องกัน
ยาเสพติดภายในตำบล
นิคม จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน
60,000
เทศบาล
60,000
เทศบาล
60,000
เทศบาล
60,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้า
ร่วมรับการฝึก
อบรม
ประชาชนที่ผ่านการอบรมมีความ
รู้และรู้จักวิธีในการป้องกันตน
เองจากยาเสพติด
สำนักปลัด
5 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อจัดเวรยามสมาชิกอปพร.
ตรวจความเรียบร้อยในในพื้น
ที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ตำบลนิคม
ดำเนินการจัดเวรยามออกตรวจความสงบ
ในตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนครั้งที่
อปพร.ออก
ปฏิบัติหน้าที่
เกิดความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ตำบลนิคม
สำนักปลัด

 

 

 

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
2 โครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อให้ความรู้ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวัง
เด็กจมน้ำ ในเด็กอายุ
ต่ำกว่า 15 ปี
โดยเฉพาะช่วงปิด
เทอมฤดูร้อน
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก
อายุต่ำกว่า 15 ปี
จำนวน 40 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม
-เด็กได้รับความรู้
-มีการป้องกันการจมน้ำในเด็กต่ำ
กว่า 15 ปี
สำนักปลัด

 

 

แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    2.3แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน-ประชาชนในตำบล
นิคม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน,เยาวชน
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
-เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชน
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเขตพื้นที่ตำบลนิคมทั้ง 7 หมู่บ้าน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม700 คน
95,000
เทศบาล
95,000
เทศบาล
95,000
เทศบาล
95,000
เทศบาล
จำนวนผู้
เข้าร่วมโครง
การ
ประชาชนมี
สุขภาพร่าง
กายแข็งแรง
เพื่อความสามัคคี
ของประชาชนในพื้นที่
กองการศึกษา
2 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์
เพื่อส่งเสริม คณะผู้บริหารฯ,สมาชิก
สภาฯ, ผู้นำชุมชน, ได้ออกกำลังกาย
ร่วมแข่งขัน กีฬากับอปท.อื่น
คณะผู้บริหาร,พนักงาน
สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชนได้ออกกำลังกายและร่วมกัน
แข่งขันกีฬากับอปท.อื่น
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม70 คน
90,000
เทศบาล
90,000
เทศบาล
90,000
เทศบาล
90,000
เทศบาล
จำนวนผู้บริหาร,ผู้นำ,
พนักงาน
เทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาผู้นำได้ออกกำลังกายและความสามัคคี
กองการศึกษา
3 โครงการแข่งขันกีฬาจูเนียร์
สัมพันธ์เกมส์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อน
วัยเรียนด้านร่างกาย
เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ดำเนินการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
2 แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 118 คน
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กเล็กได้ออก
ออกกำลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง
กองการศึกษา
4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน,เยาวชน
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
จัดส่งนักกีฬาตำบลนิคม
เข้าร่วม จำนวน 3
กิจรรม
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวนของ
กิจกรรมที่จัด
ส่งแข่งขัน
ประชาชนมี
สุขภาพร่าง
กายแข็งแรง
กองการศึกษา
5 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลนิคม
-เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่
สำคัญ
ชาวตำบลนิคมและ
ตำบลใกล้เคียง
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2,000 คน
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
จำนวนผู้
เข้าร่วมโครง
การ
ประชาชนได้ร่วม
กันสืบสาน
ประเพณีอันมีค่า
ของท้องถิ่น
กองการศึกษา
6 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์
เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่สำคัญ
และส่งเสริมรักษาประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป
จัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ ในตำบลนิคมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน
500 คน
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
จำนวนผู้
เข้าร่วมโครง
การ
ประชาชนได้ กองการศึกษา
อนุรักษ์ประเพณี
ของชุมชน
กองการศึกษา
7 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีที่สำคัญ
ให้คงอยู่,ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญ
ตักบาตร และฟังเทศน์ฟังธรรม
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ฟังธรรม จำนวน 500 คน
135,000
เทศบาล
135,000
เทศบาล
135,000
เทศบาล
135,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชนที่
เข้าร่วมโครง
การ
ประชาชนชาว
ตำบลนิคมได้ร่วม
กันสืบสาน
ประเพณีที่สำคัญ
กองการศึกษา
8 โครงการปฏิบัติธรรมเนื่อง
ในวันพ่อ-วันแม่
เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรม ในวันพ่อ-วันแม่
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมแสดงความ
กตัญญู(แม่ลูกผูกพัน)
จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรรม
ตระหนักในความ
สำคัญ เห็นคุณค่า
บิดามารดา
กองการศึกษา
9 โครงการหมู่บ้านสายบุญ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมกันส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 7
หมู่บ้าน
35,000
เทศบาล
35,000
เทศบาล
35,000
เทศบาล
35,000
เทศบาล
จำนวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครง
การ
ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่ง
เสริมบำรุง
พุทธศาสนา
กองการศึกษา
10 โครงการส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาและจริยธรรมแก่
เยาวชน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลนิคม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
30 คน
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี
กองการศึกษา
11 โครงการปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้า
พรรษา ประชาชนในตำบล
นิคม จำนวนผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม 50 คน
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชนมีจิตใจ
ผ่องใสจากการ
ปฏิบัติธรรม
กองการศึกษา
12 โครงการส่งเสริมประเพณีชุมชน เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประเพณีชุมชน
อุดหนุนประเพณีชุมชน
เช่น การเลี้ยงปู่ตา
บุญบั้งไฟ ฯลฯ
จำนวน 3 ประเพณี
35,000
เทศบาล
35,000
เทศบาล
35,000
เทศบาล
35,000
เทศบาล
จำนวน
ประเพณี
ชุมชนที่ส่ง
เสริม
ประชาชนได้ กองการศึกษา
อนุรักษ์ประเพณี
ของชุมชน
กองการศึกษา
13 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ จำนวนบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนครูที่
เข้าร่วม
โครงการ
ครูได้รับการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทุกคน
กองการศึกษา
14 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน,เยาวชน
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล จำนวนนวนนักกีฬา
20 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนนักกีฬา
ที่เข้าร่วมแข่ง
ขัน
ประชาชนมี
สุขภาพร่าง
กายแข็งแรง
กองการศึกษา
15 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย และประชาชนได้
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง
ปรับปรุงสนามกีฬา ม.2
และม.3 เช่น การตีเส้น
สนาม จำนวน 2 แห่ง
  100,000
เทศบาล
    จำนวนสนาม
กีฬาที่ได้รับ
การปรับปรุง
มีสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
4 โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมไทย
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษาประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย 400,000
เทศบาล
400,000
เทศบาล
400,000
เทศบาล
400,000
เทศบาล
จำนวน
ประเพณี
ชุมชนที่ส่งเสริม
ประชาชนได้ กองการศึกษา
อนุรักษ์ประเพณี
ของชุมชน
กองการศึกษา

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
7 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม
โดยจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
(รายหัวๆละ 1,700 บาท)จำนวน 97 คน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม
จำนวน 97 คน
164,900
เทศบาล
164,900
เทศบาล
164,900
เทศบาล
164,900
เทศบาล
จำนวน
ของเด็ก
นักเรียนที่ได้รับค่าจัดการ
เรียนการ
สอน(เงินรายหัว)
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับค่าจัดการ
เรียนการสอนเงินรายหัว
กองการศึกษา

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
5 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัมนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลนิคม
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลนิคมได้รัการปรับปรุง
ในด้านต่างๆ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม
ทั้ง 2 แห่ง
  100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
จำนวนศูนย์
พัฒนาที่ได้รับ
การปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ปรับปรุงที่ดีขึ้น
กองการศึกษา
6 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง
เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม
เครื่องเล่นสนามตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์
จำนวน 2 ชุด
  400,000
เทศบาล
400,000
เทศบาล
400,000
เทศบาล
จำนวนของ
เครื่องเล่น
สนามฯ
ที่จัดซื้อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง
เพียงพอและได้
มาตรฐานเหมาะ
กับวัยของ
นักเรียน
กองการศึกษา

 

 

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา   

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564
1 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ต่อเนื่อง
เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ตำบลนิคม
ดำเนินการตามโครงการ
มีผู้สูงอายุ จำนวน
ผู้สูงอายุ 436 คน
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการ
ดูแล
ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพ
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
2 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม
(EMS)
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน
จัดตั้งชุดปฏิบัติการ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
ตำบลนิคม (EMS)
180,000
เทศบาล
180,000
เทศบาล
180,000
เทศบาล
180,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
รวดเร็ว
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โรคซิกก้า
และโรคติดต่ออื่นๆ หรือสิ่งรบ
กวนโดยแมลง
เพื่อลดอัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก,โรคซิกก้า
และโรคติดต่ออื่นๆ หรือ
สิ่งรบกวนโดยแมลง
ดำเนินการพ่นหมอกควัน
ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม
จำนวน 7 หมู่บ้าน
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ป้องกันและควบ
คุมโรค
ลดอัตราการ
ป่วยด้วยโรคไข้
เลือดออกในพื้นที่
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
4 โครงการแอร์โรบิกเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้ออก
กำลังกายทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม
ดำเนินการตามโครงการ
แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลนิคม จำนวน
ผู้เข้าร่วม 200 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชน
ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
5 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ
เพื่อป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคโรคติดต่อ
และควบคุมโรคติดต่อ
เช่น โรคมือปากเท้า
เปื่อย,โรคพิษสุนัขบ้า
โรคอิสุอิใส,โรคตาแดง
ฯลฯ ดำเนินการทั้ง 7
หมู่บ้าน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนของ
หมู่บ้านที่ได้รับ
การป้องกัน
และควบคุมโรค
ติดต่อ
สามารถป้องกัน
และควบคุมการ
เกิดโรคตืดต่อได้
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตำบลนิคม
เพื่อพัฒนาให้อสม.มีความ
รู้ความสามารถและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ได้
เพื่อดำเนินงานตาม
โครงการ เช่น การฝึก
อบรมหรือทัศนศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
จำนวน 63 คน
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ
อสม.มีความรู้
นำมาประยุกต์
ใช้ในการ
ทำงานได้
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
7 โครงการจัดการน้ำเสียและการ
จัดการขยะมูลฝอย
-เพื่อให้ถนนในหมู่บ้าน
มีความสะอาดน่ามอง
-เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี
ดำเนินการตามโครงการ
ทั้ง 7 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนหมู่
บ้านที่ได้รับ
การปรับปรุง
แล้วเสร็จ
หมู่บ้านในตำบล
นิคมมีน้ำสะอาด
และขยะมูล
ฝอยน้อยลง
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
8 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความ
สะอาดคนในชาติมีความสุข
เพื่อรณรงค์ง
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนทำให้ตำบลนิคมเป็น
ตำบลสะอาด มีวินัย
ใส่ใจความสะอาด
ดำเนินการตามโครงการ
ในตำบลนิคม
ทั้ง 7 หมู่บ้าน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนหมู่
บ้านที่ได้เข้า
ร่วมโครงการ
ตำบลนิคมเป็น
ตำบลที่สะอาด
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
9 โครงการล้างส้วมพร้อมกัน
รับวันสงกรานต์
-เพื่อส่งเสริมการใช้ส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ
-เพื่อส่งเสริมและรักษา
ความสะอาดของส้วม
สาธารณะ
ดำเนินการตามโครงการ
ในตำบลนิคม ห้องน้ำ
จำนวน 20 ห้อง
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวน
ห้องน้ำที่ได้
ดำเนินการ
ตามโครงการ
แล้วเสร็จ
ห้องน้ำ
สาธารณะใน
ตำบลนิคม
มีความสะอาด
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
10 โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุง
พลาสติกและกล่องโฟม
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้น่าอยู่
-เพื่อลดภาวะโรคร้อน
-เพื่อลดจำนวนขยะใน
พื้นที่ตำบลนิคม
ดำเนินงานตามโครงการ
ลดการใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม
ทั้ง 7 หมู่บ้าน
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวนของ
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้น
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
11 โครงการรักษ์น้ำ รักป่า
รักแผ่นดิน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำและป่าไม้
การดำเนินงานตาม
กิจกรรม เช่น การปลูก
ต้นไม้ในพื้นที่ตำบลนิคม
จำนวน 7 หมู่บ้าน
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
จำนวนของ
หมู่บ้านที่
ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ
และป่าให้คงอยู่
สืบไป
สำนักปลัด
12 โครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดี
รายได้ดี
เพื่อดำเนินงานตาม
โครงการกาฬสินธ์คนดี
สุขภาพดี รายได้ดี
จัดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ 3 ดี
จำนวน 7 กิจกรรม
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
200,000
เทศบาล
จำนวนกิจกรรม
/โครงการ 3 ดี
ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
ประชาชนได้
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
13 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และการ
ท้องก่อนวัยอันควร
เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่ม
เป้าหมายในเรื่องป้องกัน
และแก้ไขการท้องก่อน
วัยอันควร
ดำเนินการฝึกอบรมแก่
เยาวชน การเข้าค่าย
การตรวจสุขภาพ
ฯลฯ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้า
ร่วมอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้
เรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ฯ
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
14 โครงการปลูกป่าในที่
สาธารณะประโยชน์
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับที่สาธารณะ
ประโยชน์
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ป่า
ดำเนินการจัดกิจกรรม
การปลูกป่าในพื้นที่
สาธารณะประโยชน์
ประชาชนในตำบลนิคม
ร่วมกันปลูกป่า
จำนวน 2 แห่ง
20,000
เทศบาล
      จำนวนของ
สวนสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ปลูกป่า
ที่สาธารณะ
ประโยชน์มี
ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่
สีเขียว
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
15 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ
ธรรมชาติสาธารณะ
เพื่อให้แหล่งน้ำธรรมชาติ
ได้รับการปรับปรุง
ดำเนินการขุดลอก
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ในตำบลนิคม
จำนวน 6 แห่ง
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
จำนวนแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
แหล่งน้ำ
ธรรมชาติได้รับ
การปรับปรุง
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
16 โครงการปรับปรุงสุขศาลาทุก
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน
ที่ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
เพื่อให้มีสุขศาลาที่ได้
มาตรฐาน
ดำเนินการปรับปรุง
สุขศาลาทุกหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7
ในตำบลนิคม
จำนวน 2 แห่ง
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนสุข
ศาลาที่ปรับ
ปรุงแล้วเสร็จ
แหล่งน้ำ
ธรรมชาติได้รับ
การปรับปรุง
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
17 โครงการก่อสร้างห้องน้ำให้ได้
มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์ซ๊ซี ม.2และ บ้านเสริมชัยศรี
ม.1
เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้
มาตรฐาน
เพื่อให้มีห้องน้ำไว้บริการ
ประชาชน
ดำเนินการก่อสร้าง
ห้องน้ำ ศูนย์ซีซี ม.2
และ บ้านเสริมชัยศรี ม.1
จำวน 2 แห่ง
300,000
เทศบาล
300,000
เทศบาล
    จำนวนห้องน้ำ
ที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ
มีห้องน้ำไว้
บริการประชาชน
มีห้องน้ำที่ได้
มาตรฐาน
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
18 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
เพื่อให้ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทได้
ดำเนินการอบรม/
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ สามารถ
แยกขยะแต่ละประเภท
ได้ เช่น ขยะเปียก
ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล
ขยะมีมลพิษ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 50 คน
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชน
สามารถคัดแยก
ขยะแต่ละ
ประเภทได้
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
19 โครงการก่อสร้างสุขศาลา
หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 4
เพื่อให้ประชาชนมีสถาน
ที่ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
เพื่อให้มีสุขศาลาที่ได้
มาตรฐาน
ดำเนินการก่อสร้าง
สุขศาลา บ้านเสริมชัยศรี
ม.1 และบ้านศรีสมบูรณ์
ม.4 จำนวน 2 แห่ง
      200,000
เทศบาล
จำนวนสุข
ศาลาที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
แหล่งน้ำ
ธรรมชาติได้รับ
การปรับปรุง
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม
20 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เป็นคนดีห่างไกลจาก
ยาเสพติด
ดำเนินการฝึกอบรม
เรื่อง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
แก่เยาวชนในตำบลนิคม
จัดกิจกรรม การแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค
จำนวน 345 คน
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวนผู้ที่เข้า
รับการฝึกอบรม
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด
เยาวชนเป็นคนดี
ของสังคมได้
กอง
สวัสดิการสังคม

 

 

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4.1แผนงานสาธารณสุข

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา   

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 
เพื่อส่งเสริม บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
ดำเนินการฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตำบลนิคม
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวนผู้ที่เข้า
รับการฝึกอบรม
ประชาชนได้มี
ความรู้เรื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม

 

 

แบบผ.01

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1แผนงานเคหะและชุมชน

 

ที่

โครงการ-กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

1

โครงการขยายเขตระบบประปาสู่พื้นที่ทางการเกษตร

เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ระยะทางการขยายเขตระบบประปา จำนวน 200 เมตร

 

 

50,000

เทศบาล

 

ระยะทางการขยายเขตระบบประปา

ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโต

กองช่าง

2

โครงการน้ำเพื่อการเกษตร

เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 จำนวน 141 ครัวเรือน

 

 

 

50,000

เทศบาล

จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์

ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโต

กองช่าง

3

โครงการขยายเขตระบบประปาสู่พื้นที่ทางการเกษตร

เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4ระยะทางการขยายเขตระบบประปา จำนวน 300 เมตร

 

 

 

50,000

เทศบาล

ระยะทางการขยายเขตระบบประปา

ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโต

กองช่าง

4

โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา (โครงการน้ำพระราชดำริเข้าสู่พื้นที่การเกษตร)

เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

 บ้านคำแคน หมู่ที่ 5ระยะทางขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน 300 ม.

 

 

 

50,000

เทศบาล

ระยะทางขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโต

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมป้องกันดินถูกกัดเซาะ

บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที 1ความยาวของรางระบายน้ำ 100 เมตร

 

350,000

เทศบาล

 

 

ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง

ลดน้ำท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

6

โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายข้างวัดบ้านเสริมชัยศรี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา

ระยะทางการปรับปรุงถนน จำนวน 1,500 เมตร

500,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลงแอสฟัสต์ติก) สายคุ้มตาดแม่นาย บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2

เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา

ระยะทางปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ฯ สายคุ้มตาดแม่นาย บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2จำนวน 1,000 เมตร

 

 

1,000,000

เทศบาล

 

ระยะทางของถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3ไป วัดเวฬุวัน (ข้างบ้านนายสมภาร บทมาตร)

 

เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา

ระยะทางก่อสร้างถนนคสล. จากม.3 ไปวัดเวฬุวันจำนวน 750 เมตร

500,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

9

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส บ้านคำเชียงยืน ม.3

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส จำนวน 1 จุด

 

 

950,000

เทศบาล

 

จำนวนบล็อคคอนเวอร์สที่ก่อสร้าง

ลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

10

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง

 

 

450,000

เทศบาล

 

จำนวนบล็อคคอนเวอร์สที่ก่อสร้าง

ลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

11

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส (หน้าโรงสูบน้ำบ้านศรีสมบูรณ์)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์ส  หน้าโรงสูบน้ำ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4จำนวน 2 แห่ง

 

 

450,000

เทศบาล

 

จำนวนบล็อคคอนเวอร์สที่ก่อสร้าง

ลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

12

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (จากนายพร ภูเลียนศรี ถึง ขายเขื่อนลำปาว)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทางซ่อมแซมถนนลูกรังฯ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4จำนวน 1,500เมตร

 

100,000

เทศบาล

 

 

ระยะทางของถนนที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

13

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร(สายนานางแปงอันะสาร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทางก่อสร้างถนนลูกรังฯ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1,500 ม.

250,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 5(คุ้มวังน้ำเย็น)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทางก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 5  (คุ้มวังน้ำเย็น)จำนวน 200 เมตร

350,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

15

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากบ้านคำแคน ไป คุ้มวังน้ำเย็น (ต่อจากลาดยางเดิม)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทางก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านคำแคน ไป คุ้มวังน้ำเย็นบ้านคำแคน หมู่ 5 จำนวน 850 เมตร

3,000,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทินกร ไป ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายทินกร ไป ฝายน้ำล้น บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน 300 เมตร

 

350,000

เทศบาล

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

17

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถนนธรรมาภิบาลไปลำห้วยค้อบ้านคำแคน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและในการเดินทาง

ระยะทางซ่อมแซมถนนลูกรังฯ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5จำนวน 500 เมตร

100,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

18

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบชายเขื่อนลำปาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทางซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบชายเขื่อนลำปาว บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน  1,500 เมตร

180,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

19

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากศาลาประชาคมหลังเดิมไปลำห้วยค้อ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทางก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากศาลาประชาคมหลังเดิมไปลำห้วยค้อ ม.5จำนวน 500 เมตร

100,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

20

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ระยะทางก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร   ม.5 จำนวน 1,000 ม.

200,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

21

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(พาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) สายจากหน้าถนนสาย 227ถึงบ้านคำประถม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าถนนสาย227 ถึง ม. 6 จำนวน 1,000 เมตร

 

1,000,000

เทศบาล

 

 

ระยะทางของถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

22

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(พาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงบ้านคำประถม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดเวฬุวันถึง ม.6จำนวน  1,000 เมตร

1,000,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

23

โครงการปรับปรุงไหล่ทางข้างถนนคุ้มขี้เถ้าและปรับปรุงไหล่ถนนสาย227(ไหล่ข้างถนนมีความลึกมาก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางปรับปรุงไหล่ข้างถนน คุ้มขี้เถ้า ม.6จำนวน 400 เมตร

500,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

เพื่อให้ครู,นักเรียน,ผู้ปกครองได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทางก่อสร้างถนนคสล.ฯ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6จำนวน 200 เมตร

315,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่เมรุวัดอรุณรังษีวรารามพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฌาปณกิจศพ หรือพิธีทางศาสนา           

ระยะทางก่อสร้างถนนคสล.ฯ บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7จำนวน  200  เมตร

315,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

 

 

 

26

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายเรียนถึงชายเขื่อนลำปาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทาเกษตร         

ระยะทางซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเรียนถึงชายเขื่อนลำปาวบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 จำนวน 800 เมตร

120,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

27

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านแก้งนคร หมู่ที่ ๗ สายหลังโรงเรียนนิคมลำปาววิทยาจนสุดสาย

เพื่อให้ครู,นักเรียน,ผู้ปกครองได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ระยะทางก่อสร้างถนนคสล. บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7สายหลังโรงเรียนนิคมลำปาววิทยาจนสุดสาย จำนวน  400 เมตร

 

600,000

เทศบาล

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

28

โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านเสริมชัยศรีม.1 ไป บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ระยะทางการขยายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านเสริมชัยศรีม.1ไป บ้านศรีสมบูรณ์ ม.4จำนวน  2,000 ม.

 

300,000

เทศบาล

 

 

จำนวนของระยะทางที่ดำเนินการขยายเขตแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

29

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้าน (ข้ามฟากถนน)

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ข้ามฟากทาง) บ้านตาดดงเค็ง ม. 2 จำนวน  2  จุด

 

 

200,000

เทศบาล

 

จำนวนแห่งที่ดำเนินการขยายเขตแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

 

ที่

โครงการ-กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

30

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาด้านทิศตะวันออก

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน และมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ด้านทิศตะวันออกบ้านตาดดงเค็งม.2 จำนวน 700 เมตร

 

 

100,000

เทศบาล

 

จำนวนของระยะทางที่ดำเนินการขยายเขตแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

31

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2จำนวน 10 จุด

100,000

เทศบาล

 

 

 

จำนวนของไฟฟ้าที่ติดตั้งแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

32

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ(ท่อเมน) รอบหมู่บ้าน

เพื่อให้ความสะดวกมีระบบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึง

ระยะทางการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำท่อเมนรอบหมู่บ้าน บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2จำนวน 3000 เมตร

 

80,000

เทศบาล

 

 

ระยะทางที่ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ

ความสะดวกมีระบบประปาอย่างทั่วถึง

กองช่าง

33

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้าน (ข้ามถนนลาดยาง)

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้าน (ข้ามถนนลาดยาง)  หมู่ที่ 3จำนวน 1,000 เมตร

100,000

เทศบาล

 

 

 

จำนวนของระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

กองช่าง

34

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่หาดแคนคำ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่หาดแคนคำบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน 2,000 เมตร

 

800,000

เทศบาล

 

 

จำนวนของระยะทางที่ขยายไฟฟ้าแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

กองช่าง

35

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเหมาะแก่การบริโภค

เพื่อให้มีน้ำใช้เหมาะแก่การอุปโภค-บริโภคอย่างสะอาด

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 เครื่อง

 

 

50,000

เทศบาล

 

จำนวนของเครื่องกรองน้ำ

ที่ติดตั้ง

ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ

กองช่าง

36

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านนายอมร ถึง บ้านนายภูทอง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ระยะทางติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 300 เมตรบ้านคำประถม ม. 6

 

80,000

เทศบาล

 

 

จำนวนระยะทางติดตั้งไฟฟ้าส่อง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

37

โครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 แห่ง

200,000

เทศบาล

 

 

 

จำนวนแห่งของหม้อแปลงที่ติดตั้ง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

38

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากคุ้มขี้เถ้าไปชายเขื่อนลำปาว

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืน

ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านคำประถม หมู่ที่ 6จำนวน 1,000 ม.

 

 

100,000

เทศบาล

 

จำนวนระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้าแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคือ

กองช่าง

39

โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค อย่างใสสะอาด

ระบบกรองน้ำบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2จำนวน 1 แห่ง

 

100,000

เทศบาล

-

-

จำนวนระบบกรองน้ำที่ติดตั้ง

ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างสะอาด

กองช่าง

40

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลนิคม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ขุดลอกแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 6 แห่ง

 

 

 

1,000,000

เทศบาล

จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ

ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

41

โครงการจัดซื้อซัมเมิรส์และถังเก็บน้ำบาดาลคุ้มโสนแย้ม

เพื่อใช้ในการสูบน้ำจัดทำระบบประปา

เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

 

 

35,000

เทศบาล

-

จำนวนเครื่องสูบน้ำที่จัดซื้อ

มีเครื่องสูบน้ำไว้ปะชาชน

กองช่าง

42

โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 ริมถนนสาย 227

เพื่อให้ประชาชนบ้านแก้งนครมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

ระยะทางขยายเขตประปา บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ริมถนนสาย 227 จำนวน 350 เมตร

 

 

 

100,000

เทศบาล

จำนวนระยะทางที่ดำเนินการขยายระบบประปา

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

43

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในเขตพื้นที่ตำบลนิคม

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

ก่อสร้างระบบประปาในเขตตำบลนิคม (บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3)จำนวน 1 แห่ง

 

5,000,000

เทศบาล

 

 

จำนวนระบบประปาที่ดำเนินการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

44

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านคำเชียงยืนไปบ้านคำประถม

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืน

ระยะทางการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านคำเชียงยืนไปบ้านคำประถมจำนวน 650 เมตร

200,000

เทศบาล

 

 

 

จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการติดตั้ง

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

45

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาฟุตซอลโรงเรียนคำแคนวิทยา

ประชาชนได้รับความสะดวกในการออกกำลังกาย หรือการแข่งขันกีฬา

การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาฟุตซอลโรงเรียนคำแคนวิทยา ม.5 จำนวน  4  จุด

 

100,000

เทศบาล

 

 

จำนวนที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดำเนินการแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเล่นกีฬา

กองช่าง

46

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์ ม.4 (คุ้มนาขาม)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางคมนาคม

ระยะทางก่อสร้างถนนคสล.ฯ สายบ้านศรีสมบูรณ์ ม.4 (คุ้มนาขาม)จำนวน 350 เมตร

600,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

47

โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากม.3-ม.6 (สายบ้านนายหนู พานา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางคมนาคม

ระยะทางก่อสร้างถนน คสล. จากม.3-ม.6 (สายบ้านนายหนู พานา)จำนวน  300 เมตร

315,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

 

ที่

โครงการ-กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

48

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่สวนสาธารณะไดโนเสาร์

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคืน

ระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่สวนสาธารณะไดโนเสาร์ บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 จำนวน  400 เมตร

100,000

เทศบาล

 

 

 

จำนวนของเสาไฟฟ้าที่ดำเนินการขยายเขตแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเวลากลางคือ

กองช่าง

49

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสติกต์ สายทางเข้าบ้านคำแคน-หน้าโรงเรียนคำแคนวิทยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางคมนาคม

ระยะทางการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสติกต์ สายทางเข้าบ้านคำแคน-หน้าโรงเรียนคำแคนวิทยาบ้านคำแคน ม.5 จำนวน 400 เมตร

1,000,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

50

โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคม

ระยะทางของถนนที่ดำเนินการตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมระยะทางที่ดำเนินการตีเส้น จำนวน  500 เมตร

100,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ได้รับการตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ

เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

 

กองช่าง

51

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

การก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแก้งนคร ม.7 จำนวน 1 แห่ง

3,800,000

เทศบาล

 

 

 

จำนวนของการก่อสร้างระบบประปาที่ดำเนินการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 

แบบผ.01

 รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564)
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ-กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

8

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ม.1จำนวน  1,000 เมตร

1,000,000

เทศบาล

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

9

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางของความยาวรางระบายน้ำ    บ้านเสริมชัยศรี ม.1  จำนวน 100 เมตร

350,000

เทศบาล

 

 

 

ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง

ลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

10

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต)  บ้านตาดดงเค็ง ม.2 คุ้มตาดแม่นาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาดดงเค็ง ม.2 จำนวน  1,000 เมตร

1,000,000

เทศบาล 

อบจ.

 

 

 

ระยะทางของถนนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

 

ที่

โครงการ-กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

11

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา

ระยะทางของถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม

500,000

เทศบาล

500,000

เทศบาล

500,000

เทศบาล

500,000

เทศบาล

ระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

 

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
   2.5แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลนิคม (กองทุนวันละ
บาท)
เพื่อสมทบให้กองทุน
ตามหลักเกณฑ์
อปท.1 ส่วน รัฐบาล
1 ส่วน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
จำนวน 1 กองทุน
มีสมาชิกจำนวน
1,362 คน
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
จำนวนสมาชิก
ที่ได้รับ
ประโยชน์
สมาชิกมีการ
ออมเกิดขึ้น
กองสวัสดิการ
สังคม
2 โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุ
ประสงค์ของชมรม
อุดหนุนชุมรม
ฌาปนกิจตำบลนิคม
1 แห่ง ชมรมผู้สูงอายุ
มีจำนวน 436 คน
  50,000
เทศบาล
    จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมโครง
การ
ลดค่าใช้จ่ายใน
การฌาปนกิจ
ศพของสมาชิก

กองสวัสดิการ
สังคม

 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ให้มีรายได้
ในการดำรงชีพ
ผู้สูงอายุตำบลนิคม
จำนวน 436 คน
3,400,000
อุดหนุน
3,400,000
อุดหนุน
3,400,000
อุดหนุน
3,400,000
อุดหนุน
จำนวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ
ผู้สูงอายุมี
สวัสดิการที่ดีและ
ความเป็นอยู่ที่ดี
กองสวัสดิการ
สังคม
4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้มีรายได้
ในการดำรงชีพ
ผู้พิการตำบลนิคม
จำนวน 83 คน
820,000
อุดหนุน
820,000
อุดหนุน
820,000
อุดหนุน
820,000
อุดหนุน
จำนวนผู้
พิการที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการมี
สวัสดิการที่ดีมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
กองสวัสดิการ
สังคม
5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วดเอดส์ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ให้มีรายได้
ในการดำรงชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตำบลนิคม จำนวน 3 คน 18,000
อุดหนุน
18,000
อุดหนุน
18,000
อุดหนุน
18,000
อุดหนุน
จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพชีพ
ผู้ป่วยเอดส์มี
สวัสดิการที่ดีและ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
กองสวัสดิการ
สังคม
6 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (สปสช.)
เพื่อสมทบกองทุน
สุขภาพตำบลนิคม
สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า จำนวน 4 หมวด/กิจกรรม
70,000
เทศบาล
70,000
เทศบาล
70,000
เทศบาล
70,000
เทศบาล
จำนวนของ
กิจกรรม/
หมวดที่ดำเนิน
งาน
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม

 

 แบบ ผ.01

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1แผนงานการพานิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะไดโนเสาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนิคมเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน -ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ
ไดโนเสาร์ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงสวน
สาธารณะไดโนเสาร์
    500,000
เทศบาล
  จำนวนของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการส่งเสริม
มีแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตำบล
นิคม
กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมหาดแคนคำเป็นแหล่งท่องเที่ยวสากล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนิคมเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแคนคำ บ้านคำแคน
ม.5
    500,000
เทศบาล
  จำนวนของ
หาดแคนคำได้รับการส่งเสริม
มีแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตำบล
นิคม
กองช่าง
3 โครงการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า จัดตั้งตลาดนัดชุมชนจำนวน 1 แห่ง
ในตำบลนิคม
300,000
เทศบาล
      จำนวนตลาด
นัดที่จัดตั้งแล้วเสร็จ
สร้างรายได้แก่
ประชาชน
กองสวัสดิการ
สังคม
4 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ
จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ในตำบลนิคม
จำนวน 1 กลุ่ม
  300,000
เทศบาล
    จำนวนกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
สร้างรายได้แก่
ประชาชน
กองสวัสดิการ
สังคม
5 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์แย้ เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ในธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์แย้
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 1 แห่ง   500,000
เทศบาล
    จำนวนของ
แหล่งท่องเที่ยว
ที่ส่งเสริม
เกิดแหล่งเรียนรู้
ในตำบลนิคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

 

 แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคม
    2.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตน
เองได้
ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลนิคม จำนวน 436 คน
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
จำนวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ
ที่ได้รับ
ประโยชน์
เพิ่มรายได้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
กอง
สวัสดิการ
สังคม
2 โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือน
ได้มีความรู้ในการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน
รู้รายรับ-รายจ่ายใน
ในครอบครัวได้
ดำเนินการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน
ทุกครัวเรือนใน
ตำบลนิคม จำนวน
940 ครัวเรือน
15,000
เทศบาล
15,000
เทศบาล
15,000
เทศบาล
15,000
เทศบาล
จำนวนครัว
เรือนที่จัดทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง
สามารถรู้ราย
รับ-รายจ่าย
ครอบครัวได้
ลดค่าใช้จ่ายที่
ฟุ่มเฟือย
กอง
สวัสดิการ
สังคม
3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน
จัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุภายใน
ตำบลนิคม เช่น จัด
การเรียนการสอน
จำนวน 124 คน
70,000
เทศบาล
70,000
เทศบาล
70,000
เทศบาล
70,000
เทศบาล
จำนวนผู้
สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้สูงอายุได้ร่วม
กันทำกิจกรรม
ตามโครงการฯ
กอง
สวัสดิการ
สังคม
4 โครงการจัดตั้งและทำกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้สร้างความเข้ม
แข็งให้กับเด็กและ
เยาวชน
จัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน จำนวน
207 คน ในตำบลนิคม
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
กอง
สวัสดิการ
สังคม
5 โครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง
ประชาชนตำบลนิคม
ผู้ข้าร่วม จำนวน
50 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถนำความ
รู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กอง
สวัสดิการ
สังคม
6 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม
บ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส
ดำเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมบ้าน
จำนวน 1 หลัง
60,000
เทศบาล
60,000
เทศบาล
60,000
เทศบาล
60,000
เทศบาล
จำนวนบ้านที่
ก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซม
ผู้ด้อยโอกาสมี
บ้านที่คงทนและ
ถาวร
กอง
สวัสดิการ
สังคม
7 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
มีความรู้ความสามารถ
มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองได้
ดำเนินการฝึกอบรม/
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
จำนวน 105 คน
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
จำนวนสตรีที่
ผ่านการฝึกอบรม
กลุ่มสตรีมีความ
รู้เพิ่มขึ้น
สามารถนำมาพัฒนาตนเอง
กอง
สวัสดิการ
สังคม
8 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตตำบลนิคม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้และมีอาชีพ
ดำเนินการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม
ให้กับประชาชน
ในตำบลนิคม
จำนวน 60 คน
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
100,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชนผู้เข้า
ร่วมฝึกอบรม
สร้างรายได้แก่
ประชาชน
กอง
สวัสดิการ
สังคม
9 โครงการประชุมประชาคม
แผนชุมชน
เพื่อออกประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อรับทราบ
ปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการดำเนิน
งานของเทศบาลตำบล
นิคม
ดำเนินการออก
ประชุมประชาคม
ทั้ง 7 หมู่บ้าน
ในตำบลนิคม
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวน
ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วมการประชาคม
ประชาชน
ทราบปัญหา/
ความต้องการ
ของประชาชน
ในพื้นที่
สำนักปลัด
10 โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
เพื่อดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลนิคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,
แผนการดำเนินงาน
ดำเนินการประชุม
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้แก่ การ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
จำนวน 2 แผน
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
จำนวน
แผนพัฒนา
ที่จัดทำ
มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
สำนักปลัด
11 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน
เพื่อมุ่งส่งเสริมการฝึก
อบรมลูกเสือชาวบ้าน
ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน
ดำเนินการการฝึก
อบรมลูกเสือชาวบ้าน
จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 50 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนของ
ประชาชนที่
ผ่านการฝึก
อบรม
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
12 โครงการถ่ายทอดความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์
ชาวบ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยปราชญ์
ชาวบ้าน
ดำเนินการการฝึก
อบรมให้กับประชาชน
ในตำบลนิคมจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในด้านต่างๆโดย
ปราชญ์ชาวบ้าน
ทั้ง 7 หมู่บ้าน
20,000
เทศบาล
      จำนวนของ
หมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ
ประชาชนได้รับความรู้ กอง
สวัสดิการ
สังคม
13 โครงการสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนตามวัตถุ
ประสงค์ของโครงการ
ดำเนินการสนับสนุน
สภาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ
ในตำบลนิคม
จำนวน 436 คน
20,000
เทศบาล
      จำนวนสภา
วัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุน
สภาวัฒนธรรม
ได้รับการสนับสนุนตามวัตถุ
ประสงค์ของ
โครงการ
กอง
สวัสดิการ
สังคม
14 โครงการแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถบนท้องถนนของเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแข่งขัน
บนท้องถนนของเยาวชน
ดำเนินการจัดอบรม
เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้แก่ เยาวชน
ในตำบลนิคม
จำนวน 40 คน
20,000
เทศบาล
      จำนวนของ
เยาวชนผู้
เข้าร่วม
โครงการ
ลดการแข่งขัน
รถบนท้องถนน
ในตำบลนิคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้นำชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุข
กรรการชุมชน มีความรู้
เรื่องกฎหมายเบื้องต้น
ดำเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายเบื้องต้นให้
กับ ผู้นำชุมชน
กรรมการชุมชน
อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนของ
หมู่บ้านที่ร่วม
โครงการ
ผู้นำ อสม.
กรรมการชุมชน
ได้รับความรู้
เรื่อง กฎหมาย
เบื้องต้น
สำนักปลัด
16 โครงการปรับปรุงหน้าบ้านหน้ามอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าบ้านให้มีความสวย
งาม
ดำเนินการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่
การปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับ การทำรั้ว
ไม้ไผ่ การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้
ตามหน้าบ้านทุกครัว
เรือนในตำบลนิคม
จำนวน 100ครัวเรือน
200,000
เทศบาล
      จำนวนของ
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการ
บริเวณหน้า
บ้านมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม
สำนักปลัด
17 โครงการจัดครุภัณฑ์ประจำศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนิคม เพื่อให้มีครุภัณฑ์ประจำ
ศาลากลางบ้านไว้บริการ
แก่ประชาชนในทุกหมู่
ดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ได้แก่
โต๊ะ เก้าอี้ ประจำ
ศาลากลางบ้าน
ทุกหมู่บ้านในตำบล
นิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน
40,000
เทศบาล
      จำนวนของ
หมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครง
การ
มีครุภัณฑ์
ประจศาลา
กลางบ้านไว้บริการกับประชาชน
สำนักปลัด
18 โครงการจัดหาเต๊นท์เพื่อบริการประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลนิคม เพื่อให้มีเต๊นท์ไว้บริการ
ให้กับประชาชนในทุกหมู่
บ้าน
ดำเนินการจัดซื้อ
เต๊นท์ให้กับทุกหมู่
บ้านในตำบลนิคม
จำนวน 7 หลัง
250,000
เทศบาล
      จำนวนเต๊นท์
ที่จัดซื้อ
มีเต๊นท์ไว้บริการ
ให้กับประชาชน
ทุกหมู่บ้าน
สำนักปลัด
19 โครงการจัดตั้งคลีนิคกฎหมายประจำหมูบ้าน เพื่อเป็นสถานที่บริการ
ให้กับประชาชนในเรื่อง
กฎหมายเบื้องต้น
สามารถปรึกษาหารือใน
เรื่องกฎหมายได้
ดำเนินการจัดตั้ง
คลีนิคกฎหมาย
ทุกหมู่บ้านในตำบล
นิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
จำนวนของ
หมู่บ้านที่จัด
ตั้งคลีนิค
กฎหมาย
มีสถานที่บริการ
ประชาชน
ในเรื่อง
กฎหมายเบื้องต้นสามารถ
ปรึกษาหารือ
ในเรื่องกฎหมายได้
สำนักปลัด

 

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรืที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล
    5.1แผนงานการศึกษา

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
เพื่อให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
นักเรียนโรงเรียน
คำประถมนิคม
สงเคราะห์
จำนวน 78 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์จริง
กองการศึกษา
2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
เพื่อให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนแก้งคำวิทยา
จำนวน 178 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์จริง
กองการศึกษา
3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
เพื่อให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
นักเรียนโรงเรียน
บ้านศรีสมบูรณ์
จำนวน 10 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์จริง
กองการศึกษา
4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
นักเรียนโรงเรียน
นิคมลำปาววิทยา
จำนวน 50 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์จริง
กองการศึกษา
5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
เพื่อให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

นักเรียนโรงเรียน
คำแคนวิทยา
จำนวน 38 คน

 

20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์จริง
กองการศึกษา
6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียน สังกัด สพป.
ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคนมีพัฒนา
การด้านร่างกาย,ได้
รับประทานอาหารครบทุก 5หมู่ ได้รับการจัดสรร 200 วัน
1.โรงเรียนคำแคนวิทยาจำนวน 38 คน
2.โรงเรียนคำประถมฯ
จำนวน 78 คน
3.โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา จำนวน 178 คน
4.โรงเรียนนิคมลำปาว
จำนวน 50 คน
5.โรงเรียนศรีสมบูรณ์
จำนวน 10 คน
อัตรามื้อละ20บาท/คน
จำนวน 200 วัน
1,416,000
อุดหนุน
ทั่วไป
1,416,000
อุดหนุน
ทั่วไป
1,416,000
อุดหนุน
ทั่วไป
1,416,000
อุดหนุน
ทั่วไป
จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่
กองการศึกษา

 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรืที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
   2.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโรงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนิคม (อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนิคม)
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่ม)
เพื่ออุดหนุนตัวแทน
โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับตัวแทน
โรงเรียนที่เป็นเจ้า
ภาพการดำเนินงานจำนวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
354 คน
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
นักเรียนมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
กอง
การศึกษา

 

 

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรืที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
   2.2แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการรัฐพิธีและศาสนพิธีประจำปี
พ.ศ 2561 (อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอสหัสขันธ์)
-เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
-เพื่อสร้างความสามัคคี
กลมเกลียวต่อสถาบัน
ประชาชนส่วนราชการ
ทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอฯ ได้แสดง
ออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน
จำนวน 500 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชน
มีส่วนร่วมในรัฐพิธีและ
ศาสนา
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
พลังแห่งความสามัคคีของส่วนราชการ
ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอ
สหัสขันธ์

 

 แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรืที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
   6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2653 2564
1 โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/
อจัดจ้างของงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และศูนย์บริการ INTERNET ตำบล
ประจำอำเภอสหัสขันธ์ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2561
เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ของงอปท.ระดับอำเภอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้
สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ทุกขั้นตอนเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ซื้อ/จัดจ้างจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 แห่ง
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนของ
ศูนย์รวมข้อ
มูลข่าวสาร
การซื้อ/การ
จ้างที่ดำเนิน
การแล้วเสร็จ
อปท.ในเขตพื้นที่
ได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวกจาก
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ ของ
อปท. และรับ
บริการ internet
สำนักปลัด

 

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรืที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข ในตำบลนิคม
อุดหนุนหมู่บ้านละ 7,500
จำนวน 7 หมู่บ้าน
ดำเนินงานตาม
กิจกรรม ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข
การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน
52,500
เทศบาล
52,500
เทศบาล
52,500
เทศบาล
52,500
เทศบาล
จำนวนของ
หมู่บ้าน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข
สุขมูลฐาน
กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อม

 

 แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรืที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่อาเซียน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   3.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในเวลากลางคืน
ดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในตำบลนิคม จำนวน 20 ครัวเรือน
500,000
อุดหนุน

      จำนวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน์
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ได้รับความสะดวก
ในเวลากลางคืน
กองช่าง
2 โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อส่งเสริมประเพณีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานประเพณี
ทำบุญตักบาตร
เทโวโรหณะฯ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน2,000 คน
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
50,000
เทศบาล
จำนวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีไทย
ส่งเสริมการท่อง
เที่ยว
กองการศึกษา

 

 แบบ ผ.01

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาล
    5.1แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา 1.เด็กนักเรียนและเยาวชน
ผู้ปกครอง ในเขตและนอกเขตประชาชนทั่วไป
2.หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กร่วมกัน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1,000 คน
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวน
เด็ก/เยาวชน
เข้าร่วม
โครงการ
เด็กนักเรียนได้รับพัฒนาการ
ด้านต่างๆ และ
ตระหนักถึงความ
สำคัญของเด็ก
กอง
การศึกษา

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัดสพป.ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกชั้นเรียน มี
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการด้านสมองตามวัย
จัดสรร 260 วัน
ราคากล่องละ 7.82 บาทโรงเรียนพื้นที่ในเขตฯ
1.โรงเรียนคำแคนวิทยาจำนวน 38 คน
2.โรงเรียนคำประถมฯจำนวน 78 คน
3.โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
จำนวน 178 คน
4.โรงเรียนนิคมลำปาวจำนวน 50 คน
5.โรงเรียนศรีสมบูรณ์
จำนวน 10 คน
719,753
อุดหนุน
ทั่วไป
719,753
อุดหนุน
ทั่วไป
719,753
อุดหนุน
ทั่วไป
719,753
อุดหนุน
ทั่วไป
จำนวน
นักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน
เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ครบทุกคน กอง
การศึกษา
3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ในเขตเทศบาล
ตำบลนิคม
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)ครบทุกชั้นเรียน มี
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการด้านสมองตามวัย
จัดสรร 280 วัน
ราคากล่องละ 7.82 บาท
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี
จำนวน 60 คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรารามจำนวน 52 คน
245,236
อุดหนุน
ทั่วไป
245,236
อุดหนุน
ทั่วไป
245,236
อุดหนุน
ทั่วไป
245,236
อุดหนุน
ทั่วไป
จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ครบทุกคน กอง
การศึกษา
4 โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
แห่งในเขตเทศบาลตำบลนิคม
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคนมีพัฒนา
การด้านร่างกาย,ได้
รับประทานอาหารครบทุก 5หมู่ ได้รับการจัดสรร 280 วัน
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี
จำนวน 60 คน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรารามจำนวน 52 คน
อัตรามื้อละ 20บาท/คน จำนวน 280 วัน
627,200
อุดหนุน
ทั่วไป
627,200
อุดหนุน
ทั่วไป
627,200
อุดหนุน
ทั่วไป
627,200
อุดหนุน
ทั่วไป
จำนวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่
กอง
การศึกษา
5 โครงการประเมินมาตรฐานการศึกษาศพด. ในเขตพื้นที่บริการ
เทศบาลตำบลนิคม
เพื่อให้การดำเนินงานในศูนย์เป็นไปอย่างถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
จัดกิจรรมประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
10,000
เทศบาล
จำนวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
กอง
การศึกษา
6 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดบริการรถรับส่งนักเรียน
ยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 1 แห่ง จำนวนนักเรียน
30 คน
96,000
เทศบาล
96,000
เทศบาล
96,000
เทศบาล
96,000
เทศบาล
จำนวนเด็ก
ยากจนที่ได้รับ
การบริการ
นักเรียนยากจน
มีรถบริการรับส่ง
และมีความ
ปลอดภัย
กอง
การศึกษา
7 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตำบลนิคม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันแม่ ฯลฯ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2
แห่ง จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
40,000
เทศบาล
จำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
มีงบประมาณ
ในการดำเนิน
งานตามโครง
การดังกล่าว
กอง
การศึกษา
8 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศน์และมอบ
วุฒิบัตรเด็กเล็ก
เพื่อเป็นการสร้างรับขวัญและกำลังใจแก่เด็กเล็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กทั้ง 2แห่ง จำนวนเด็กที่เข้าร่วม112 คน 30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
30,000
เทศบาล
จำนวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียนได้รับขวัญกำลังใจ
ที่จบการศึกษา
กอง
การศึกษา
9 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
จัดทำพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 2 เล่ม 5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
5,000
เทศบาล
จำนวนแผน
พัฒนาการ
ศึกษาที่จัดทำ
แล้วเสร็จ
มีแผนพัฒนาการ
ศึกษาท้องถิ่นใช้ในการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา
10 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการจ้างเหมาผู้ดูแลความปลอดภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรามจำนวน 1 คน
54,000
เทศบาล
54,000
เทศบาล
54,000
เทศบาล
54,000
เทศบาล
จำนวนของ
ผู้ที่ดูแล
รักษาความ
ปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความปลอดภัย กองการศึกษา
11 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆในสถานที่
จริง
จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งจำนวนเด็กที่เข้าร่วม 112 คน
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
20,000
เทศบาล
จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
กองการศึกษา
12 โครงการยกระดับการศึกษาของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
มีผลการเรียนที่ดีสามารถ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้
ดำเนินการประเมินทดสอบ
ผลการเรียนกับเด็กนักเรียน
ทุกคนทุกชั้นเรียน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 112 คน
    20,000
เทศบาล
  จำนวนของ
นักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
ตามกำหนด
นักเรียนมีผล
การเรียนที่ผ่านเกณฑ์
กองการศึกษา
13 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดำเนินการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 8 คน
    30,000
เทศบาล
  จำนวนของ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ
บุคลากรทาง
การศึกษาได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์
จริง
กองการศึกษา
14 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในทุกๆด้าน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จำนวน 112 คน     20,000
เทศบาล
  จำนวนของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนได้รับพัฒนาการในทุกด้าน กองการศึกษา
15 โครงการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะนักเรียนให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ เช่น จัดกิจกรรมเข้าจังหวะออกกำลังกาย,บริหารร่างกายก่อนเข้าเรียนจำนวน 354 คน
    10,000
เทศบาล
  จำนวนของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมก่อนเข้าเรียน กองการศึกษา
16 โครงการช่วยเหลือผู้เรียนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดำเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนพ่อแม่หย่าร้าง ,เด็กกำพร้าช่วยแหลือเรื่องทุนการศึกษา เสื้อผ้า,ข้าวของเครื่องใช้เป็นต้น จำนวน 20 คน   30,000
เทศบาล
    จำนวนของ
นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กองการศึกษา
17 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม
ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตำบลนิคม จำนวน 5 แห่ง
    20,000
เทศบาล
  จำนวนของ
โรงเรียนที่ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
โรงเรียนในตำบล
นิคมได้มีระบบ
สารสนเทศ
ที่ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน
กองการศึกษา
18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ทุกหมู่บ้านในตำบลนิคมเช่น แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานด้านศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ จำนวน 7 แห่ง
    20,000
เทศบาล
  จำนวนแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้จัดตั้ง
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ กองการศึกษา

 

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
    ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
    ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

    3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
          (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
               ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

         เมื่อสิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลนิคม จะได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามระบบติดตามและประเมินผลแผน (e-plan) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ความสำเร็จ และการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
         และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือการขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินงาน ปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

    4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
         1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
         2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
         3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
    4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
         1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
         2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
         3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
         4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

          โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

          แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
          แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
          (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

          การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

         (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
              การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

             แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
             แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

     4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
         4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
              1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
              2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
              3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
        4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
             1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
             2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
             3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
             4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

 

***************************

 

 

Visitors: 20,596