ข่าวประกาศรับสมัครงาน

        

        «  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดแนบดังนี้

            ° ประกาศหน้า 1-2

            ° ประกาศหน้า 3-5

        «  ประกาศคณะกรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดแนบดังนี้  

         ° ประกาศคณะกรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล   

         ° รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง (หน้า 6-13) 

         ° รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง (หน้า 14-21)

Visitors: 76,721