ข้อมูลผู้บริหาร

                          

                                                              ข้อมูลผู้บริหาร

 

                                                                    

                                                                        นายวิญญู ขันผง

                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลนิคม 

   043-840066 ต่อ 114

  

 

                                                                                    

                  นายเรืองชัย ไชยคำมี                                                                 นายชัชชัย  ภูชมบ่อ

             รองนายกเทศมนตรี ลำดับที่ 1                                                         รองนายกเทศมนตรี ลำดับที่ 2         

                043-840066 ต่อ 112                                                                      043-840066 ต่อ 113 

 

 

                                                                                                      

                    นางอรวิภา  แก้วยิ่ง                                                                           นางวนิดา  นาพรม

                  ปลัดเทศบาลตำบลนิคม                                                                 รองปลัดเทศบาลตำบลนิคม

                   043-840066 ต่อ 114                                                                 043-840066 ต่อ 115

                                                                     

                                                                

 

 

                                                             

                                                          

 

 

 

Visitors: 76,721