กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                         

 

                                                                                          

 

                         นายปราโมทย์   มุลตรีบุตร                                                          

                     ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3

 

 

 

 

 

                           นางพิสมัย   ภูละมุล                                                           นายบุญมา   ถิตประภัย                       

                 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำคำประถม หมู่ 6                                         ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้งนคร หมู่ 7

 

 

                  

 

                   

 

 

 

                                                                  

Visitors: 76,686