สำนักปลัด

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  

 

                                                                                                                              

                      นายณัฐพงษ์ จงกนพล 

                         พนักงานจ้างเหมา

 

                   

 

 

 

                       นายยุทธพงษ์  นนทะพิทา                                                                    นายกิติศักดิ์  อิ่มรักษา 

                           พนักงานจ้างเหมา                                                                              พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

                        นางสาวหนึ่งฤดี  ชมภู                                                                      นางสาวศุจินทรา  ศิลาพัฒน์

                          พนักงานจ้างเหมา                                                                               พนักงานจ้างเหมา

 

 

                         

                                                                                                                             

Visitors: 27,612