กองคลัง

 

  

         

 

                                                                                            

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

                           นายศุภโชค พุทไธสงค์                                                                  นางปานประดับ เจริญสุข

                            พนักงานจ้างเหมา                                                                          พนักงานจ้างเหมา

                                                                                                                                    

  

                          นางสาวจริยา บุญเกิด                                                                   นางสาววริสรา  คำเจริญ                                            พนักงานจ้างเหมา                                                                         พนักงานจ้างเหมา

                           

 

 


                       นางสาวอารียา เรืองไธสังค์

                           พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

        

 

Visitors: 76,721