โครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ

        « โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (PALA ASPHALT CONCRETE) ถนนวัดเวฬุวัน-บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2560

            • ไฟล์แนบ 1

            • ไฟล์แนบ 2

 

         

Visitors: 76,689