ประกาศผลการสอบราคา

 

 

             « ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด  (ข้างโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์) ลงวันที่ 29 มีนาคม 256

             «  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด แยกทางหลวง 227 (ข้างโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

             «  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด เส้นทางเข้าบ้านคำแคน ถึงโรงเรียนคำแคนวิทยา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

             «  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ขนาด 51-80 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

              «  บันทึกข้อความ ผลการสอบราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ขนาด 51-80 บันทึกลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

              «  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม - หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคา 2558

              «  บันทึกข้อความ ผลการสอบราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านคำประถม - หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร บันทึกลงวันที่ 7 มกราคม 2558

              «  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการบูรณะทางผิวจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA - ASPHALT CONCRETE สายจากศาลากลางบ้านถึงท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

              «  บันทึกข้อความ ผลการสอบราคาจ้าง ตามโครงการบูรณะผิวจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA - ASPHALT CONCRETE สายจากศาลากลางบ้าน ถึง ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร บันทึกลงวันที่ 7 มกราคม 2558

              «  ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการบูรณะทางผิวจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA - ASFHALT CONCRETE สายจากวัดบ้านคำแคน ถึง ท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคำแคน ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2558

              «  บันทึกข้อความ ผลการสอบราคาจ้าง ตามโครงการบูรณะทางผิวจราจรแอสฟัลต์ โดยวิธี PARA - ASPHALT CONCRETE สายจากวัดบ้านคำแคน ถึง เส้นท้ายหมู่บ้าน หมูที่ 5 บ้านคำแคน บันทึกลงวันที่ 7 มกราคม 2558

              «  ผลการเข้าเสนอราคาในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหมู่ที่ 5 บานศรีสมบูรณ์ - หมู่ที่ 2 (วัดเวฬุวัน) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

              «  บันทึกข้อความ รายงานผลการประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ - หมู่ที่ 2 (วัดเวฬุวัน) บันทึกลงวันที่ 5 มกราคม 2558

              «  ประกาศผลการเข้าเสนอราคาในการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ - หมู่ที่ 2 (วัดเวุวัน) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

              «  บันทึกข้อความ รายงานผลการยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ - หมู่ที่ 2 (วัดเวฬุวัน) บันทึกลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 76,687