วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลนิคม เป็นชุมชนที่น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำการศึกษา  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

Visitors: 76,721