ข้อมูลคณะผู้บริหาร

 

  

นายกเทศมนตรีตำบลนิคม 

043-840066 ต่อ 114 

     

 

                                                    

     รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ลำดับที่ 1                            รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ลำดับที่ 2

 043-840066 ต่อ 112                                                  043-840066 ต่อ 113

                                                                       

                                                           

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม                                 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม 

   043-840066 ต่อ 112                                                        043-840066 ต่อ 113  

 

 

 

                                                                          

Visitors: 76,721