การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม

คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม

 

งานที่ให้บริการ

การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคม

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

งานนิติการ สำนักปลัด

เทศบาลตำบลนิคม

โทรศัพท์ : ๐๔๓ – ๘๗๑๑๓๗

           : ๐๘๑ – ๘๗๒๓๒๗๔

           : ๐๙๗ – ๓๐๙๑๓๓๓

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

            ตามพระราชบัญญัติเทศบาลเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินไว้เป็นการเฉพาะ แต่กรณีการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง อาจมีกฎหมายบางฉบับกำหนดให้เป็นการเฉพาะในการออกหนังสือของทางราชการหรือหนังสือรับรองไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ได้ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย หรือประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๔ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐาน เป็นต้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอประกอบกับ หนังสือที่ สส ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๕๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไว้ถือปฏิบัติ ดังนี้

             ๑. การพิจารณา

                     -ในการตรวจพิจารณาคำร้องขอให้เทศบาลตำบลนิคม ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมนั้น จะต้องพิจารณาว่า การออกหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายบทบัญญัติใด ซึ่งหากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ ก็อาจเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร (มาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)

                     - การยื่นคำร้องขอให้เทศบาลตำบลนิคม ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

                       ๑. การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอบ้านเลขที่ใหม่

                       ๒. การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจดทะเบียนจำนองที่ดิน (สำนักงานที่ดินจังหวัด)

 

                ๒. ระยะเวลาในการพิจารณา

                      - ในการพิจารณารับคำร้อง ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน ๑๐ นาที

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑.      ยื่นคำร้อง (ระยะเวลา ๕ นาที)

งานนิติการ สำนักปลัด

๒.      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๕ นาที)

งานนิติการ สำนักปลัด

๓.      เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (ระยะเวลา ๓๐ นาที)

งานนิติการ สำนักปลัด

๔.      เจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจสอบถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐาน (ระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน)

งานนิติการ สำนักปลัด

๕.      เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหนังสือรับรอง(ระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน)

งานนิติการ สำนักปลัด

 

ระยะเวลา

      ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๓ วัน

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑.      การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

         -    สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง จำนวน ๑ ชุด

         -    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง จำนวน ๑ ชุด

         -    สำเนาโฉนดที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.      การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

         -    หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

              พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด

         -    สำเนาใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน (กรณีขอบ้านเลขที่ใหม่)

         -    สำเนาหนังสือรับรองส้วม ออกโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (กรณีขอบ้านเลขที่ใหม่)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน     ไม่มีค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ เทศบาลตำบลนิคม โทรศัพท์ : ๐๔๓ – ๘๗๑๑๓๗ หรือ  

๐๘๑ –๘๗๒๓๒๗๔ หรือ ๐๙๗ – ๓๐๙๑๓๓๓

 

ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลนิคม (๓ วัน)

 

 

          

                 หมายเหตุ  ระยะเวลาที่มีการขอเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาจะไม่นับรวมระยะเวลาพิจารณาคำร้องตามที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

Visitors: 76,723