การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวง :   กระทรวงมหาดไทย  


     1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

     2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

     3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

     4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง    

     5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2548

     6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

     7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

     8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

       ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ - วัน

     9. ข้อมูลสถิติ

        จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       

        จำนวนคำขอที่มากที่สุด

        จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด

     10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 10:36        

     11. ช่องทางการให้บริการ

         1) สถานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

           ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

          หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

     12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้            

         หลักเกณฑ์            

            ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้                 

              1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว                 

              2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

              3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน          

         วิธีการ             

             1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้             

             2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ             

             3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

     13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

 

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

 

10 นาที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริง) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137 ต้องมีใบรับรองแพทย์กรณีป่วยเป็นเอดส์มาแนบพร้อม)

2)

การพิจารณา

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ

 

15 นาที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

3)

การพิจารณา

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์

 

3 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับคำขอ 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137 )

4)

การพิจารณา

 

จัดทำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

 

2 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากการออกตรวจสภาพความเป็นอยู่ 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

5)

การพิจารณา

 

พิจารณาอนุมัติ

 

7 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ 2. ผู้รับผิดชอบคือนายกเทศมนตรีตำบลนิคม 3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่สภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณจะแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด )

     ระยะเวลาดำเนินการรวม 13 วัน

     14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

         ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

     15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

         15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

-

1

1

ชุด

-

4)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) 

-

1

0

ฉบับ

-

5)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

1

1

ชุด

-

6)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)

-

1

1

ชุด

-

 

         15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

     16. ค่าธรรมเนียม

         1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

            ค่าธรรมเนียม0 บาท

            หมายเหตุ -

     17. ช่องทางการร้องเรียน

         1) ช่องทางการร้องเรียนกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043 871137

            หมายเหตุ-

     18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

         ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

วันที่พิมพ์

17/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอ

สหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 76,688