ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ภาพกิจกรรม

 

 

        « วันที่ 20 กันยายน 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล นางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัดิการสังคม และนางเทวี เพิ่มแพงพัน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพติดตาม และให้กำลังใจครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 6 หลังคาเรือน ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 (คุ้มวังน้ำเย็น) ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนกลักประกันสุขภาพ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     

       « วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ วัดเสริมชัยศรี ,วัดอรุณรังษีวราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนิคม ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ทุกฝ่ายได้ตกลงทำบักทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดโดยใช้แนวทาง 5 ส ให้วัดเป็นพื้นที่สัปปายะสำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระสงค์ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดความ แข็งแรง พัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุภาพ นำไปสู้สังคมที่ดีเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 15 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทาน แก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญ แก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อย โอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านศรีสมบูรณ์ี หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 14 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลนิคม นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น บำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีการกิจกรรมการบำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิตน้อม เคราพบูชาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสวดมนต์ถวายพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ถวายการสักการะบูชา ถวายทักษิณา ยกย่องพระเมตตากรุณาธิคุณขอพระบารมีของพระพุทธองค์ ณ ศาลาการเปรียญวัดอรุณรังษีวราราม บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความีรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบ อาชีพ และเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนตำบลนิคม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการทางสังคม แบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) หมู่ที่ 2 บ้านตาดดงเค็ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในโรงเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยนายนพดล ร้อยพวง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสหัสขันธ์ ประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสมบูรณ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     « วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตพื้นที่ตำบลนิคม และเพื่อให้ประชาชน ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มสตรีตำบลนิคม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีในเขตเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.เกษร แสนศักดิ์ เทศบาลตำบลนิคม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาศนี้

       « วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็นบำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการบำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิตน้อมเคราพบูชาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสวดมนต์ถวายพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ถวายการสักการะบูชา ถวายทักษิณายกย่องพระเมตตากรุณาธิคุณขอพระบารมีของพระพุทธองค์  ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาสงเคราะห์ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

       « วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสาวมยุรี สุขสิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่บ้านนายชนาธิบ ไร่บุญ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 เพื่อวางแผนและเตรียมพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ร่วมกับนายบุญมา ถิตประภัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมามอบวัสดุในการเลี้ยงไก่ให้กับกับครัวเรือนยากจน จำนวน 11 ครัวเรือน ประกอบด้วย พันธุ์ไก่คนละ 30 ตัว อาหารไก่คนละ 2 กระสอบ และมันสำประหลังหมักคนละ 2 กระสอบ โดยได้แนะนำวิธีการเลี้ยงไก่การดูแล การให้อาหารและช่องทางการจำหน่าย โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

      « วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจ่าเอกรัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง ได้กล่าวพบปะกับผู้อายุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลนิคม ได้รับการตรวจประเมินภาวะช่องปาก และบริการทางทันตกรรม ที่จำเป็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 จำนวน 35 คน  ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลนิคม ได้รับการตรวจประเมินภาวะช่องปาก และบริการทางทันตกรรม ที่จำเป็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 จำนวน 55 คน  ณ ศาลาประชาคมบ้านคำประถม หมู่ที่ 6 และศาลาประชาคมบ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุ ตามโครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลนิคม ได้รับการตรวจประเมินภาวะช่องปาก และบริการทางทันตกรรม ที่จำเป็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 จำนวน 45 คน  ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     « วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายสากล ศิริมา สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุ ตามโครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลนิคม ได้รับการตรวจประเมินภาวะช่องปาก และบริการทางทันตกรรม ที่จำเป็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 45 คน  ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

        « วันที่ 25 สิงหาคม 2566  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรม  หมู่บ้านถนนสายบุญ  ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทาน แก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญ แก่ตน  และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อย โอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านเสริมชัยศรี  หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 24 สิงหาคม 256 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม : ฝึกอบรมทำเสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เทศบาลตำบลนิคม เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้วยการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการสร้างขัวญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และการสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนิคม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้เกี่ยวข้องรวม 50 คน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2  ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมสันติวิหารวัดไตรภูมิ และมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระครูสิริพัฒนนิเทศ ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ โดยมีพระเมธีวัชราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณวัดไตรภูมิ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินการจัดโครงการยิ้มสดใสเด็กนักเรียนตำบลนิคมฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมมอบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกิจกรรมการดูแลทันตสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยการสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนิคม จำนวน 2 แห่ง และนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 4 แห่ง ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิด โครงการอบรมและฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : ฝึกอบรมการตัดผมนักเรียน “ยุวชนบาร์เบอร์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน และครูได้มีทักษะการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว และให้นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการประกอบอาชีพและได้เรียนรู้วิธีการตัดผมต่างๆตลอดจนเพื่อเปิดบริการตัดผมในโรงเรียน เป็นการช่วยลดปัญหาการไว้ผมยาว และช่วยให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบียนวินัยของโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูและนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนิคม ทั้ง 5 แห่ง จำนวน 40 คน ณ ศูนย์บริการแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลนิคมได้รับการตรวจประเมินภาวะช่องปาก และบริการทางทันตกรรมที่จำเป็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 และบ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 จำนวน 65 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 วาระสอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม โดยความเห็นชอบตราเทศเป็นบัญญัติ ทั้งนี้สภาเทศบาลตำบลนิคมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ และวาระอื่นๆในการปรึกษาหารือข้อราชการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองทุนระบบประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน และเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และทาฟลูออไรด์วานิช ป้องกันฟันผุทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 21 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม  ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       « วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตำบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินโครงการทำวัตรสวดมนต์เย็น บำเพ็ญกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีการกิจกรรม การบำเพ็ญกุศล ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา รักษาศีล ดำรงจิตน้อม เคราพบูชาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสวดมนต์ถวายพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ถวายการสักการะบูชา ถวายทักษิณา ยกย่องพระเมตตากรุณาธิคุณขอพระบารมีของพระพุทธองค์ ณ ศาลาการเปรียญวัดเสริมชัยศรี บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองทุนระบบประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน และเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช ป้องกันฟันผุทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 35 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    « หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (วันดินโลก) ศพด.วัดอรุณรังษีวราราม สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
      « หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (วันดินโลก) ศพด.บ้านเสริมชัยศรี สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระแรกขั้นรับหลักการ โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้แถลงคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อสภาเทศบาลตำบลนิคม ทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลนิคมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และสภาเทศบาลตำบลนิคมได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคำแปรญัตติต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และที่ประชุมได้มีมติรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2566 และให้คุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. คิดเป็นร้อยละ 98% ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ วัดเวฬุวัน ,โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตาดดงเค็ง ทุกฝ่ายได้ตกลงทำบักทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน“โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดโดยใช้แนวทาง 5 ส ให้วัดเป็นพื้นที่สัปปายะสำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระสงค์ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดความแข็งแรง พัฒนาวัดด้านกายภาพในการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุภาพ นำไปสู้สังคมที่ดี เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาดดงเค็ง  หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

     « วันที่ 8 สิงหาคม 2566  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรม  หมู่บ้านถนนสายบุญ  ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทาน แก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญ แก่ตน  และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านตาดดงเค็ง  หมู่ที่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวเปิดกิจกรรมคัดกรองค้นหาผู้ป่ายวัณโรคเชิงรุกตามโครงการเผ้าระวังและป้องกันโรควัณโรค ในชุมชน ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันโรควัณโรคซึกเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ และแพร่กระจายเชื้อได้ดีในชุมชนแออัด และในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคซึกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางสาธารณสุขต้องค้นหาผู้ป่วยให้พบ และเข้าสู้ขบวนการรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเสียชีวิตในผู้ป่วย ซึงทางเทศบาลตำบลนิคมเป็นตำบลที่ได้รับการเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกด้วยการเอกชเรย์ปอดและทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่จากทางกรองวัณโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป มีโรคประจำตัว ครูผู้ดูแลเด็ก และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง จำนวน 300 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะในการป้องกัน ตนเอง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 – 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 183 คน ณ อาคารปฏิบัติธรรมโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทาน แก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคี ในชุมชน และสั่งสมบุญ แก่ตน และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อย โอกาสตำบลนิคม ในการ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     

       « วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับหญิงตั้งครรภ์ ร่วมถึงส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน โดยมีการมอบไข่ไก่และนมสำหรับหญิงตั้งครรภ์  จำนวน 12 ราย ณ บ้านคำแคน หมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 และบ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3  ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ  ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน  และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

        « วันที่ 6 กรกฎาคม 2566  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรม หมู่บ้านถนนสายบุญ  ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน  และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 28 มิถุนายน 2566  เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนตำบลนิคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านถนนสายบุญ  ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมคุณธรรม การเสียสละให้ทานแก่สงฆ์ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และสั่งสมบุญแก่ตน  และเพื่อสมทบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าธนาคารบุญเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตำบลนิคม ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนิคมต่อไป ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน “กิจกรรม วันต้นไม้ แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็น การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการส่งเสริมการ ดำเนินกิจกรรมให้ชุมชน ครัวเรือน มีผลไม้ไว้บริโภคตามฤดูกาล “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย มะม่วงเบา เงาะ กระท้อน ลิ้นจี้ มะยงชิด และลำไย จำนวน 96 ต้น เพื่อฉองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณถนนสาธารณะ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจนโยบายยาเสพติด แนวใหม่ รวมทั้งพิษภัยจากยาเสพติดสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 2.เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการรับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566” และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการต่อต้านยาเสพติด 3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่าง จริงจังและต่อเนื่องโดยกิจกรรมประกอบด้วย เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีขาว กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด โดยนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นผู้นำกล่าว ณ ลานด้านหน้าวิหารหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ โดยผู้ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล โดยนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมให้เด็กมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ลอยน้ำในการลอยตัว เพื่อช่วยเหลือตนเอง ตามหลักการป้องกัน คือ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และหลักช่วยเหลือ คือ “ตะโกน โยน ยื่น” และเพื่อให้เด็กมีทักษะความรู้ในการช่วยเหลือ กรณีผู้จมน้ำที่ช่วยเหลือขึ้นมาแล้วไม่หายใจให้สามารถทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ กลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ 5 แห่ง จำนวน 60 คน โดยภาคเช้า :ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริง ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพดีถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีกิจกรรมประกวดการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (ส้มตำลีลา) กิจกรรมการออกกำลังกายประกอบดนตรี และกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในหารสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร , ครู , เด็กนักเรียน จำนวน 64 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมฐานประมง , ฐานเกษตรผสมผสาน เทศบาลตำบลนิคม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

        « วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ภายใต้แผนแม่บทย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศและด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นแนวทางการพัฒนา ภายใต้แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย  -เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารสูงวัยโฮมสุข ถนนไดโนโรด เทศบาลตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  -เวลา 08.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลัก จากด้านหน้าเทศบาลตำบลนิคม ถึงบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรับแลกขยะ ตามโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม และหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้ประชุมโครงการมหกรรมสุขภาพดีถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดจัดโครงการมหกรรมสุขภาพดีถ้วนหน้าขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ,หลักเกณฑ์การเต้นออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเกิดทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     « วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคมดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมและเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนิคม แทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลนิคมได้เลือก นายอุทัย นนทะพิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนิคม  และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคมดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมและเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนิคม แทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลนิคมได้เลือก นายอุทัย นนทะพิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนิคม  และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนิคม นำโดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ให้เด็กนักเรียนในเขตุพื้นที่ตำบลนิคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลนิคม มีโอกาศได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนที่เรียนดีที่ขาดโอกาส ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าพาหนะให้กับนักเรียนที่เรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในพื้นที่ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ประชุมเพื่อรายงานสถานะทางการเงินการคลัง รับรองรายงานสรุปสถานะการเงินประจำไตรมาส 2 พิจารณาเพิ่มเติมแผนงานโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการฯปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายชัชชัย ภูชมบ่อ รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล ละหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับท่านศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานฯ และนางสาวแววตา นรทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนสนับสนุนอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 9 ทุน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมีมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการเป็นผู้คัดเลือกคนพิการ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ให้การช่วยเหลือและประสานงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...........เทศบาลตำบลนิคม ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง

      « วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคมดำเนินการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมแทนตำแหน่งที่ว่างลง และสภาเทศบาลตำบลนิคมได้มีมติเลือก นายพยุง บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคม เขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมแทนตำแหน่งที่ว่าง และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวมยุรี สุขศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคม ได้รับมอบหมายจากนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นตัวแทนมอบชุดนักเรียน จำนวน 2 ชุด ร้องเท้านักเรียนและถุงเท้า ,กระเป๋า ให้กับเด็กชายภูวเนตร ไร่บุญ (น้องหมีพู) และได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณภณาพร โพบุตตะ ร่วมเป็นสะพานบุญช่วยเหลือน้องในครั้งนี้.........เทศบาลตำบลนิคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิ่งใด ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ

      « วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ออกบริการฉีดวัคซีนสุนัข – แมว ตามโครงการป้องกันและควบคุม โรคจากสัตว์ "กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ณ บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ,บ้านตาดดงเค็ง หมู่ที่ 2 บ้านคำเชียงยืน หมู่ที่ 3 ,บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ,บ้านแก้งนคร หมู่ที่ 7 และบ้านคำคำแคน หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

     « วันที่ 24 เมษายน 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ เทศบาล การให้บริการ และอำนวยความสะดวกเสมอภาค ตลอดจนเพื่อสร้างความตระกนักให้บุคลากรของเทศบาล มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อองค์กร และความสำคัญของการปกครองรูปแบบเทศบาล โดยกิจกรรมประกอบด้วย   -เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมีท่านพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์                                                                                                                                                                                             -เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกล่าวพบปะข้าราชการ พนักงานเทศบาล             -เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอลผสม กีฬาฟุตซอลผสม เปตองผสม ณ เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับ ผู้นำท้องที่,รพสต.บ้านตาดดงเค็ง , อสม. กลุ่มสตรีตำบลนิคม จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ผู้สูงอายุตัวอย่าง -ครอบครัวตัวอย่าง  ,จัดแสดงสินค้าของดีบ้านฉัน ,รำวงย้อนยุค โดยมีท่านวิญญู ขันผงนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

     « วันที่ 7-8 เมษายน 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนิคม ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน และเพื่อนำวิธีการหลักการคักแยกขยะมาปรับใช้ต่อไปณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

     « วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ได้ซ้อมแผนอุบัติเหตุจริง โดยจำลองเหตุการณ์รถบัสโดยสารนำเที่ยวชนกับรถกระบะบนถนนสายสหัสขันธื – กาฬสินธุ์ บริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลนิคม มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคีเครือยข่ายในการรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศการวันสงกรานต์ ณ บริเวณทางเข้าเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กิจกรรม: ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ โดยนายเมืองมน อุ่นสิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่​ 3​ เมษายน​ 2566​ เวลา 13.00​ น.​ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์​คณะทำงานแก้จนระดับตำบล​ ตามโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจน​ โดยนายวิญญู​ ขันผง​ นายกเทศมนตรี​ ได้มอบหมายให้นายสุทธโสม​  อาษาพนม​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมภาษณ์​ พร้อมด้วยคณะทำงานระดับตำบล​ ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม กำนันตำบลนิคม, ผอ.รพสต. บ้านตาดดงเค็ง, นางอรวิภา​ แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, และผอ.กองสวัสดิการสังคม​ โดยจัดขึ้น​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม

       « วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุม โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดดงเค็ง ตัวแทน อสม.ตำบลนิคม และตัวแทนกลุ่มสตรีตำบลนิคม ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์วิถีไทย วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลนิคม โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม ร่วมต้อนรับคณะลูกหลานกองทุนเพื่อการศึกษาเด็ก ก้าวหน้า แม่กานดา กมลตระกูล ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้เด็กในครัวเรือนยากจน จำนวน 12 ทุนๆละ 2000 บาท และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 15 ชุด ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 12 ชุด.... เทศบาลตำบลนิคมในนามตัวแทนเด็กและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง...... ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมประชาคม ได้เห็นชอบปัญหาความต้องการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมประชาคมเห็นชอบให้มีมติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

       « วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนายชัชชัย ภูชมบ่อ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม และผู้นำท้องที่ โดยการนำของพระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ร่วมกิจกรรม ดูแล รักษา สวนป่าชุมชนหลุมหิน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 โดยการทำรั่วตาข่าย ปรับพื้นที่ถมดิน ทำความสะอาดโดยรอบ เพื่อให้เป็นผืนป่าชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน เกื้อกูล และการสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ต่อไป ณ ป่าชุมชนหลุมหิน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

           « วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน เทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนแต่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิญญู ขันผง นายกเทศบาลตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนิคม และผู้นำท้องที่ ตำบลนิคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย 6 เทศบาล และ 2 อบต. วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่น กีฬา เสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง ประเภท ของกีฬาได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้าน โดยเทศบาลตำบลโนนบุรี เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม มอบหมายให้นายวีรชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนักเรียนตำบลนิคม ประจำปีการศึกษา 2565 "นิคมเกมส์" ครั้งที่ 9 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมโดยมีโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่โรงเรียนชุมชนแก่งคำวิทยา โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา โรงเรียนคำแคนวิทยา และโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ได้ดำเนินการประชุมเพื่อรายงานการเงินไตรมาส 1 และแผนงาน / โครงการปี 2566 ที่ผ่านการอนุมัติ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม แต่งตั้งคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื่นที่เทศบาลตำบลนิคม แต่งตั้งอนุกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม แต่งตั้งอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดู แลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดดงเค็ง ออกดำเนินการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และสามเณร ดูแล และส่งต่อเพื่อรับการตรวจรักษา พระสงฆ์ สามเณรที่อาพาธ ตามโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตำบลนิคม ประจำปี 2565 ณ วัดเวฬุวัน วัดบ้านเสริมชัยศรี และวัดอรุณรังษีวราราม วัดประชาสงเคราะห์บ้านคำแคน และสำนักสงฆ์พระยาธรรมมาราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

         «  วันที่ 9 - 12 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกรับแลกขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนในชุมชน ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม และหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนิคม จัดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (วันเด็กแห่งชาติ) โดยมีนางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (วันเด็กแห่งชาติ) และนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็กของเทศบาลตำบลนิคม  ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 27 – 28  ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนิคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด  (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ตำบลนิคม ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์)  นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนให้ความสนใจและส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมในชุมชน ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิคม ดำเนินการประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 อนุมัติแผนงาน / โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมกำหนดการจัดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2566เพื่อพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมและซุ้มกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนิคม ผู้นำทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมกำหนดการจัดงานกีฬาเยาวชน – ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์  เกมส์)ตำบลนิคม ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณากำหนดการจัดงาน อาทิ การแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน และการจับสลากแบ่งสาย  การแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลนิคมผู้นำทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และนางวนิดา นาพรม รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และในโอกาสนี้ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ” เทศบาลตำบลนิคมเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA จากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโสมพมิตร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยท่านนายกเทศยมนตรี และข้าราชการในสังกัด สมาชิสภาเทศบาล ได้ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ ห้องประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนิคม ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 20,000 บาท โดยมีนายวีรชน แก้วแสนเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานเปิดการประชุม ประกอบด้วยนายสุทธโสม อาษาพนม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายชัชชัย ภูชมบ่อ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอัมไพวรรณ สังข์อุดม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาครอบครัว และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม 2565 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ และเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิค อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาภายในโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นการสร้างเกาะคุ้มกันภัยยาเสพติด และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

       « วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ตำบลนิคมเพื่อจัดประชุมทวนสอบข้อมูลครัวเรือนยากจนพื้นที่ตำบลนิคม ภายใต้โครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่แบบร่วมมือด้วยนวัตกรรมและการขับเคลื่อนระบบข้อมูลในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

         « วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับวัดเวฬุวัน แถลงข่าวการจัดงานประจำปี “งานนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์” โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อพระราชปณิธาน (รัชกาลที่9)  นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีเขื่อนลำปาว ประจำปี 2565 มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ดร.สมจิต กันธาพรม คุ้มควายกาฬสินธุ์ นายพิเชิษฐ์ ปรีจิตต์ กำนันตำบลนิคม นายสากล สิริมา ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคม และสือมวลชนทุกแขนง ร่วมงานแถลงอย่างพร้อมพียง สำหรับแนวคิดที่ริเริ่มจัดขึ้นมาจากความต้องการที่จะร่วมบูรณาการภายใต้ บวร คือ บ้าน วัด ราชการ ที่เชื่อมโยงกันผสานเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อยอดให้เกิดเป็นงานประจำปี ที่จะส่งเสริมให้อำเภอสหัสขันธ์ หรือตำบลนิคม มีงานประจำปีที่ลูกหลานจะใช้เป็นเวทีในการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งต่อยอดจากการจัดงานครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบุญการตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้งรอบพระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช การปฏิบัติธรรม และทำวัตรเย็น ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันทุกวัน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคมรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยนายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ได้กล่าวต้อนรับทีมปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก และนางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกับนายวิชชุพล จาดจร ปลัดอำเภอสหัสขันธ์ นายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนิคม ได้ดำเนินการสุ่มตรวจผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของตำบลนิคมครบทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 15 หลังคาเรือน ณ เขตพื้นที่ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

         « วันที่ 11 เวลา 11.00 น. นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วย นางศุภวรรณ พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ นางเสาวดี จันทร์ดี ท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางทอง ภูชื่นบ้าน บ้านแสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 และนายไพวรรณ จุตาทิศ บ้านคำประถม หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสหัสสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลนิคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกครัวเรือนที่มีบริเวณพื้นที่ในการจัดทำขยะเปียกครัวเรือนได้รับการส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียก สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านตาดดงเค็ง ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม จำนวน 5 แห่ง กศน. ประธาน อสม. รวมทั้งสิ้น 100 คน การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก และกิจกรรมมอบถังขยะเปียก โดยนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมอบรมและมอบถังขยะเปียกสาธิตให้กับครับเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ออกตรวจเยี่ยม ศพด. บ้านเสริมชัยศรี และครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          « วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคม ได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงให้คงสืบต่อไปให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญวัฒนธรรมไทย และช่วยกันทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สืบทอดประเพณีอันดีงามของไปที่มีมาแต่โปราณต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคกลางวัน ขบวนแห่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการขอขมาพระแม่คงคา ภาคกลางคืน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมการลอยกระทง และประกวดนางนพมาศตำบลนิคม ณ สวนไดโนเสาร์อ่างเก็บน้ำชลประทานตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         « วันที่ 31 ตุลาคม  2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคม ผู้นำท้องที่ ผอ.โรงเรียนในเขตตำบลนิคม ผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุมโครงการทำดีเพื่อพ่อ “สานต่อพระราชปณิธาน (รัชการที่ 9 ) นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีริมเขื่อนลำปาว” ประจำปี 2565 โดยมีพระครูสิทธิวราคม,ดร.เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวแววตา นระทัต นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ “สานต่อพระราชปณิธาน (รัชการที่ 9 ) นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยลวิถีริมเขื่อนลำปาว”ระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 ในที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดี และเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนิคมและตำบลใกล้เคียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ให้คงไว้แก่คนรุ่นหลังได้เคารพบูชาตลอดไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เทศบาลตำบลนิคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับพระสมัญญานาม “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้มีประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เป็นวัน “ปิยมหาราช” ณ ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า หน้าว่าที่การอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 19 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรตารี และท่านแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ท่านศุภวรรณ พงษ์นุ่ม พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ ลงพื้นที่เพื่อมอบที่นอนปั๊มลม ให้กับนางหนูพร ชมภู ผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนยากจน โดยท่านวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม ท่านชัชชัย ภูชมบ่อ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคม นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม กำนันตำบลนิคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ประธาน อสม. หมู่ที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบและให้กำลังใจในครั้งนี้

       « วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง ตามที่ปลัดเทศบาลตำบลนิคมเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     « วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นางอรวิภาแก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลนิคมได้ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหรืองานเทโวภูสิงห์ เป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยขบวนของพระอินทร์ พระพรหม เทวดานางฟ้า นำพระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ลงมาจากภูสิงห์โดยผ่านทางบันไดสวรรค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 ณ เชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

        « วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วย นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงาน ประชาชนตำบลนิคม ร่วมพิธีสักการะพระประชาชนบาล ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 พิธีสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์คนแรก โดยขบวนนางรำจาก 8 ตำบลในอำเภอสหัสขันธ์ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองผู้ไทสีขาว ห่มสไบแพรวา ตั้งริ้วขบวนบวงสรวงอย่างสวยงาม และขบวนอันเชิญพานบายศรี จากทั้ง 8 ตำบล ในการสักการะพระประชาชนบาล ณ ลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

            « วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลตำบลนิคม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้    -เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณบันไดสวรรค์ เชิงเขาภูสิงห์  หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์               -เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

      « วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนิคม (ศูนย์กีฬาตำบลนิคม) ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลง”(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม การออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ ระหว่างเทศบาลตำบลนิคม (ศูนย์กีฬาตำบลนิคม) กับ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา โรงเรียนคำแคนวิทยา โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคม เพื่อเป็นศูนย์รวมการดำเนินกิจกรรม ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย กล่าวคือ เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการ โปรแกรมการแข่งขัน โปรแกรมการออกำลังกาย ตลอดจนโปรแกรม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนิคม ได้ประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ และเพื่อให้ประชาชนในตำบลนิคมและตำบลใกล้เคียง ได้เห็นถึงความสำคัญในการสืบทอดประเพณีลอยกระทง   โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้   กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ2566) ขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณสวนไดโนเสาร์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  ภาคเช้า เวลา 07.30 – 13.00 น.  1. กิจกรรมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ และขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่่ตำบลนิคม    2. กิจกรรมการทำพิธีขอขมาพระแม่คงคา  ภาคกลางคืน เวลา 17.00 – 22.30 น.        1. กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ 2. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565  3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   « วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเรืองชัย ไชยคำมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งแผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความกว้าหน้าของโครงการ / กิจกรรม ตลอดจนเพื่อกำหนดห่วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Visitors: 76,688