ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

        « วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนีกเรียนในพื้นที่ตำบลนิคมได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน 52 คน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 52,000 บาท 

       « วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานประเพณี “วิสาขปุณณมีปูชา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 โดยเข้าร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ พานบายศรี จากทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 ขบวน และได้ร่วมรำบูชาพระธาตุยาคู โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “วิสาขปุณณมีปูชา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์         

          « วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนิคม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และรับฟังการบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป จากนายนพรัตน์ ธรรมโชติ ปลัดเทศบาล ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

         « วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง ออกดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ดูแลและส่งต่อเพื่อการตรวจรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 12 รูป 

         « วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม การฝึกอบรม และศึกษาดูงานด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   

         « วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เข้ารับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์  รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่านราชการท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 222 หน่วยงาน เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานประเพณีเลี้ยงปู่ตา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะนับถือของชาวบ้าน ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที จึงมีการเลี้ยงปู่ตาสืบต่อมาเป็นประเพณี ซึ่งชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านคำแคน หมู่ 7 บ้านแก้งนคร ทำเป็นประจำทุกปี และปู่ตา ในแต่ละพื้นที่จะเรียกชื่อต่างกัน อาทิ บ้านศรีสมบูรณ์ เรียก “ปู่เซียงโสม” บ้านแก้งนคร เรียก “ปู่โจ้ก” เป็นต้น ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลนิคมได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประเพณีหมู่บ้านละ 5,000 บาท ณ ศาลปู่ตาบ้านคำแคน ศาลปู่เซียงโสม บ้านศรีสมบูรณ์ ศาลปู่โจ้ก บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลำบลนิคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการถนนสายบุญ เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยมีพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานฝ่ายฆารวาส รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมพิธีลาสิกขาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระญาณรักขิต เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ อุโบสถ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชและพัดยศ แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) พระครูสิทธิวราคม (นิคม นิคมวโร) โดยมี พระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พระญาณรักขิต เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และ คณะสงฆ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในกิจการประปา เทศบาลตำบลนิคม และ ข้อราชการอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 30 เมายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล เข้ารับเกียรติบัตรระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ ระบบผลิตน้ำประปาบ้านคำแคน หมู่ที่ 5ระบบผลิตน้ำประปาบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2ระบบผลิตน้ำประปาบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4ระบบผลิตน้ำประปาบ้านคำประถม หมู่ที่ 6โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 26-30 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลนิคมออกบริการฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ "กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนิคม สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทั้งหมด 538 ตัว         

         « วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการล้างส้วมสาธารณะวันสงกรานต์ กิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิคม ให้สะอาดเพียงพอ ปลอดภัยและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง ณ สวนไดโนเสาร์ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 24 เมษายน 2567 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เพื่อการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล การให้บริการและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล และเพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วยเวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีท่านพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายสงฆ์เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละเวลา จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอลผสม เซปักตะกร้อ และเปตองผสม ณ เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 

       « วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสามเณรที่บรรพชาในโครงการจำนวน 53 รูป พร้อมกับพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต และประชาชนชาวตำบลนิคม ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศลบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระญาณรักขิต (แผนโสภณ) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปลงผมนาคที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระครูสิทธิวราราม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธารสุข คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนิคม ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงสืบไป และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ดูแลต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 15 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2567 ในช่วงหลังปีใหม่ ของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 10 เมษายน 2567  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ  ประจำปี 2567 ในช่วงหลังปีใหม่ ของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน  และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 5 - 6 เมษายน 2567 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สตรีตำบลนิคม อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลนิคม เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านตาดดงเค็ง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนำมาพัฒนาขยายผล ต่อยอด ความรู้ ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลนิคม

       « วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม : ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีตำบลนิคม จำนวน 40 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สังกัดเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 29 คน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลนิคม และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับเด็กๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขังผัง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลนิคม ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลนิคม ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อรายงานงบประมาณคงเหลือในปัจจุบัน และเสนอเพื่อพิจารณาโครงการดูแลผู้สูงอายุ ด้านสาธารณสุข กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง แผนดูแลผู้สูงอายุ ภาพรวมและรายบุคคลสรุปรายละเอียดข้อเสนอ แผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการเหมาจ่ายสิทธิประโยชน์จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามความต้องการ การบริการด้านสาธารณสุขและสรุปแผนการดูแลบุคคลและค่าบริการเหมาจ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ครั้งที่ 2 / 2567 เพื่อรายงานผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อเสนอพิจารณารับรองรายงานการเงินประจำไตรมาส 1 / 2567 และไตรมาส 2 / 2567 เพิ่มเติมคำสั่งอนุกรรมการ LTC และคำสั่งอนุกรรมการฯ ติดตามส่งเสริมสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ที่อนุมัติ ปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนโครงการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลชุมชนตำบลนิคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ประสานงานสถานชีวาภิบาลชุมชนตำบลนิคม เพื่อเพิ่มเติมแผนงาน / โครงการจัดตั้งชมรม To Be Number One 1 ชุมชน ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสที่ พระครูสิทธิวราคม (นิคม นิคมวโร) เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธรรมยุต) ได้รับบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4 มติที่ 139/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการธนาคารขยะจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

        « วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้ นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล นางสาวจงรักษ์ สำราญรื่น ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 โดยจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

       « วันที่ 12  มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม: ฝึกอบรมการทำเข็มกลัดและต่างหูจากเศษผ้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ครัวเรือนอยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สนใจ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมให้สามารถออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลายรูปแบบ ให้มีความประณีต สวยงาม สามารถจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้เสริม ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน ครัวเรือนอยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ในปี พ.ศ. 2568 และการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ รวมทั้งการพิจารณาข้อราชการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคม มีความสนใจการเล่นกีฬา และมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกาย เช่นการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรงมีพัฒนาการสมวัย ตลอดจนการประสานความสัมพันธ์และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก - มัดใหญ่ โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรม “Kick off ขยะเปียกลดโลกร้อน ปลูกต้นไม้ “เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก”  และจัดกิจกรรม MOL Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้นายเรืองชัย ไชคำมี รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อน โดยการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลนิคมครบทุกครัวเรือน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อนเตรียมรับการทวนสอบ ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลนิคม อสม. ซึ่งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ครัวเรือน รวมทั้งสิน 120 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ มอบถังขยะเปียกและต้นไม้ยืนต้น และร่วมกันนำถังขยะเปียกลงหลุมขยะที่เตรียมไว้พร้อมปลูกต้นไม้ กิจกรรม MOL Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  ณ ศาลาประชาคมบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายชัชชัย ภูชมบ่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ ณ บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       « วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมงานบวงสรวงพระธาตุยาคู และถวายธุงสักการะ พระธาตูยาคูประเพณีเทศกาล "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.19 น. เทศบาลตำบลนิคม นำโดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการบ้านรวมใจชาวตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับนางสาวจันทนา บรรดิษฐ์ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 บ้านเสริมชัยศรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่พักอาศัย หรือมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีความแข็งแรง และปลอดภัย ณ บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิญญู ขันผง นายกเทศนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ -เวลา 07.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดประชาสงค์เคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ -เวลา 09.00 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์พระยาธรรมาราม บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน 

       « วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางวนิดา  นาพรม รองปลัดเทศบาลตำบลนิคม และนางณัฐมน แก้วสีหา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) 

        « วันที่ 18  มกราคม 2567 นายวิญญู  ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม  นางอรวิภา  แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ,นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล ,นางสาวมยุรี  สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาวเทวี  เพิ่มแพงพัน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) แห่งราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยกว่างซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

       « วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดนักเรียนตำบลนิคม ประจำปีการศึกษา 2566 "นิคมเกมส์" ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม โดยมีโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนชุมชนแก่งคำวิทยา โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา โรงเรียนคำแคนวิทยา และโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็ก และเยาวชน ประจำปี 2567 (วันเด็กแห่งชาติ) โดยมี นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถเลือกเล่นกิจกรรมร่วมผู้อื่นได้ และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นทรัพยากรและอนาคตของชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ตลอดจนการจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่นเกมส์ การตอบปัญหา ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (สายสัมพันธ์เกมส์) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (สายสัมพันธ์เกมส์) นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง และให้เยาวชน ประชาชน แสดงออกถึงความสามัคคีในเชิงกีฬา สร้างความสนุกสนานทั้งผู้เล่น และกองเชียร์ เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกติกา ในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนให้เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการ / กิจกรรม ที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้แทน อสม. ผู้แทน อปพร. และผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2567 เพื่อสนองพระราชดำริ และเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ/ภาคเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ในการนี้ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลนิคม ณ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 16 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน เวลา 15.30 น. พระราชทานเพลิง โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนั่น พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร 1  ไตร ถวายพระแสดงธรรมเทศนา  พระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์สวดมาติกา จำนวน 10 ไตร และพระราชทานผ้าไตร 5 ไตร ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล โดยเสด็จพระราชกุศล ในการนี้ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ เมรุชั่วคราว วัดสักกะวัน ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้เชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลนิคม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดสักกะวัน ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายสุทธโสม อาษาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีทำวัตรเย็น ละบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม พระเทพมงคลวชิรมุนี , วิ. (หา สุภโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน โดยมีพระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวักสักกะวัน ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง อาสาสมัครสาธารสุข ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล โดยการทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณลานหน้าวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2566 เพื่อปรึกษาหารือการกำหนดวันจัดกิจกรรม และซุ้มกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนิคม ผู้นำทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมการจัดงานกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (สายสัมพันธ์ เกมส์) ตำบลนิคมประจำปี 2566 เพื่อปรึกษาหารือกำหนดการจัดงานกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (สายสัมพันธ์ เกมส์) ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดขึ้น วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566 และประเภทของกีฬาที่จะทำการแข่งขัน หลักเกณฑ์ กติกา การแข่งขัน การจับฉลากแบ่งสายกีฬาแต่ละประเภท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนิคม ผู้นำทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง ออกบริการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยรถ Mobile Digital X-ray เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ต่อไปผลการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยรถ Mobile Digital X-ray ตำบลนิคม มีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 246 คน พบกลุ่มเสี่ยง 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และนางจุฑาวรรณ มโนขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องโสมพระมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับวัดเวฬุวัน ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในเขตตำบลนิคม ได้บูรณาการร่วมกันให้เกิดการดำเนินจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาล ที่ 9 นมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีริมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2566 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รอบเจดีย์องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ การมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และจับฉลากลุ้นรับรางวัล ควาย 1 ตัว ,หมูป่า 4 ตัว ,และเหรียญหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วย - เวลา 07.19 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารสูงวัยโฮมสุข ถนนไดโนโรด ตำบลโนนบุรี -เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับวัดเวฬุวัน ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในเขตตำบลนิคม ได้บูรณาการร่วมกันให้เกิดการดำเนินจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 นมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีริมเขื่อนลำปาว กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รอบเจดีย์องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ,มอบรางวัลคนดีศรีตำบลนิคมให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ,รางวัลพ่อดีเด่นระดับตำบล กิจกรรมการประกวดข้าวจี่ และประกวดนางปุณทาสี โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน และกิจกรรม "กินพาแลง เบิ่งแงง ภูษาผ้าไทย" ได้รับเกียรติจากนางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสหัสขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนิคม สมาชิกเทศบาลตำบลนิคม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ หมู่ที่ ๖ บ้านคำประถม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับวัดเวฬุวัน ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในเขตตำบลนิคม ได้บูรณาการร่วมกันให้เกิดการดำเนินจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาล ที่ 9 นมัสการองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีริมเขื่อนลำปาว ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายธนภัทร  ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รอบเจดีย์องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ขบวนแห่สมโภชองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง การรำบูชาองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์โดยคณะนางรำจากเทศบาล โรงเรียน อสม. จำนวน 120 คน และชมนิทรรศการตามโครงการทำดีเพื่อพ่อฯ นิทรรศการประวัติความเป็นมาของหลวงปูสอ พันธุโล และองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และซุ้มกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานผลการติตตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 และข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญวัฒนธรรมไทย ที่มีมาแต่โปราณ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคกลางวัน ขบวนแห่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขอขมาพระแม่คงคา ภาคกลางคืน กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำสวนไดเสาร์ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      « วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ และเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนิคมและตำบลใกล้เคียงได้เห็นความสำคัญและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ บริเวณสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้ 1. กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ และขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนิคม 2. กิจกรรมการทำพิธีขอขมาพระแม่คงคา 3. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม เดินแบบผ้าไทท้องถิ่น ภายใต้ชื่องาน “ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ Fashion & Food” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแต่ละตำบลให้เป็นแฟชั่นสไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้น มีชื่อแบรนด์เป็นของตนเอง โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ให้เกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ (VIP) ในชุดผ้าไทแพรวา ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำท้องที่ในชุดผ้าไทท้องถิ่น ณ บริเวณเวทีกลาง บันไดสวรรค์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นางอรวิภาแก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหรืองานเทโวภูสิงห์ เป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยขบวนของพระอินทร์ พระพรหม เทวดานางฟ้า นำพระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ลงมาจากภูสิงห์โดยผ่านทางบันไดสวรรค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ณ เชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลนิคม ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์คนแรก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 เจ้าเมืองสหัสขันธ์คนแรก โดยขบวนนางรำจาก 8 ตำบลในอำเภอสหัสขันธ์ แต่งกายด้วยชุดภูไทสหัสขันธ์ ตั้งริ้วขบวนบวงสรวงอย่างสวยงาม และขบวนอันเชิญพานบายศรี จากทั้ง 8 ตำบล ในการสักการะพระประชาชนบาล ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา09.30 น. นายวิญญู ขันผงนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน และเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2567 และรับเกียรติบัตรระบบประปาหมู่บ้านสะอาด ณ ห้องประชุมมงกฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     « วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อพิจารณารายงานการเงิน ประจำไตรมาส 4 / 2566 พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2567 พิจารณา อนุมัติแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ออกกำลังกาย ตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมเอนกประสงค์โนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 25 ตุลาคม  2566 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคม ผู้นำท้องที่ ผอ.โรงเรียนในเขตตำบลนิคม ผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการทำดีเพื่อพ่อ “สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีริมเขื่อนลำปาว” ประจำปี 2566 โดยมีพระครูสิทธิวราคม,ดร.เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวแววตา นระทัต นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกำหนดการจัดกิจกรรม ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2566 ในที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะต่างๆ ณ อุโบสถวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ ด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า เรียกว่า “วันปิยมหาราช” ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าว่าที่การอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม นำโดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับนายธนาธิป ไร่บุญ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 7 บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นางสาวแววตา นรทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาสินธุ์ ณ บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่บรรจุโครงการ / กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนิคม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม - เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารสูงวัยโฮมสุข ถนนไดโนโรด เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - เวลา 09.19 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อร่วมกันจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน ในการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลนิคม และผู้แทนประชาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Visitors: 76,687