แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ไป วัดตาดแม่นาย ตำบลนิคม กว้าง 5 เมตร ยาว 625 เมตร หน่า 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อนกว่า 3,125 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม (ด้านทิศตะวันออก) บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ไป ทางเขตตำบลโนนบุรี ตำบลนิคม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,008 เมตร หน่า 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อนกว่า 5,040 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทิศตะวันออกศาลาประชาคม บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ไป สามแยกบ้านนายประสิทธิ์ ตำบลนิคม กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หน่า 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อนกว่า 1,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

 

 

Visitors: 76,688