การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

หน่วยงานที่ให้บริการ :   เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงสาธารณสุข


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)   

2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)   

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

   (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)

   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น.... ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนิคมเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2556 ข้อ 10

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043- 871137/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :30 วัน 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 15 นาที /หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137))

15 นาที

-

 

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 1 ชั่วโมง /หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137 ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น

2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคำขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตามพ... วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.. 2539)))

1 ชั่วโมง

-

 

3)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 3วัน /หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043 - 871137

2. กฎหมายกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตามพ... การสาธารณสุขพ.. 2535 มาตรา 56 และพ... วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) .. 2557) ))

3 วัน

-

 

4)

-

การแจ้งคำสั่งออกใบอนุญาต/คำสั่งไม่อนุญาต    1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนดหากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร      2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 8วันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม 043-871137

2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งนี้หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้งก... ))

8 วัน

-

 

5)

-

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ1วัน /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

2. กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ))

1 วัน

-

 

 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องรับรองสำเนาเอกสาร)

-

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องรับรองสำเนาเอกสาร)

-

3)

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด )

-

4)

 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด )

-

5)

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ฉบับจริง 1ฉบับ

สำเนา 1ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด )

-

6)

 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ

ฉบับจริง 0ฉบับ

สำเนา 1ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด )

-

7)

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจำหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร

ฉบับจริง 1ฉบับ

สำเนา 0ฉบับ

หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด )

-

 ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี

(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น))

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน))

2)

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

(หมายเหตุ: (หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

3)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น))

 หมายเหตุ

การแจ้งผลการพิจารณา

19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)... การสาธารณสุขพ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.. 2550

ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

Visitors: 76,724