พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนา (MISSION)

คือ  ภารกิจที่เทศบาลตำบลนิคมต้องดำเนินการมี   9  ภารกิจ

    1.  ส่งเสริมให้ชาวตำบลนิคมมีสุขภาพดี

    2.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรวมทั้งแหล่งจำหน่ายสินค้า

    3.  สร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

    4.  ส่งเสริม ทะนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    5.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา

    7.  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

    8.  พัฒนาปรับปรุง ด้านเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า และน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้ประชาชน

    9.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการให้บริการประชาชน

Visitors: 76,687