การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย


   1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชำระภาษีป้าย

   2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

   3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

   4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง    

   5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง                     

     1) พ...ภาษีป้ายพ.. 2510

   6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

   7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

   8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา - 

     ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   0วัน

   9. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

   10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 13:31        

   11. ช่องทางการให้บริการ      

       1) สถานที่ให้บริการกองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

         ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

         หมายเหตุ -

   12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

      ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
 6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม
 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
 8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

   13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

 

1 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 2. กองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสัขนธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

2)

การพิจารณา

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี

 

30 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 2.กองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

3)

การพิจารณา

 

เจ้าของป้ายชำระภาษี

 

15 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชำระเกิน 15 วันจะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) 2. กองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

   ระยะเวลาดำเนินการรวม 46 วัน

   14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

       ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

   15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

       15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสำเนา

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

(กรณีที่ติดตั้งป้ายบนที่ดินบุคคลอื่นต้องแนบหนังสือให้ใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ )

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

-

3)

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง

-

1

0

ชุด

-

4)

หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาทะเบียนพาณิชย์สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

0

1

ชุด

-

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

6)

สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 

-

0

1

ชุด

-

7)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบและผู้รับอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์)

   15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

   16. ค่าธรรมเนียม

      1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

         ค่าธรรมเนียม 0 บาท

         หมายเหตุ -

   17. ช่องทางการร้องเรียน

       1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137

          มายเหตุ-

       2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

   18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

       1)  1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

           2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

           -

   19. หมายเหตุ

       -

 

วันที่พิมพ์

27/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 

 

%MCEPASTEBIN%

Visitors: 76,689