ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง

 

  « โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่.4 (สายรอบโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 403 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,015 ตารางเมตร พร้อมสีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งหมด 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

 

  « โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่.1 สายหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม (ทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 220 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมสีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งหมด 536,900 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

 

  « โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphalt Concrete) หมู่.1 บ้านเสริมชัยศรี ไป หมู่ 4.บ้านศรีสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,180 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร พร้อมสีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งหมด 2,645,600 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

 

    « โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphalt Concrete) ม.6 บ้านคำประถม (สายคุ้มขี้เถ้า) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 230 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร พร้อมสีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งหมด 519,100 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

 

  « โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphalt Concrete) ม.2 บ้านตาดดเค็ง ไป วัดเวฬุวัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 516 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร พร้อมสีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งหมด 1,159,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)                                         

 

« โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphalt Concrete) หมู่.5 บ้านคำแคน ไป (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 188 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร พร้อมสีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางงานก่อสร้างทั้งหมด 425,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน

 

 

          «  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีด (Para Asphalt Concrete) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยก่วา 1050 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 (สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง)ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

          «   การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยก่วา 500 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือตามสภาพ หมู่ที่ 7 (สายหลังโรงเรียนนิคมลำปาว) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

         «   ประชาสัมพันธ์ แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 4 (สายรอบโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

         «   ประชาสัมพันธ์ แบบ บก.01 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 1 สายหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม (ทิศตะวันตก) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

        «   การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอลกรีดเสริมเหล็กโดนเสริมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอลกรีด แยกจากทางหลวง 227 (ข้างโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์) ถึง หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านคำแคน ถึง โรงเรียนคำแคนวิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

            แนบไฟล์

            แนบไฟล์

          «  การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซ่อมแชมถนนลูกลังที่ชำรุด พร้อมเสริมผิวลูกรัง จำนวน 9 สาย ในเขตเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2561

         «  โครงการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมด้านทิศตะวันตก บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางวันที่ 28 สิงหาคม 2561 

          « โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีดโดยวิธราดยางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีด (PARA-ASPHALT CONCRETE)บ้านเสริใชัยศรี หมู่ที 1 สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2561    

          « สรุปผลโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีด (PARA - ASPHALT CONCRETE)ถนนวัดเวฬุวัน-หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางวันที่  16 กรกฏาคม 2561 

          « สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (คุ้มนาขาม) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561           

           «  สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

            «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาระหว่างหมู่บ้าน ท่อ PVC. ขนาด ศก. 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 1,300 เมตร พร้อมขุด วาง ต่อท่อ กลบ แต่งให้เรียบร้อย หมู่ที่ 6 (แยกโรงเรียนจันทรัตน์) - หมู่ 7 (โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561     

          « สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างท่อเหลี่ยมเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.50 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) ความยาว 10 เมตร ถนนลูกรังสาย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 (ข้ามลำห้วยค้อ) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

               • ไฟล์แนบ 1

               • ไฟล์แนบ 2

          « สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 4 (เส้นทางข้างวัดเวฬุวัน) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  กำหนดราคากลาง วันที่ 13 มิถุนายน 2560

               • ไฟล์แนบ 1

               • ไฟล์แนบ 2

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต (PARA-ASPHALT CONCRETE) ถนนวัดเวฬุวัน-บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (คุ้มนาขาม) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

                • ไฟล์แนบ 1

                • ไฟล์แนบ 2

          « ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ บ้านคำแคน(คุ้มวังน้ำเย็น) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดราคากลางในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

          « ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

          « ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มแบบ Transfer Pump  ขนาด ๕๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง

          « ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาประกอบรถกะบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๕๐๘ ยี่ห้อ ISUZU 

          « ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อ โครงการติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์จากถนนหลวงหมายเลข ๒๒๗ - หมู่ที่ ๗ บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

          « สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

                 • ไฟล์แนบ 1

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่4 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559        

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

                 • ไฟล์แนบ 1

                 • ไฟล์แนบ 2

                 • ไฟล์แนบ 3

                 • ไฟล์แนบ 4

                 • ไฟล์แนบ 5

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวทางด้วย PARA - ASPHALT CONCRETE ถนนเส้นหมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็งไปวัดเวฬุวัน ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวทางด้วย PARA - ASPHALT CONCRETE ถนนทางเข้าหมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวทางด้วย PARA - ASPHALT CONCRETE ถนนทางเข้าหมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

                 • ไฟล์แนบ 1

                 • ไฟล์แนบ 2

                 • ไฟล์แนบ 3

                 • ไฟล์แนบ 4

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยวิธีเสริมผิวทางด้วย PARA - ASPHALT CONCRETE ถนนเส้นหมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็งไปวัดเวฬุวัน ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

                 • ไฟล์แนบ 1

                 • ไฟล์แนบ 2

                 • ไฟล์แนบ 3

                 • ไฟล์แนบ 4

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง

                 • ไฟล์แนบ 1

                   • ไฟล์แนบ 2

                   • ไฟล์แนบ 3

          «  ราคากลางระบบหอกระจายข่าวไร้สาย เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการทางเดินเชื่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปห้องน้ำ ขนาดความกว้าง 2 เมตร ความยาว 48 เมตร โครงการหลังคาเหล็กมุงด้วยเหล็กอะลูซิ่งสี พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำประถม (คุ้มขี้เถ้า) หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียงยืน (เส้นทางบ้านยายหนู) หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแคน (คุ้มวังน้ำเย็น) หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสริมชัยศรี หมู่1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมบูรณ์ (คุ้มท่าเรือ) หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำ เพื่ออุปโภคภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรารามบ้านแก้งนคร หมู่7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  

          «  สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

          «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านคำแคน(เส้นทางวัดบ้านคำแคนไปอ่างเก็บน้ำบ้านคำแคน) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ เพื่อให้ได้น้ำอุปโภค ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 5 (คุ้มวังน้ำเย็น) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

          «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 บ้านคำประถม(คุ้มขี้เถ้า) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่4 บ้านศรีสมบูรณ์ไปโรงสูบน้ำ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

          «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ข้างโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา(แยกจากถนนลาดยางเข้าสู่พื้นที่เกษตร) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          « ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านคำเชียงยืน ไปบ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ,บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ,บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558

          «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคำแคน หมู่ที่ 5  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

          « ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558    

          «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ขนาด 51 - 80 คน ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  

         «  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ - หมู่ 5 บ้านคำแคน ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

         «  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านคำแคน - หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

          «  รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม (หลังใหม่) พร้อมอาคารประกอบ 12 มกราคม 2558

             • ไฟล์แนบ 1

             • ไฟลแนบ 2

             • ไฟล์แนบ 3

         «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะผิวจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA - ASPHALT CONCRETE สายจากวัดบ้านคำแคน ถึง เส้นท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน ประกาศ ณ วันที่  17 ธันวาคม 2557

         «  สอบราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะผิวจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA - ASPHALT CONCRETE สายจากศาลากลางบ้านถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557

         «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม - หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

         «  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลล็ก แยกหมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ - หมู่ที่ 2 (วัดเวฬุวัน) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

         «  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบูรณะผิวทางจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA-ASPHALT CONCRETE สายจากศาลากลางบ้านถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

         «  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบูรณะผิวทางจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA-ASPHALT CONCRETE บ้านคำแคน - เส้นท้ายหมู่บ้าน ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

         «  ประการรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ - หมู่ที่ 2 (วัดเวฬุวัน) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

                  ♦ ไฟล์แนบ 1

                  ♦ ไฟล์แนบ 2

         «  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม - หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557

         «  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ขนาด 51-80 คน ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2557

                  ♦ ไฟล์แนบ 1

                  ♦ ไฟล์แนบ 2

                  ♦ ไฟล์แนบ 3

                  ♦ ไฟล์แนบ 4

                  ♦ ไฟล์แนบ 5

                  ♦ ไฟล์แนบ 6

          

 

 

          «  สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          «  สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          «  สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          «  สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          «  สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Visitors: 76,723