ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

                    ภาพกิจกรรม

 

       « วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 / 2565 ตามประกาศอำเภอสหัสขันธ์ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และข้อราชการอื่นๆที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชปัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 ณ ลานหน้าเสาธง เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้านเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตามความต้องการตลาดแรงงาน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ เตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรมภูมิปาโล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ณ บริเวณจัดงาน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลานธรรมเชิงภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการรวบรวมโครงการพัฒนาของหน่วยงานที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงรายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 9 กันยายน 2565นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกาฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี โดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬา และออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวตำบลนิคมเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวทั่วไป ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับหญิงตั้งครรภ์ ร่วมถึงส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน โดยมีการมอบไข่ไก่และนมสำหรับหญิงตั้งครรภ์จำนวน 14 ราย ณ บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด “ตำบลนิคมสีขาว” ประจำปีงบประมาณ 2565 และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยงกับยาเสพติด และโทษของยาเสพติดตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ่มกันให้เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึงเป็นเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการทำเสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อมเป็นการนำผ้าขาวจากที่ไม่มีคุณค่ามาเติมเต็มให้มีคุณค่า และสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพเพิ่มรายรายได้ให้กับครอบครัวได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย เน้นเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุมกันให้เด็กในวัยเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น เอส-ไอวี (HIV) ซิฟิลิส ฯลฯ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ และโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภาแก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล เข้าร่วมโครงประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้เด็กสามารถประเมิน แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่างๆ และปฏิบัติตามป้าย สัญลักษณ์เตือนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เด็กรู้จักการใช้อุปกรณ์ลอยน้ำในการลอยตัว เพื่อช่วยเหลือตัวเอง และยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” และเพื่อให้มีทักษะ ความรู้ในการทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย เน้นเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ทั้งนี้การฝึกอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม และฝึกปฏิบัติจริง ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยแสดงนิทรรศการของดี ศพอ. 18 อำเภอ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และการประกวดทำธุง ตลอดจนการออกร้านค้าสินค้า OTOP ของกลุ่มต่างๆ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการดำเนินตามนโยบายนายกเทศมนตรีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 200 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จากสถานีเพราะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ณ สำนักสงฆ์พระยาธรรมาราม บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่สอง และวาระที่สาม โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม ไม่มีการอภิปรายในวาระที่สาม และเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียนสังกัด สพฐ. ครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตัวแทนผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนสังกัด สพฐ. ครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัย และตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม จัดกิจกรรมมอบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง และนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 4 แห่ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ อยู่หนูพะเนาว์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมฝึกอบรมการซ้อมแผนการป้องกัน และฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นการประชุมวิชาการวางแผน และวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นการซ้อมเสมือนจริง ณ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรถวายพระราชกุศล ณ อาคารสูงวัยโฮมสุข ถนนไดโนโรด เทศบาลตำบลโนนบุรี ,พิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงินถวายราชสักการะ ,พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วาระแรก ขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาในวาระแรก ทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลนิคมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับตำบล พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และที่ประชุมได้มีมติรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2565 และให้คุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. คิดเป็นร้อยละ 97% ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายวีรชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นสมาร์ท อสม. และ อสม. หมอประจำบ้านเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และพัฒนาระบบเผ้าระวังป้องกันโรค และภัยคุกคามด้านสุขภาพ อันจะส่งผลให้ประชนในชุมชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และยั่งยืนต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม. จำนวน 62 คน ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายสุทธโสม อาสาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที รพ.สต.ตาดดงเค็ง อสม. ตำบลนิคม ร่วมโครงการรณรงค์ ลดใช้กล่องโฟม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ร้านค้าประกอบอาหารตามสั่ง จำนวน 5 ร้าน ในตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565-เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ณ อาคารสูงวัยโฮมสุข ถนนไดโนโรด ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์-เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบๆที่ว่าอำเภอสหัสขันธ์-เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 

     « ด้วยวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และนางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือ นางหนูเพียร สุธรรมมา คนพิการ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 โดยได้มอบหมายให้ทีมงานป้องกันติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 2 จุด

       « วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาตำบลนิคม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาตำบลนิคม เพื่อดำเนินการกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กีฬาตำบลนิคม และพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลนิคม ระหว่างเทศบาลตำบลนิคม กับ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา พิจารณาระเบียบข้อบังคับศูนย์กีฬาตำบลนิคม ที่ประชุมได้มีข้อสรุปดังนี้                                                                                                                                                                                                                                     ๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ร่างบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลนิคม จัดทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ว่าด้วยการใช้พื้นที่สนามกีฬาในพื้นที่ ระหว่างหมู่บ้านที่มีสนามกีฬา  และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลนิคม                                                                                                                           ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ระเบียบข้อบังคับศูนย์กีฬาตำบลนิคม โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ "กิจกรรมป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น บำเพ็ญกุศลเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีการกิจกรรมการบำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิตน้อมเคราพบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย และสวดมนต์ถวายพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ถวายการสักการะบูชา ถวายทักษิณา ยกย่องพระเมตตากรุณาธิคุณ ขอพระบารมีของพระพุทธองค์ รัตนตรัย ณ ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    

      « ด้วยเทศบาลตำบลนิคม มีกำหนดออกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม  2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกั

     « วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล และนางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคต่างๆ ให้กับนายไพรวรรณ จุตาทิศ คนพิการ หมู่ที่ 6 บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ คณะกรรมการพัฒนา และผู้แทนภาคประชาชน ตามสัดส่วนที่กำหนด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมงานดนตรีในสวน แรลลี่ ชมชิม ช้อป อินทผลัมไดโนเสาร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอสหัสขันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนพีรพัฒน์  บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมฐานเกษตรผสมผสาน , ฐานประมง , ฐานปศุสัตว์ เทศบาลตำบลนิคม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

     « วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มสตรี พนักงานเทศบาล จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมื้อง (ผ้าย้อมคราม , ผ้าไหม , และการปักผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า) และ กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร (ฝึกทำยาหม่องสมุนไพร โดยทีมวิทยากรได้มอบยาหม่องให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ทุกคน เทศบาลตำบลนิคม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

     « วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายวีระชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองเพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม กลุ่มสตรีตำบลนิคม และกลุ่มอาชีพตำบลนิคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสหัสขันธ์ นางสุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาสตรีด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลให้คนในชุมชนได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอาชีพตำบลนิคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ นายอภิเดช แก้วพระพาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู้การปฏิบัติ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ และนายสุเมษ เทียนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่องหนี้ การค้ำประกัน การจำนอง ขายฝาก การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้นำท้องที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเสาวดี จันทร์ดี ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ ตัวแทนคณะทำงานติดตามอำเภอสหัสขันธ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความกว้าหน้าตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ โดยได้สุ่มตรวจการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือ ในระบบ TPMAP LOGBOOK จำนวน 6 ครัวเรือน และลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ มอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,200 ตัว ,อาหารปลาดุก 3 ชุด ,เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ,กระถางยางรถยนตร์ , ดินปลูก ,ถุงยังชีพ 6 ชุด ,มองตาข่ายดักปลา ขนาด 4.5 ซม. จำนวน 1 เส้น ,พันธ์หญ้าแพงโกล่า และเนเปียร์ โดยมีนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ทีมพี่เลี้ยง สภาเทศบาลตำบลนิคม ,รพสต.บ้านตาดดงเค็ง , อสม., กศน.ตำบลนิคม ,ผู้นำท้องที่ ,ธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ร่วมต้อนรับ และลงพื้นที่มอบวัสดุ / อุปกรณ์ ดังกล่าว

      « วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. - 17.30 น. นายวีรชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายสากลศิริมา ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม ตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง ได้ออกรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 35 คน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

        « วันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลนิคม นำโดย นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายสากล ศิริมา ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมทุกท่าน นายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อสม.ทุกหมู่บ้าน ปลัดเทศบาลตำบลนิคม และพนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก ติดตามการทอผ้า และตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาต่อไปเทศบาลตำบลนิคมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ตำบลนิคม ในครั้งนี้
 

     « วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ และทีมพี่เลี้ยง ตำบลนิคม เพื่อกำหนดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิญญุ ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย -เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารสูงวัยโฮมสุข ถนนไดโนโรด เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ -เวลา 09.30 น. พิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยพร้อมเพียงกัน

     « วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำจุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานทันท่วงที เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) และแนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนิคม ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรค สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเจ็บป่วย ณ ห้องประชุมประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  ได้ร่วมกันทาสีไดโนเสาร์ และประชาชนจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะไดโนเสาร์ ณ สวนสาธารณะไดโนสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา การจ่ายขาดเงินสะสม และข้อราชการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลนิคม นำโดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ให้แก่เด็กนักเรียนสถานศึกษาในเขตุพื้นที่ ตำบลนิคม จำนวน 6 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 ศูนย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กยากจนมีโอกาศได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นายวีรชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล นางจุฑาวรรณ มโนขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะไดโนเสาร์ ร่วมกับนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม 2565

      « วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยปลูกต้น ประดู่ ต้นแดง และต้นมะค่าโมง ณ สำนักสงฆ์พระยาธรรมาราม บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล นางจุฑาวรรณ มโนขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี อำเภอสหัสขันธ์ ประจำปี 2565 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสาธารณะกุศล สร้างคน สร้างบ้าน และสร้างสังคม โดยมีพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดดงเค็ง ออกดำเนินการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณร ดูแล และส่งต่อเพื่อรับการตรวจรักษา พระสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ  ตามโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลนิคม ประจำปี 2565 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานน้ำสรงพระธาตุยาคู เนื่องในวันวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานอัญเชิญ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า นายอำเภอ และพสกนิกรทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพการทอผ้าสไบ ลายไดโนเสาร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ศาลาสร้างสุข หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง

      « วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ อยู่หนูพะเนาว์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานจ้างสังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมโครงการ นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา กิจกรรมการฝึกยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม ฝึกซ้อม ระงับเหตุ ผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 135 ตำบล 151 ชุด จำนวน 1,057 คน ณ สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดเวฬุวัน โดยมีพระเดชพระคุณสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวแววตา นระทัด ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฒสินธุ์

     « วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายเรืองชัย ไชยคำมี นายวีระชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายชัชชัย ภูชมบ่อ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนายสุทธโสม อาษาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความลำบากในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมี นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ตำบลนิคม ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนให้ความสนใจและส่งเสริม การเล่นกีฬา เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมในชุมชน โดยมี นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอ สหัสขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) และนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคม ลำปาววิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ,วัดเวฬุวัน ,โรงพยาบาลส่งส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง , ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2565 โดยนาวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดงาน   และมีวัสตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงสืบไป ละร่วมแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ดูแลต่อผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวในชุมชนตำบลนิคม และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ,ขอขมาสรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ,พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุตัวอย่าง  ,ครอบครัวตัวอย่าง ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ตลอดจน รดน้ำ ขอพร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 เพื่อให้การบริการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้มีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู กศน.ตำบลนิคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบล และอาสาสมัครเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินโครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงส้วมสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ให้มีมาตรฐานไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สวนไดโนเสาร์ ณ สวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 6 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคี ในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อย โอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคม บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการการเปิดภาคเรียน และติดตามผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

      « วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้สูงอายุที่จะได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 1 หลังๆ ละ 20,000 บาท จากกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีมติที่ประชุม ได้คัดเลือกให้ นายพิณ จันอะคะ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์

         « ประกาศเทศบาลตำบลนิคม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล)

 


         « วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 พร้อมด้วยนางอรวิภาแก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม จอ.รัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผอ.รพสต. ตาดดงเค็ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลนิคม ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด ในตำบลนิคม ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอรวิภา แก้งยิ่ง ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากท่าน นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัยและบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวง พม.ณ จุดเดียวและเป็นองค์รวม หรือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยมติที่ประชุมได้กำหนดให้เทศบาลตำบลนิคม เป็นสถานที่ตั้ง และได้คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เสนอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อแต่งตั้งต่อไป

       « วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ EHA7000 โล่ห์รางวัลจาก นายอนุทิน ชาญวีรกุล และ พล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา ณ ห้องประชุมโสมพมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคี ในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อย โอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ที่พักสงฆ์พระยาธรรมาราม บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี 2565 และข้อราชการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคี ในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อย โอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วย ผู้จัดการธนาคาร ธกส. สาขาสหัสขันธ์ ,ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมามอบผ่าห่มกันหนาว , หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จำนวน 9 คน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินสดให้กับคนพิการทางการเห็น จำนวน 3 คน โดยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล สมทบเงินช่วยเหลือให้กับคนพิการ จำนวน 1,000 บาท โดยมีท่านวีระชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรี , ท่านสุทธโสม อาษาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,ท่านชัชชัย ภูชุมบ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นายสุทธโสม อาษาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นายสุทธโสม อาษาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับนายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมชมแปลง โคก หนอง นา พัฒนา (CLM) ของนายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรม การจัดเวทีเสวนา แลก เปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน กิจกรรมการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ otop ของชุมชน การปลูกต้นไม้ ณ แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (CLM) นายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 3 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 2 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

             

   « วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ได้รับมอบหมาย จากนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ให้เป็นประธานในการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอในระดับพื้นที่ (ตำบลนิคม) เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน และตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP ทั้งนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกทีมพี่เลี้ยง จำนวน 2 ทีมๆละ 5 คน เพื่อรับผิดชอบดูแล ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 15 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการคัดเลือก เด็กนักเรียน เรียนดี ฐานะยากจนเข้ารับทุนการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม ประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เรียนดี ฐานะยากจน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรม ตัดฟักทองพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพ การเรียนรู้บูรณาการรายวิชาสำหรับนักเรียน การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการดำเนินการเพื่อจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีวอลเลย์บอล ฟุตบอล ณ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 16 ธันวาคม2564 เวลา13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมกำหนดการจัดงานกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์  เกมส์) ตำบลนิคม ประจำปี2564 เพื่อพิจารณากำหนดการจัดงาน อาทิ การแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน และการจับสลากแบ่งสาย  การแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนิคม ผู้นำทั้ง7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 16 ธันวาคม2564 เวลา13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมกำหนดการจัดงานกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์  เกมส์) ตำบลนิคม ประจำปี2564 เพื่อพิจารณากำหนดการจัดงาน อาทิ การแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน และการจับสลากแบ่งสาย  การแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนิคม ผู้นำทั้ง7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม "สื่อมวลชนสัญจร เที่ยวชมของดีกาฬสินธุ์" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จัวหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนเพื่อการประชาสมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามรถรองรับนักท่องเที่ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 8 ธันวาคม2564 เวลา09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวต้อนรับ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรกรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือและลดต้นทุนการผลิต จำนวน 345 คน เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจ แก่คณะทำงาน และเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ณ คุ้มควายกาฬสินธุ์ บ้านแก้งนคร หมู่ที่7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 4- 6 ธันวาคม2564 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับวัดเวฬุวันและผู้นำชุมชนตำบลนิคม ดำเนินโครงการทำดีเพื่อพ่อ “สานต่อ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)” นมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ผู้เป็นต้นแบบในการ ทำความดีและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งมีกิจกรรม ประชันปั่นข้าวจี่ท้าลมหนาว นิทรรศการโชว์ควายยักษ์จากลุ่มน้ำปาว นิทรรศการสืบสานตำนานพุทธประวัติขององค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์และหลวงปู่สอ พันธุโล การแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลนิคม และ การสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของพุทธศาสนิกชน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 5 ธันวาคม2564 เวลา08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยท่านนายกเทศยมนตรีและข้าราชการในสังกัดได้ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

   « วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชัชชัย ภูชมบ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจข้อมูลเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนภายในพื้นที่ตำบลนิคม เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ บริเวณวัดเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร และงานนมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ประจำปี 2564 โดยมีจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

  « วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเงินประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติแผนงาน / โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากระบบประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ตามประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลนิคม เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 และญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนิคม เรื่องสุสาน และฌาปนสถาน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์, เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 และบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคม ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์, เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  « วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ดำเนินการประชุมเพื่อรายงานสถานะทางการเงิน การคลัง และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

   « วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ออกตรวจฌาปนสถานวัดเวฬุวัน เพื่อออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ณ เมรุวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนายสุทธโสม อาสาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายชัชชัย ภูชมบ่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์จากการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ของเกษตรกร บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผอ.โรงเรียนในเขตตำบลนิคม ผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระครูสิทธิวราคม,ดร.เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวแววตา นระทัต นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“นมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์” ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2564 ในที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีและเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนิคมและตำบลใกล้เคียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ให้คงไว้แก่คนรุ่นหลังได้เคารพบูชาตลอดไป ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  « วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทางเดิมเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน เป็นการติดตามจากผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

  « วันที่ 2 พฤษจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิตม พร้อมด้วยนายสุทธโสม อาสาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม และคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมปรึกษาหารือแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์มีมาตรการตามกระทรวงสาธารสุขแจ้งไว้ โดยมี 6 มิติ การลดความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ความปลอดภัยของนักเรียน การสลับกันมาเรียน ความสะอาดของรถรับส่งนักเรียน และทางโรงเรียนมีการทำความสะอาดทุกสัปดาห์ บุคลากรสถานศึกษาได้รับวัคซีนแล้ว 92 % ซึ่งได้ผ่านมาตรฐานรับรอง Thai Stop COVID ทั้งนี้คณะกรรมการเดินสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายวีระชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนีตำบลนิคม นายสุทธโสม อาสาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนประชุมปรึกษาหารือการเปิดภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ทางโรงเรียนนิคมลำปาวได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเองผ่านแอพ Thai Stop COVID ผ่านมาตรฐานรับรองและรอใบรับรองของสาธารณสุขออกมาประมาเมินอีก 1 รอบเพื่อรับรองการประเมินในการเปิดภาคเรียนที่ 2 และขอมติในที่ประชุมในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

  « วันที่ 28 ตุลาคม 2564 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคมร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์, เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนายสากล ศิริมา ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าส่องสว่างระบบประปา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งในการปกครองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าประชาชนชาวไทยจรึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานาม พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ณ ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา  แก้วยิ่งปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา และพิธีสักการะพระประชาชนบาลเจ้าเมืองสหัสขันธ์คนแรก โดยนางสาวแววตา นระทัตนายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อปท. ทั้ง 8 แห่งได้ร่วมวางพานสักการะหน้ารูปเหมือนพระประชาชนบาลจากนั้นนางรำจากทั้ง 8 ตำบล จำนวน 80 คนได้ร่วมฟ้อนรำสักการะอย่างสวยงาม ณ บริเวณเชิงเขาภูสิงห์วัดพุทธาวาส อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขนิคมร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสหัสขันธ์, เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกให้บริการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา (เทโวโรหณะ) ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเมืองมนุษย์ที่สังกัสสนคร หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จไปจำพรรษาและโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ ชั้นดุสิต ครบสามเดือนและพิธียกฉัตรมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง (5สถาน) โดยนายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นพระครูสิทธิวราคม,ดร. นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ป่าชุมชนวัดพระยาธรรมาราม บ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  « วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมศาลาธรรมสังเวช เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณฌาปนสถานวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

  « วันที่ 13 ตุลาคม 2564 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำความดี ด้วยหัวใจ ในฐานะจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณบันไดสวรรค์เชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   « วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม สมาชิกสภาเทศเทศตำบลนิคม ร่วมกันปลูกต้นไม้ และจัดทำระบบน้ำเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ณ ป่าชุมชนหลุมหินบ้านศรีสมบูรณ์ และป่าชุมชนวัดพระยาธรรมราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

  « วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พระครูสิทธิวราคม ดร. ประธานคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสริมชัยศรี เพื่อรายงานสถานะทางการเงินการคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสริมชัยศรี ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570 และได้มีมติเห็นชอบ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี ให้ยืมเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสำรองการเงิน ค่าอาหารกลางวันไปพรางก่อนในกรณียังไม่ได้รับการสนับสนุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ประชุมปรึกษาหารือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้องประชาชน จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ทั้ง 2 เขต อาทิเช่น ไฟฟ้าส่องสว่างทางโค้งจุดรับเฉพาะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านคำเชียงยืน ม.3 การซ่อมแซมถนน การขยายถนน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม  

   « วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. พระครูอรุณธรรมรักษ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม เพื่อรายงานสถานะทางการเงินการคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม และมีมติเห็นชอบพิจารณาแผนประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566 – 2570 และได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ให้ยืมเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสำรองการเงินค่าอาหารกลางวันไปพรางก่อนในกรณียังไม่ได้รับการสนับสนุน ณ ห้องประเทศบาลตำบลนิคม

    « วันที่ 7 ตุลาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม นำโดยนายสุทธโสม อาษาพนมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมนายชัชชัย  ภูชมบ่อ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ออกติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขัน จังกาฬสินธุ์

      « วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดและร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ. / กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ระดับตำบล ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุม และมีมติรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 ร้อยละ 95 และรับรอง กชช.2ค ร้อยละ 96 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

         « วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ซึงเป็นแผนที่บรรจุ โครงการ / กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ได้มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

Visitors: 76,689