ประกาศ

     

 «    ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่องสัดส่วนประชมคมท้องถิ่นระดับตำบลนิคม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 / 2565

 

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

        

        «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลนิคม กิจการที่เป็นอััตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                     • ไฟล์แนบ 1

                     • ไฟล์แนบ 2

                     • ไฟล์แนบ 3

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลนิคม การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลนิคม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยวิธี เสริมผิวทางด้วย PARA - ASPHLT CONCRETE ถนนเส้นหมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็งไปวัดเวฬุวัน ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

          «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยวิธี เสริมผิวทางด้วย PARA - ASPHALT CONCRETE ถนนทางเข้าหมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

              «  ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๙

          «  ประกาศบาลตำบลนิคม เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อระบบหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

          «  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนิคม

          «  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนิคม

             « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

          « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

Visitors: 76,688