การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

หน่วยงานที่ให้บริการ :เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงมหาดไทย


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจำที่ได้ทำงานเป็นลูกจ้างประจำไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ถึงแก่ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

3. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรศัพท์ 043 -871137/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :15 วัน

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จปกติพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจำสังกัดและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด))
3 ชั่วโมง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร           
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา

(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด))

 6 วัน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3)

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอำนาจ              
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป

(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด))

8 วัน   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)

แบบคำขอรับบำเหน็จปกติลูกจ้าง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(ขอรับแบบคำขอรับบำเหน็จปกติลูกจ้างที่หน่วยงานต้นสังกัด)
 -
2)

หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ(ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด)

 -
3)

ใบมรณบัตร

ฉบับจริง0ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ-

 -

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรศัพท์043-871137

(หมายเหตุ: -)
2)

ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)

- แบบคำขอรับบำเหน็จปกติ                                       -ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกำหนด)

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.. 2542

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:-
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
: 0.0

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

                จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

                จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

                จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:สำเนาคู่มือประชาชน 10/01/2017 16:00

 

 

Visitors: 76,688