สำนักปลัด

 

 

                                                                       ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรอโอนย้าย

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  

 

                                                                                                  

 

                                                                                                            

 

                                                                                        นายกิติศักดิ์  อิ่มรักษา

 

                                                                                                                       พนักงานจ้างเหมา

 

                   

 

 

 

                       นายยุทธพงษ์  นนทะพิทา                                                                    นายทวีชัย  สังวาลคำ 

                           พนักงานจ้างเหมา                                                                              พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

                        นางสาวชาคิยา  จำนงอุดม                                                               นางสาวศุจินทรา  ศิลาพัฒน์

                          พนักงานจ้างเหมา                                                                               พนักงานจ้างเหมา

 

 

                         

                                                                                                                             

Visitors: 31,331