ประจำปีงบประมาณ 2567

 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวง :   กระทรวงมหาดไทย


     1. ชื่อกระบวนงาน:   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

     2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:     เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

     3. ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

     4. หมวดหมู่ของงานบริการ:   ขึ้นทะเบียน      

     5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2553

     6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

     7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

     8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

        ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   -นาที

     9. ข้อมูลสถิติ

       จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       

       จำนวนคำขอที่มากที่สุด    

       จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด

     10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 10:25

     11. ช่องทางการให้บริการ

         1) สถานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

           ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

           หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30  พฤศจิกายนของทุกปี)

     12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

          1. มีสัญชาติไทย           

          2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน           

          3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ         

          4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

     ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี            

     ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว            

     วิธีการ         

       1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด       

       2 .กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว         

       3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

     ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

 

20 นาที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140)

2)

การพิจารณา

 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน

 

10 นาที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140)

      ระยะเวลาดำเนินการรวม      30 นาที

     13. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

         ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

     14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

       14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

-

1

1

ชุด

-

4)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน)

-

1

1

ชุด

-

5)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นคำขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว)

-

1

1

ชุด

-

       14.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

     15. ค่าธรรมเนียม

     1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

         ค่าธรรมเนียม0 บาท

         หมายเหตุ -

     16. ช่องทางการร้องเรียน

      1) ช่องทางการร้องเรียนกองสวัสดิารสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137

         หมายเหตุ-

     17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

      1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

                                                                        

-วันที่พิมพ์

17/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอ

สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 

 

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวง :   กระทรวงมหาดไทย  


     1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

     2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

     3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

     4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง    

     5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2548

     6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

     7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

     8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

       ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ - วัน

     9. ข้อมูลสถิติ

        จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       

        จำนวนคำขอที่มากที่สุด

        จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด

     10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 10:36        

     11. ช่องทางการให้บริการ

        1) สถานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

           ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

         หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

     12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้            

         หลักเกณฑ์            

            ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้                 

              1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว                 

              2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

              3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน          

         วิธีการ             

             1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้             

             2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ             

             3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

     13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

 

10 นาที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริง) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043-871137 ต้องมีใบรับรองแพทย์กรณีป่วยเป็นเอดส์มาแนบพร้อม)

2)

การพิจารณา

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ

 

15 นาที

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

3)

การพิจารณา

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์

 

3 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับคำขอ 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137 )

4)

การพิจารณา

 

จัดทำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

 

2 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากการออกตรวจสภาพความเป็นอยู่ 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

5)

การพิจารณา

 

พิจารณาอนุมัติ

 

7 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ 2. ผู้รับผิดชอบคือนายกเทศมนตรีตำบลนิคม 3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่สภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติหรือข้อจำกัดด้านงบประมาณจะแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด )

     ระยะเวลาดำเนินการรวม 13 วัน

     14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

         ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

     15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

         15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

-

1

1

ชุด

-

4)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) 

-

1

0

ฉบับ

-

5)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

1

1

ชุด

-

6)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ)

-

1

1

ชุด

-

 

         15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

     16. ค่าธรรมเนียม

         1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

            ค่าธรรมเนียม0 บาท

            หมายเหตุ -

     17. ช่องทางการร้องเรียน

         1) ช่องทางการร้องเรียนกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043 871137

            หมายเหตุ-

     18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

         ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

วันที่พิมพ์

17/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนิคม   อำเภอ

สหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 

 

 

การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย


   1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชำระภาษีป้าย

   2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

   3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

   4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง    

   5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง                     

     1) พ...ภาษีป้ายพ.. 2510

   6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

   7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

   8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา - 

     ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   0วัน

   9. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

   10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 13:31        

   11. ช่องทางการให้บริการ      

       1) สถานที่ให้บริการกองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

         ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

         หมายเหตุ -

   12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

      ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
 6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม
 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
 8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

   13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

 

1 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 2. กองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสัขนธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

2)

การพิจารณา

 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี

 

30 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 2.กองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

3)

การพิจารณา

 

เจ้าของป้ายชำระภาษี

 

15 วัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชำระเกิน 15 วันจะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) 2. กองคลังเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137)

   ระยะเวลาดำเนินการรวม 46 วัน

   14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

       ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

   15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

       15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสำเนา

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

(กรณีที่ติดตั้งป้ายบนที่ดินบุคคลอื่นต้องแนบหนังสือให้ใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ )

2)

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

-

3)

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง

-

1

0

ชุด

-

4)

หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาทะเบียนพาณิชย์สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-

0

1

ชุด

-

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา

-

1

1

ชุด

-

6)

สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 

-

0

1

ชุด

-

7)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบและผู้รับอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์)

   15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

   16. ค่าธรรมเนียม

      1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

         ค่าธรรมเนียม 0 บาท

         หมายเหตุ -

   17. ช่องทางการร้องเรียน

       1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 043871137

          มายเหตุ-

       2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

   18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

       1)  1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

           2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

           -

   19. หมายเหตุ

       -

 

วันที่พิมพ์

27/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 

Visitors: 76,689