การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

หน่วยงานที่ให้บริการ :เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงสาธารณสุข


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสามารถดำเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคำขอโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกำหนดของท้องถิ่นณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)   

   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

   (2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น....

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
 
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องที่ใดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้บริการในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :7 วัน

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกำหนด

(หมายเหตุ: (1. ระยะให้บริการ 15นาทีส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137))

15 นาที

-

 

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 30นาทีส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

2. กฎหมายกำหนดต้องออกใบรับแจ้งภายในวันที่ได้รับแจ้ง))

30 นาที

-

 

3)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ30นาทีส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

2. หากผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งที่กำหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด))

1 ชั่วโมง

-

 

4)

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด     

1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อมารับหนังสือรับรองการแจ้ง     

2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด แจ้งคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบพร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 3วันส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137))

3 วัน

-

 

5)

-

ชำระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคำสั่งออกหนังสือรับรอง การแจ้ง) แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกำหนด (สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร) 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ 1วันส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

2. กรณีไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ))

1 วัน

-

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้่อง)

-

3)

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด)

-

4)

 

ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนผู้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบสำเนาทะเบียนผู้รับมอบและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลตำบลนิคมกำหนดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

5)

 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด)

-

6)

 

สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่เทศบาลตำบลนิคมกำหนด)

-

7)

 

เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ(เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เทศบาลตำบลนิคมกำหนด)

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี
 
(หมายเหตุ: ( อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลนิคมที่กำหนด))

ค่าธรรมเนียม 0 บาท


 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ

(หมายเหตุ: (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน))

2)

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

(หมายเหตุ: -)

3)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น))

 

หมายเหตุ

-

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่


ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 1)... การสาธารณสุขพ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.. 2550

ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:สำเนาคู่มือประชาชน 30/09/2015 15:09

Visitors: 76,684