สมชิกสภาเทศบาล เขต 2

               

 

                                                                                   

                         นายสมบัติ  อนุสรณ์                                                           นางอัมไพวรรณ  สังข์อุดม

               รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม                                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                         062 - 1729144                                                                        087 - 7740961

 

                                                                                                                                 นายอุทัย  นนทะพิทา                                                        นายเรืองเดช  ภูนางาม

                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                         061 - 0752614                                                                     096  6937408

   

                                                                                   

                         นายปรีชา  ไร่วิชัย                                                              นางอรวรรณ  มากหนู

                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                           096 - 1011502                                                                085 - 7844245

 

                                           

 

Visitors: 76,689