หน้าแรก

 

                       เทศบาลตำบลนิคม เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546

                   เมื่อปีพ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนิค นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคนปัจจุบัน  คือ   นายนิวัน   นาพรม

                   เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเป็นเทศบาลตำบลนิคม และแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย บ้านเสริมชัยศรี ม.1 บ้านคำแคน ม.5 และบ้านศรีสมบูรณ์ ม.4

                  เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย บ้านตาดดงเค็ง ม. 2 บ้านคำเชียงยืน ม. 3 บ้านคำประถม ม. 6 และบ้านแก้งนคร ม.7 เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ทั้งสิ้น 12  คน  โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                   อาณาเขตท้องที่ตำบลนิคม         

                ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลโนนบุรี     อำเภอสหัสขันธ์     จังหวัดกาฬสินธุ์

                ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลภูดิน        อำเภอเมือง         จังหวัดกาฬสินธุ์

                ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

    • « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลนิคม กิจการที่เป็นอััตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ • ไฟล์แนบ 1 • ไฟล์แน...
    • «วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเพลิงได้ลุกไหม้ตั้งแต่่ชั้น 2 ของบ้าน และล...
    • «การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซ่อมแชมถนนลูกลังที่ชำรุด พร้อมเสริมผิวลูกรัง จำนวน 9 สาย ในเขตเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2561 «...
    • «««««ภาพกิจกรรมต่างๆ « วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัน นาพรม นายกเทศมนตรี...
Visitors: 20,596