ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น

การยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

เทศบาลตำบลนิคม  ได้ประกาศกำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. รายละเอียดระยะเวลาการยื่นภาษีต่างๆ มีดังนี้
     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
     2. ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
     3. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และต้องชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนิคม หากเลยกำหนดระยะเวลาตามประกาศ จะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีนั้นๆ


 

จดหมายข่าว
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   เทศบาลตำบลนิคม
ฉบับที่ ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ประจำปีงบประมาณ 2562

“ การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า   นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว  ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง  ไม่บกพร่อง  พร้อมๆ กันไปด้วย” (พระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬา  10 ก.ค.  2523)

 

 การจัดเก็บภาษี   ประจำปี  2562

           ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ประจำปี  2562  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี  2562  จึงประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต  เทศบาลตำบลนิคม  ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562  ดังนี้

           1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  2562  ชำระภาษีภายใน  30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

           2. ภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตังแต่เดือนมกราคม – เดือน มีนาคม 2562 ชำระภาษี ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน

           3. ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดยื่นแบบ (ภ.บ.ท)  และชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2562

           เทศบาลตำบลนิคม  จึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามเวลาข้างต้น ได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   กองคลัง  เทศบาลตำบลนิคม หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด  และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคม  เลขที่ 1/1  หมู่ที่ตำบลนิคม  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-871-137 ต่อ 130


 

 

จดหมายข่าว
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   เทศบาลตำบลนิคม
ฉบับที่ 2  ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562

 
“  ความรักชาติ –  ความมั่นคง – ความสามัคคี คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปีกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ  ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในประจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดซอบอย่างสำคัญในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มันคงตลอดไป (พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)


 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน                                   

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) ซื่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี/ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)

 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
 2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อใน ผ.ท.5 และ ผ.ท.5
 3. คำนวณค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบำรุงท้องที่
 4. จ้าการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

สำหรับการชำระระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป

 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งซื่อ-สกุลให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)


     ประชาชนผู้รับบริการ           ⇒             รับเรื่อง/ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบ
     ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5                                     เสร็จรับจ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ (5นาที่)


   การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
 2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
 3. คำนวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
 4. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)

    กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม้ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหากชำระเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5 % เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5 % เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5% เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10% เกิน 4 เดือน ต้องดำเนินคดี
 2. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน


    ประชาชนผู้รับบริการ                    รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินค่าภาษี/แจ้งการประเมิน
    ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2                               /รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ(5 นาที)


 การจัดเก็บภาษีป้าย  

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
 2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
 3. คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
 4. แจ้งการประเมิน ( ภ.ป.3)
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน ( ภ.ป.7)


   ประชาชนผู้รับบริการ        ⇒          รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินค่าภาษี
   ยื่นแบบ ภ.ป.1                                /รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ
                                                     ( 3 นาที )
                              

 

              
การจดทะเบียนพาณิชย์

 1. ผู้ประกอบการพาณิชณ์ยื่นคำขอ และกรอกข้อมูล ( แบบ ท.พ. ) กรอกแบบคำขอจดทะเบียน
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. นายทะเบียนพิจารณาคำขอ และจดทะเบียนพาณิชย์
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียนและรับใบทะเบียนพาณิชย์


 ประชาชนผู้รับบริการ       รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร         เจ้าหน้าที่ประเมิน
 ยื่นแบบ ท.พ.                     สอบถามข้อมูล ( 5นาที่ )                ค่าธรรมเนียน (3นาที่ )


   จ่ายเรื่องคืนประชาชน/       รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน        เจ้าหน้าที่ออกเลข/
    ผู้รับบริการ                           ( 2นาที )                                  ใบทะเบียนพาณิชย์ ( 5นาที่ )
 
เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านม

ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ประจำปี  2560  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลนิคม  ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี  2560  จึงประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต  เทศบาลตำบลนิคม  ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2560  ดังนี้

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  2560 ชำระภาษีภายใน  30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
 2. ภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตังแต่เดือนมกราคม – เดือน มีนาคม 2560 ชำระภาษี ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน
 3. ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.)  และชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2560

 

         เทศบาลตำบลนิคม  จึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามเวลาข้างต้น ได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   กองคลัง  เทศบาลตำบลนิคม หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด  และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด
  
เทศบาลตำบลนิคม
หมู่ที 1  ตำบลนิคม  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-871137 ต่อ 130

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

Visitors: 76,689