เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน คุ้มวังน้ำเย็น


 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด (Para Asphalt Concrete) ถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 2 บ้านตาดตงดค็ง ถึงหมู่ที่ 1บ้านเสริมชัยศรี 

 

 

โครงการจัดชื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีสูบที่ 2) เขื่อนลำปาวตามโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์

 

Visitors: 76,688