ประจำปี 2563


 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน ถึง หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียงยืน ไป - หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม (สายสระเก็บน้ำบ้านคำประถม) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมเหล็กผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านเสริมชัยศรี ไป หมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมเหล็กผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ไป วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมเหล็กผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมเหล็กผิวจราจรทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม (สายคุ้มขี้นเถ้า) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 กรณีทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ตำบลนิคม ไป ตำบลโนนบุรี

 

 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ 

 

 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3- หมู่ที่ 6 (สายสระเก็บน้ำบ้านคำประถม) 

 

 

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านคำแคน (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ตำบลนิคม ไป ตำบลโนนบุรี

 

 

Visitors: 76,723