สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

               

              

                                                                                                  

                              นายพยุง  บุญเกตุ                                                                นายสากล  ศิริมา 

                        ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม                                               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                              091 - 0630392                                                              085 - 8534476

                                                      

                                                                                                      

                           นายหนูพันธ์  บุญไสน์                                                           นายฐิติ  ถิตประภัย

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                           090 - 2277906                                                                092 - 7102858

 

                                                                                 

                           นายพงศักดิ์  บุญไสย์                                                             นางฐานิดา  อนุอัน

                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                              065 - 2820094                                                                   082 - 6355748

 

Visitors: 76,689